Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

Ця плата є формою компенсації збитку, що завдається навколишньому природному середовищу. Нормативи плати встановлюються місцевою владою, виходячи зі специфіки місцевих умов, складу та властивостей забруднювальних речовин.

Плата за викиди шкідливих речовин у встановлених межах розглядається як плата за використання природного ресурсу (здатності природного середовища до нейтралізації шкідливих речовин).

Нормативи плати за викиди забруднювальних речовин у встановлених межах визначаються із затрат в цілому у регіоні на запобігання та компенсацію збитку, що завдається забрудненням навколишнього середовища.

Плата за викиди забруднювальних речовин понад установлену межу застосовується у випадку невиконання підприємствами зобов’язань щодо дотримання узгоджених лімітів викидів. Нормативи плати за перевищення меж викидів забруднювальних речовин визначаються, виходячи із затрат підприємств на запобігання збитку й стягуються у кратному розмірі.

Норматив плати підприємств за викиди забруднювальних речовин в атмосферу в межах лімітів у плановому періоді визначають за формулою [7]

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

Де Нпч – норматив плати підприємств за викид забруднювальних речовин у встановлених межах, грн/ум. т; ї – рік планового (розрахункового) періоду; Т – тривалість розрахункового періоду, роки; Зі – величина видатків у і-му році, необхідна для запобігання та компенсації збитку, завданого навколишньому природному середовищу викидами забруднювальних речовин в атмосферу, грн. У величину 31 включають затрати, передбачені в регіональних природоохоронних програмах, планах ліквідації (запобігання) наслідків забруднення навколишнього середовища;

– приведений ліміт викидів забруднювальних речовин у цілому в регіоні в г-му році, розрахований із завдань регіональної програми, ум. т/рік. Приведений ліміт Му у цілому в регіоні визначають за формулою [7]

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

Де у – індекс підприємства, в якому встановлені ліміти на викид забруднювальних речовин (у = 1, 2,п); МІ – приведений річний ліміт викидів забруднювальних речовин у-м підприємством в атмосферне повітря в *-му році, ум. т/рік.

Приведений річний ліміт викидів шкідливих речовин у-м підприємством МІ, визначають за формулою [7]

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

Де і – вид забруднювальної речовини при встановленні у-му підприємству ліміту на викид цієї речовини (і = 1, 2,…,/); тлі – ліміт викиду і’-ї забруднювальної речовини у натуральному вимірі у-м підприємством у /-му році, значення якого встановлюються відповідно до етапів досягнення нормативів ГДВ; К, – коефіцієнт приведення, що враховує небезпеку і-ї забруднювальної речовини, визначається за формулою [7]

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

Де ГДКсд.- середньодобова гранично допустима концентрація і-ї забруднювальної речовини в повітрі населених пунктів, мг/м8.

Якщо у повітря викидаються речовини, для яких не встановлена величина ГДК, для розрахунку використовують значення приблизно безпечних рівнів впливу (ПБРВ).

Розмір плати у-го підприємства в і-му році 77Л;( за встановлений ліміт викиду забруднювальних речовин визначають за формулою [7]

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

Аналогічно визначають норматив плати у-го підприємства за перевищення встановленого ліміту викидів забруднювальних речовин.

Плата у-м підприємством в і-му році за індивідуальним нормативом при перевищенні встановлених лімітів викидів в атмосферу грн/рік, визначають за формулою [7]

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

Де Ни – індивідуальний норматив плати у-го підприємства за перевищення встановленого ліміту викиду забруднювальних речовин, грн/ум. т; к,% – коефіцієнт кратності нормативу плати за перевищення встановлених лімітів викидів шкідливих речовин. Коефіцієнт ки визначають за формулою [7]

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

Де М* – приведений фактичний викид забруднювальних речовин у-м підприємством в 1-му році в атмосферне повітря, ум. т/рік, визначається аналогічно за формулою (8.104); – перевищення фактичного приведеного викиду забруднювальних речовин у-м підприємством у *-му році над встановленим лімітом (ум. т/рік), визначають за формулою

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

При розрахунку платежів за викиди забруднювальних речовин у водні об’єкти використовують аналогічні формули. Відмінність лише в тому, що при визначенні К( використовують формулу

Промислова екологія  Апостолюк C. O.  8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

Де ГДК. – гранично допустима концентрація і-ї речовини у воді водоймищ рибогосподарського водокористування. Максимальне значення Kf = 200 (ГДК^ < 0,005 мг/л) Кі рекомендують приймати і мінімальне Kt = 0,05 (ГДКрі > 20 мг/л).

Плату отримують також за розміщення (захоронення, складування) твердих виробничих відходів, які можуть негативно впливати на довкілля.

Чинні документи встановлюють три варіанти нормативів плати за розміщення виробничих відходів:

– перший варіант розрахунку стосується відходів, для яких відсутня технологія переробки або коли обсяг їх утворення перевищує потреби народного господарства як вторинних матеріальних ресурсів (BMP);

– другий варіант розрахунку застосовують до таких видів відходів, для яких розроблена технологія перероблення, але немає достатніх виробничих потужностей внаслідок відсутності необхідного фінансування місцевими органами;

– третій варіант розрахунку застосовують до тих видів відходів, які є вторинною сировиною і включені в матеріальні баланси виробництва, але не використовуються підприємствами – джерелами їх утворення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище