Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 8.4. Особливості обліку операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою

Оперативний лізинг (оренда) – господарська операція юридичної або фізичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу (оренди) передання орендарю основних фондів, придбаних або виготовлених орендодавцем на умовах інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом.

Відображення в бухгалтерському обліку оперативного лізингу (оренди) лі – зингодавцем. Основні засоби і нематеріальні активи, передані в оперативний лізинг (оренду), обліковуються лізингодавцем на окремих аналітичних рахунках балансових рахунків: 4300 А “Нематеріальні активи”, 4400 А “Основні засоби”.

Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) нараховує амортизацію за активами, переданими в оперативний лізинг (оренду), та лізингові (орендні) платежі.

Бухгалтерські проводки

1. Передача основних засобів і нематеріальних активів в оперативний лізинг:

Д-т 4300,4400, 4309, 4409

К-т 4300, 4400, 4309,4409

2. Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів в оперативний лізинг:

Д-т 7423

К-т 4309, 4409

3. Нарахування лізингових орендних платежів:

Д-т 3578

К-т 6395

4. Отримання нарахованих лізингових (орендних) платежів:

Д-т 1200, 2600,2620

К-т3578

5. Повернення лізингодавцю основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг:

Д-т 4300,4400

К-т 4300,4400

– одночасно:

Д-т 4309,4409

К-т 4309,4409.

Відображення в бухгалтерському обліку оперативного лізингу (оренди) лізингоодержувачем. Прийняті в оперативний лізинг (оренду) активи обліковуються лізингоодержувачем за позабалансовим рахунком 9840 А “Основні засоби та нематеріальні активи, прийняті в оперативний лізинг (оренду)” за вартістю, що зазначається в договорі про оперативний лізинг (оренду).

Лізингоодержувач протягом строку лізингу (оренди) нараховує лізингові (орендні) платежі.

Витрати лізингоодержувача на поліпшення об’єкта оперативного лізингу (оренди), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються лізингоодержувачем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Витрати на утримання об’єкта необоротних активів, отриманого в оперативний лізинг (оренду), у бухгалтерському обліку відображаються за рахунком 7421А “Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)”.

Бухгалтерські проводки

1. Прийняття основних засобів в оперативний лізинг:

Д-т 9840

К-т 9910

2. Нарахування лізингових (орендних) платежів:

Д-т 7395

К-т 3678

3. Сплата лізингових (орендних) платежів:

Д-т 3678

К-т 1200,2600,2620

4. Поліпшення об’єкта основних засобів за оперативним лізингом (орендою):

– передоплата:

Д-т 4530

К-т 1200, 2600, 2620

– завершене поліпшення:

Д-т 4500

К-т 4530

– амортизація суми завершеного поліпшення за основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг (оренду):

Д-т 7423

К-т 4509

5. Повернення об’єкта оперативного лізингу (оренди) лізингодавцю:

Д-т 9910

К-т 9840

6. Повернення об’єкта оперативного лізингу (оренди) лізингодавцю у зв’язку з достроковим припиненням лізингу (оренди), а також з неможливістю відокремити створений об’єкт від об’єкта лізингу (оренди):

Д-т 4509

Д-т 7421 – недоамортизовона частина витрат на поліпшення об’єкта лізингу (оренди) К-т 4500

8.4. Особливості обліку операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою

Зворотний лізинг (оренда) – господарська операція юридичної або фізичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою юридичною чи фізичною особою у фінансовий або оперативний лізинг.

Операції з продажу необоротних активів зі зворотною орендою обліковуються згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України.

