Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 17. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

1. Поняття і предмет адміністративного права.

2. Джерела адміністративного права.

3. Адміністративні правовідносини, їх структура та особливості

4. Поняття та види суб’єктів адміністративного права.

5. Адміністративна правосуб’єктність.

6. Державна служба в Україні; поняття, принципи.

7. Види та правовий статус державних службовців.

8. Поняття і методи державного управління.

9. Поняття І види адміністративного примусу.

10. Поняття, ознаки і підстави адміністративної відповідальності.

11. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки.

12. Види адміністративних правопорушень.

13. Мета і види адміністративних стягнень.

1. Поняття і предмет адміністративного права

Адміністративне право, як і будь-яка інша галузь права, становить сукупність правових норм (правил поведінки), які регулюють певні суспільні відносини. Адміністративне право регулює відносини в сфері виконавчої діяльності держави. Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує функціонування публічної влади в державі. Причому, адміністративно-правове регулювання є своєрідним продовженням конституційно-правових норм, конкретизуючи багато в чому їх дію. На цій підставі можна стверджувати, що існування адміністративного права – це необхідна умова і засіб реалізації Конституції в найважливішій сфері функціонування публічної влади – сфері виконання законів та інших правових актів держави.

Найважливішим завданням адміністративно-правового регулювання в наш час є забезпечення належної реалізації та дієвого захисту прав і свобод людини і громадянина у сфері здійснення виконавчої влади, що випливає із конституційного визнання утвердження і забезпечення цих прав і свобод головним обов’язком держави взагалі.

Здійснення виконавчої влади покладається на спеціальну систему державних органів – органи виконавчої влади. Крім того, окремі функції виконавчої влади здійснюють органи місцевого самоврядування і окремі недержавні утворення (наприклад, об’єднання громадян з охорони громадського порядку і державного кордону). Суспільні відносини, що виникають у всіх зазначених випадках, а також відносини, які формуються з приводу внутрішньої організації всіх державних органів та організацій (наприклад, пов’язані з організацією роботи структурних підрозділів, із проходженням державної служби, із здійсненням контролю тощо), і утворюють предмет адміністративного права.

Таким чином, предмет адміністративного права України охоплює широке коло суспільних відносин в зазначеній сфері. До нього належать відносини, які виникають:

А) у ході діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення реалізації і захисту в адміністративному порядку прав і свобод громадян, прав і законних інтересів інших суб’єктів;

Б) у ході державного управління економікою, соціально-культурним адиіністративно-політичним розвитком, а також реалізації управлінських функцій виконавчої влади, делегованих органам місцевого самоврядування та деяким недержавним формуванням;

В) у процесі внутрішньої організації усіх державних органів, адміністрації державних підприємств, установ та організацій, в тому числі у зв’язку із проходженням державної служби або служби в органах місцевого самоврядування.

Із сказаного випливає, що адміністративне право – це галузь права (система правових норм), яка регулює суспільні відносини, що формуються у ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, державного і самоврядного управління економікою, соціально-культурним і адміністративно-політичним розвитком, а також у процесі внутрішньої організації усіх державних органів та організацій.

Методи адміністративного права – це сукупність зафіксованих у нормах цієї галузі прийомів (засобів) впливу на суспільні відносини, що складають її предмет, застосування яких дозволяє створити належні умови для реалізації і захисту прав громадян, нормального функціонування громадянського суспільства й держави.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 17. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО