Правознавство – Олійник А. Ю. – § 13. Автономна Республіка Крим

Згідно з розділом X Конституції України, “Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання” (ст. 134).

Поряд із цим у ст. 135 Конституції України зазначається, що Автономна Республіка Крим має власну Конституцію, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від її конституційного складу.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до них, а також актів Президента У країни і Кабінету Міністрів України, та на їх виконання. З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції та законам України Президент України може зупинити дію цих нормативно-правових актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань: 1) сільського господарства і лісів; 2) меліорації і кар’єрів; 3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва; 4) містобудування і житлового господарства; 5) туризму, готельної справи, ярмарків; 6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико-культурних заповідників; 7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів; 8) мисливства, рибальства; 9) санітарної і лікарняної служб.

До відання Автономної Республіки Крим належить:

1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим;

2) організація та проведення місцевих референдумів;

3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;

5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля відповідно до загальнодержавних програм;

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлень санітарної охорони курортів;

7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

8) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і використання пам’яток історії;

9) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів;

10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих її місцевостях.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані також інші повноваження.

В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України.

Автономна Республіка Крим, згідно Конституції Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 року, що затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року, розвивається на основі принципів: народовладдя; верховенства права; конституційності; дотримання та забезпечення прав і свобод людини та громадянина; законності; виборності; колегіальності; гласності; поєднання інтересів Автономної Республіки Крим і загальнодержавних інтересів України.

Основними гарантіями Автономної Республіки Крим є: правова, організаційна, фінансова, майнова, ресурсна самостійність; урахування особливостей Автономної Республіки Крим; наявності власного статусу і повноважень, права власності Автономної Республіки Крим; судового захисту статусу і повноважень Автономної Республіки Крим.

Територія Автономної Республіки Крим визначається межами, які існували на 20 січня 1991 року – день проведення референдуму та на день набуття чинності Законом України про відновлення автономної республіки. Територію Автономної Республіки Крим може бути змінено з урахуванням рішення республіканського (місцевого) референдуму та рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції України.

Автономна Республіка Крим має свої символи: Герб, Прапор і Гімн. Столицею Автономної Республіки Крим є місто Сімферополь.

Права і свободи людини і громадянина в Автономній Республіці Крим встановлюються і гарантуються Конституцією та законами

України і відповідно до них – Конституцією Автономної Республіки Крим.

Органи влади Автономної Республіки Крим розробляють і здійснюють заходи і програми щодо забезпечення безпечних і здорових умов життя населення в Автономній Республіці Крим. Вони забезпечують організацію і розвиток охорони здоров’я, санаторно-курортного лікування і відпочинку.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, який представляє інтереси громадян, спільні інтереси населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у цілому, і здійснює свої повноваження з метою сприяння і забезпечення реалізації їх прав і законних інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим складається зі 100 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Верховна Рада Автономної Республіки Крим є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її загального складу. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим попереднього скликання припиняються з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути припинені Верховною Радою України достроково.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його перший заступник і заступник, голови постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюють свої повноваження на постійній основі.

Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюється сесійно і складається з пленарних засідань і засідань її органів. Верховна Рада Автономної Республіки Крим збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після обрання не менше двох третин від встановленої кількості депутатів. Першу сесію відкриває і веде до обрання Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим голова виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим як орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим самостійно здійснює виконавчі функції і повноваження з питань, віднесених до її відання. Рада міністрів Автономної Республіки Крим формується Верховною Радою Автономної Республіки Крим на термін її повноважень, відповідальна перед нею і очолюється Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Вона виконує також державні виконавчі функції і повноваження, делеговані законами України відповідно до Конституції України.

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням її Голови і за погодженням з Президентом України. Заступники Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністри і голови республіканських комітетів Автономної Республіки Крим призначаються на посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням її Голови.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України. Організація і діяльність органів прокуратури в Автономній Республіці Крим визначаються Конституцією і законами України. Місцеве самоврядування в Автономній Республіці Крим здійснюється згідно з Конституцією і законами України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 13. Автономна Республіка Крим