Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – 7.3. Стратегія і тактика антикризового управління персоналом

7.3.1. Концепція антикризового управління персоналом

Концепція антикризового управління персоналом включає розробку анти кризової кадрової політики, принципів антикризового управління персоналом, а також планів управління кризовими ситуаціями. Процес управління трудовою діяльністю є елементом загальної стратегії організації й необхідне для того, щоб упорядкувати процедуру виконання виробничої функції кожним робітником.

Важливим фактором, що обумовлює ефективність досягнення стратегічних цілей, є існуюча в організації структура управління. В рамках антикризового управління персоналом необхідно здійснювати діагностику й аналіз системи управління персоналом для того, щоб виявити та систематизувати сукупність недоліків управління. Найбільш суттєвим недоліком варто вважати недоліки управління, що негативно впливають на виробничий процес, реалізацію продукції, прибуток. Програма дослідження може включати визначення цілей, опис об’єкта дослідження, формулювання основної концепції, методів дослідження. Основними цілями дослідження є виявлення та систематизація основних недоліків системи управління персоналом відносно головних цілей діяльності організації та розробка пропозицій щодо удосконалення існуючої структури управління. Об’єктом дослідження розглядається система управління персоналом організації на трьох рівнях, у тому числі загальна організаційна структура, функціональне забезпечення управління, основні характеристики керівників служб та підрозділів. Загальна концепція дослідження зводиться до того, щоб за рахунок реструктуризації управління радикально поліпшити виробничо-господарську діяльність організації, знизити ризик виникнення кризових ситуацій та вивести організацію з кризи. Для збирання даних можна використати метод анкетування, професійний аудит персоналу, соціологічні дослідження трудового колективу.

Результати дослідження є підставою для формування нової структури управління. Стабільний фінансовий стан організації багато в чому залежить від правильно обраної стратегії її розвитку. Отже, доцільно ввести до структури управління групу стратегічного планування. До складу групи, яка підпорядковується генеральному директору, повинні увійти спеціалісти з маркетингу, виробництва, персоналу та фінансів. Можна запропонувати наступні рекомендації щодо забезпечення стратегічних підходів у сфері управління персоналом:

– створення гнучкої організаційної структури організації, ліквідація зайвих підрозділів, часткове звільнення співробітників за рахунок перерозподілу обов’язків;

– розробка та послідовна реалізація концепції антикризового управління персоналом;

– впровадження методів кадрового маркетингу, що дозволяє підвищити якість кадрової селекції у процесі наймання персоналу;

– щорічна атестація, аудит персоналу;

– модернізація культури управління;

– діагностика та аналіз кризових явищ в системі управління персоналом;

– систематичний перегляд положень про підрозділи, посадових інструкцій та інших регламентуючих діяльність персоналу документів з метою їх удосконалення;

– розробка системи заходів щодо заохочення робітників з урахуванням їх орієнтації та впливу на кінцеві показники роботи організації.

7.3.2. Кадрова політика та її нові цінності в період кризи організації

Стратегію та тактику роботи з персоналом організації доцільно розглядати як єдину систему: з одного боку, вони відображають конкретний рівень культури управління, з іншого – є важливим організаційними компонентами управлінської діяльності. Кадрова політика – це сукупність принципів, правил та норм, якими керується організація при відборі та розташуванні на управлінських посадах, підготовці, перепідготовці та переміщенні персоналу на науковій основі. Розробка кадрової політики проводиться на основі конкретних теоретико-методологічних засадах. Виходячи з цього, можна виділити наступні основи кадрової політики: філософські, ціннісні, економічні, соціальні, теоретико-управлінські, соціокультурні, історичний досвід розробки та освоєння. Кадрова політика має свою структуру, яка включає в себе наступні елементи:

* визначення цілей та стратегічних напрямків щодо формування кадрами системи управління;

* формулювання принципів відбору та розміщення персоналу управління;

* розробка вимог до персоналу;

* розробка заходів стосовно поліпшення якісного складу та структури персоналу управління;

* розробка системи підготовки та підвищення кваліфікації персоналу. Основними принципами кадрової політики є наступні:

* принцип плановості;

* принцип гуманізації трудових відносин;

* принцип комплексної оцінки особистості при просуванні на відповідні посади;

* принцип відповідності посади й кандидата на цю посаду;

* принцип конкретності з урахуванням ситуації, що склалася;

* принцип компенсації при відборі єдиної управлінської команди;

* принцип відображення національної структури населення у складі керівних кадрів організації.

Однак названі принципи є лише відправними ідеями для діяльності організаторів. Необхідно творчо застосовувати їх у кризових ситуаціях. Побудова підсистеми в кризовій ситуації визначається виробленою кадровою політикою. В умовах виводу організації з кризи вона повинна орієнтуватися на наступні напрямки:

* демократизація роботи з персоналом;

* вибіркове відношення до зарубіжного досвіду;

* посилена увага до рекомендацій науковців;

– розширення різноманітності форм роботи з персоналом за умов існування різних форм власності.

Кадрова політика є складовою частиною антикризового управління організацією, де головна мета якої – досягнення стійкого становища на ринку. Криза в організації немає чисто економічного чи політичного оформлення; вона викликається більш об’ємною кризою, пов’язаною зі зміною соціально-економічної системи, зміною майже всіх цінностей, і має, головним чином, управління людськими ресурсами. Це треба враховувати при розробці нової кадрової політики в організації, яка орієнтована на вихід з кризи. Нові цінності в концепції кадрової політики мають наступні:

* інтеграція та співробітництво з персоналом;

* прагнення до конкуренції, що сприяє створенню зв’язків співробітництва;

* творчий керівник та творчий колектив як невід’ємне та бажане становище;

* ініціативність та прагнення до відповідальності для досягнення загальної обгрунтованої мети;

* орієнтація на підприємницький успіх;

* створення атмосфери довіри та взаємопідтримки;

* формування гласності як основної норми поведінки;

* прагнення до культурної консолідації.

Кадрова політика в стабільних умовах орієнтована на розвиток організації в умовах кризи вимушена трансформуватися. Основне ідеологічне кредо антикризової кадрової політики – виживання з найменшими втратами кадрового потенціалу та забезпечення максимально можливого соціального захисту персоналу. Важливою умовою розробки ефективної антикризової кадрової політики є узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з персоналом організації в умовах кризових ситуацій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – 7.3. Стратегія і тактика антикризового управління персоналом