Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Холодна газоповітряна суміш

Величина ГДВ для холодної газоповітряної суміші за всіх інших умов, однакових з розглянутими вище, визначається за формулою

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Залежність значень коефіцієнта А від розташування джерела на території країни така ж, як і у випадку нагрітих викидів.

Безрозмірний коефіцієнт п визначається за виразами (8.13)- (8.15) залежно від значення параметра Уж% м/с, що розраховується за формулою

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Якщо різниця температур ЛТ (°С) близька до нуля або при розрахунках за виразом (8.12) параметр / перевищує 100 м х сг2 °С”1, то для таких викидів ГДВ розраховуються так само, як і для холодних, оскільки початкове перегрівання ДГ не впливає суттєво на початкове підіймання факела та розсіювання викидів в атмосфері.

Джерела з прямокутним устям

Величина ГДВ для випадку викидів джерела з прямокутним устям визначається залежностями (8.9)-(8.17), але при £> = Ве та V, = У1е. При цьому ефективний діаметр устя £>, джерела визначається за формулою

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Де Ь – довжина устя, м; Ь – ширина устя, м.

Ефективний об’єм газоповітряної суміші Уи, що викидається в атмосферу, в цьому випадку визначається за формулою

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Для джерела з квадратним устям (Ь = Ь) ефективний діаметр Ве дорівнює довжині сторони квадрата.

Викиди з одиночного аераційного ліхтаря

Значення ГДВ для випадку викидів з одиночного аераційного ліхтаря визначається за формулою

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Де ГДВ0 – значення ГДВ, розраховане за рівнянням (8.9) або (8.18) при В = Ве та Ух = Уи.

Значення Ве для аераційного ліхтаря знаходиться за залежністю

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Де Ь – довжина аераційного ліхтаря, м; и>0 – середня швидкість виходу газоповітряної суміші з аераційного ліхтаря, м/с. Значення Уи визначається за формулою

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Безрозмірний коефіцієнт 53 визначається за рівнянням

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Фізичний сенс величини це відстань від одиночного точкового джерела з £) = В€ та V. – V. , де за несприятливих метеорологічних умов досягається максимальна концентрація. Рівняння для розрахунку хм наведено вище.

Одиночне джерело, з якого викидається суміш шкідливих речовин постійного складу з сумарною шкідливою дією

Для одиночного джерела, з якого викидається суміш постійного складу шкідливих речовин із сумарною шкідливою дією, за залежностями (8.9), (8.18) та (8.22) спочатку визначається допоміжна величина – сумарна ГДВ – ГДВе, зведена до викиду однієї з речовин. Для цього у вказаних виразах потрібно використати ГДК цієї шкідливої речовини та сумарний фон Сф, наведений для цієї ж шкідливої речовини. Після цього з урахуванням складу викидів визначаються ГДВ окремих шкідливих речовин.

Група N одиночних суміжних джерел різної висоти

Визначення сумарного ГДВ для груп N одинарних суміжних джерел різної висоти також визначається за рівняннями (8.9) або (8.18), якщо Ух = У/И (V – загальний об’єм газоповітряної суміші, що викидається з усіх джерел, м8/с). Загалом розрахунок ГДВ для близько розташованих один до одного джерел (однакових точкових) не відрізняється від розрахунку ГДВ для одинарних джерел.

Багатоствольна труба

У випадку багатоствольної труби величина ГДВ з усіх стволів розраховується за формулою

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Де й1 – безрозмірний коефіцієнт; С’м – приземна концентрація шкідливих речовин, мг/м3, що визначається за формулою (8.30), п. 8.4.3, при значеннях параметрів викиду для одного ствола та викиді речовини М = 1; С% – приземна максимальна концентрація шкідливих речовин, мг/м3, що також визначається залежно від викидів шкідливих речовин М = 1 та діаметра устя джерела £>, яке відповідає його ефективному діаметру що визначається за формулою

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Об’єм газоповітряної суміші К12, м3/с, при цьому відповідає її ефективному об’єму, що розраховується за формулою (8.24). Безрозмірний коефіцієнт визначається із залежності

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Де / – середня відстань між центрами устів стволів, м; В – діаметр устя окремого ствола, м; гі2 – безрозмірний коефіцієнт, що визначається за рівнянням

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  Холодна газоповітряна суміш

Залежно від значень /, Ум, и’м, які визначаються з виразів (8.12), (8.16) або (8.19), (8.34)-(8.37) чи за параметрами викиду одного ствола. (При що більше або менше сі2Н, ГДВ для багатоствольної труби повинні визначатися за параметрами викидів, характерними для кожного ствола.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Холодна газоповітряна суміш