Відображення в бухгалтерському обліку продавця операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою. Фінансовий лізинг (оренда)

Бухгалтерські проводки

1. Продаж необоротного активу з укладенням договору про його одержання продавцем у фінансовий лізинг (оренду):

Д-т 1200, 2600, 2620 – вартість продажу необоротного активу

Д-т 4309,4409 – на суму зносу

К-т 4300,4400 – на первісну (переоцінену) вартість необоротного активу

К-т 3600 – на суму доходу від продажу необоротного активу

2. Відображення зобов’язання з фінансового лізингу (оренди) за справедливою вартістю (вартістю продажу) або теперішньою вартістю суми мінімальних лізингових (орендних) платежів:

Д-т 4300,4400

К-т 3615

3. Нараховані витрати за отриманим фінансовим лізингом (орендою):

Д-т 7028

К-т 3678

4. Сплата лізингових (орендних) платежів:

Д-т 3615,3678

К-т 1200, 2600, 2620

5. Нарахування амортизації за об’єктом фінансового лізингу (оренди):

Д-т 7423

К-т 4309, 4409

6. Визнання доходу від продажу необоротного активу протягом строку лізингу (оренди):

Д-т 3600

К-т 6490

Відображення в бухгалтерському обліку продавця операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою. Оперативний лізинг (оренда)

Бухгалтерські проводки

1. Продаж необоротного активу за справедливою вартістю з укладенням договору про його одержання продавцем в оперативний лізинг (оренду):

Д-т 1200, 2600, 2620 – вартість продажу необоротного активу

Д-т 4309, 4409 – на суму зносу

Д-т 7490 – на суму витрат від продажу

К-т 4300, 4400 – на первісну (переоцінену) вартість необоротного активу К-т 3600 – на суму доходу від продажу необоротного активу

2. Визнання витрат:

– якщо вартість продажу необоротного активу нижча, ніж його справедлива вартість:

Д-т 1200, 2600, 2620 – вартість продажу необоротного активу

Д-т 4309, 4409 – на суму зносу

Д-т 7490 – витрати від продажу необоротного активу

К-т 4300, 4400 – на первісну (переоцінену) вартість необоротного активу

– якщо збиток від продажу відшкодовуватиметься за рахунок майбутніх лізингових (орендних) платежів, встановлених нижче, ніж рівень ринкових цін:

Д-т 1200, 2600, 2620 – вартість продажу необоротного активу

Д-т 4309,4409 – на суму зносу

Д-т 3500 – на суму компенсації витрат за рахунок зниження лізингових (орендних) платежів

К-т 4300, 4400 – на первісну (переоцінену) вартість необоротного активу

3. Нарахування лізингових (орендних) платежів за оперативним лізингом (орендою):

Д-т7395

К-т 3678

4. Сплата лізингових (орендних) платежів за оперативним лізингом (орендою):

Д-т3678

К-т 1200, 2600,2620

5. Віднесення витрат майбутніх періодів на витрати звітного періоду пропорційно до сплати лізингових (орендних) платежів протягом строку лізингу (оренди):

Д-т 7395

К-т 3500

6. Визнання доходу протягом строку використання активу, якщо вартість продажу необоротного активу вища, ніж його справедлива вартість:

– продаж необоротного активу за вартістю, що перевищує його справедливу вартість:

Д-т 1200, 2600, 2620 – вартість продажу необоротного активу

Д-т 4309, 4409 – на суму зносу

К-т 4300,4400 – на первісну (переоцінену) вартість необоротного активу

К-т 3600 – на суму доходу від продажу необоротного активу

– визнання доходу протягом строку використання активу:

Д-т 3600

К-т 6490

7. Визнання збитку на суму різниці між балансовою і справедливою вартістю, якщо справедлива вартість необоротного активу на дату здійснення операції продажу зі зворотною орендою менша, ніж балансова вартість активу:

Д-т 7499

К-т 4300, 4400

8. Відображення в бухгалтерському обліку вартості необоротного активу, отриманого в оперативний лізинг (оренду):

Д-т 9840

К-т 9910

Відображення в бухгалтерському обліку покупця операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою (фінансовий та оперативний лізинг)

Бухгалтерські проводки

1. Відображення в обліку лізингодавцем операцій з продажу необоротного активу продавцем – лізингоодержувачем з укладенням договору про його одержання продавцем у фінансовий лізинг (оренду):

– купівля необоротного активу:

Д-т 4300,4400

К-т 1200, 2600, 2620

– надання необоротного активу у фінансовий лізинг (оренду):

Д-т 1525, 2071

К-т 4300,4400

2. Відображення в обліку лізингодавцем операцій з продажу необоротного активу продавцем – лізингоодержувачем з укладенням договору про його одержання продавцем в оперативний лізинг (оренду):

Д-т 4300,4400

К-т 1200, 2600, 2620

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Назвіть загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди).

2. Охарактеризуйте рахунки, призначені для обліку лізингових операцій.

3. Визначте порядок та особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансового лізингу (оренди) лізингодавцем.

4. Визначте порядок та особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансового лізингу (оренди) лізингоодержувачем.

5. Визначте порядок та особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з оперативного лізингу (оренди) лізингодавцем.

6. Визначте порядок та особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з оперативного лізингу (оренди) лізингоодержувачем.

7. Назвіть особливості відображення в бухгалтерському обліку продавця операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою.

8. Назвіть особливості відображення в бухгалтерському обліку покупця операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою.

9. Визначте порядок розрахунку лізингових платежів.

10. Я к відображаються в бухгалтерському обліку доходи та витрати за лізинговими операціями банку?

Практичні завдання

Вправа 8.1

Завдання

1. Погодьте визначення з терміном, проставляючи біля них відповідні літери.

Терміни

1. Гарантована ліквідаційна вартість для лізингодавця.

2. Гарантована ліквідаційна вартість для лізингоодержувача.

3. Зворотний лізинг (оренда).

4. Лізингова (орендна) операція.

5. Лізингова (орендна) ставка процента.

6. Оперативний лізинг (оренда).

7. Початок строку лізингу (оренди).

8. Ставка процента на можливі позики лізингоодержувача.

9. Строк лізингу (оренди).

10. Фінансовий лізинг (оренда).

Визначення

A. Частина ліквідаційної вартості, що гарантується до сплати лізингоодержувачем або пов’язаною з ним стороною.

Б. Дата підписання лізингового (орендного) договору або дата взяття сторонами зобов’язань щодо основних положень договору про лізинг (оренду).

B. Період дії невідмовного лізингового (орендного) договору, а також період продовження цього договору, обумовлений на початку строку лізингу (оренди).

Г. Частина ліквідаційної вартості, що гарантується до сплати лізингоодержувачем або незалежною третьою стороною, яка здатна за своїм фінансовим станом відповідати за гарантією.

Д. Господарська операція юридичної чи фізичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів або землі у користування іншим юридичним чи фізичним особам (орендарям) за орендну плату та на визначений строк.

Е. Ставка процента, за якою теперішня вартість суми мінімальних лізингових (орендних) платежів та негарантованої ліквадаційної вартості дорівнює справедливій вартості об’єкта фінансового лізингу (оренди) на початок строку лізингу (оренди).

Є. Господарська операція юридичної або фізичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою юридичною чи фізичною особою у фінансовий або оперативний лізинг.

Ж. Господарська операція юридичної або фізичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу (оренди) передання орендарю основних фондів, придбаних або виготовлених орендодавцем на умовах інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом.

З. Ставка процента, яку мав би сплачувати лізингоодержувач за подібний лізинг (оренду), або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка процента за позиками для придбання подібного активу (на той самий строк та з подібною гарантією) на початку строку лізингу (оренди).

І. Господарська операція юридичної або фізичної особи, що передбачає відповідно до договору фінансового лізингу (оренди) передання орендарю основних фондів, придбаних або виготовлених орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу.

Поліпшення об’єкта основних засобів – витрати, пов’язані з модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо об’єкта основних засобів, у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, що первісно очікуються від його використання.

Початок строку лізингу (оренди) – дата підписання лізингового (орендного) договору або дата взяття сторонами зобов’язань щодо основних положень договору про лізинг (оренду).

Ринкова вартість – сума, яку можна отримати від продажу активу на активному ринку.

Роялті – платіж за використання нематеріальних активів банку (патентів, авторського права, програмних продуктів).

Ставка процента на можливі позики лізингоодержувача – ставка процента, яку мав би сплачувати лізингоодержувач за подібний лізинг (оренду), або (якщо цей показник визначити неможливо), ставка процента за позиками для придбання подібного активу (на той самий строк та з подібною гарантією) на початку строку лізингу (оренди).

Строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний період часу, протягом якого основні засоби чи нематеріальні активи використовуватимуться банком або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний банком обсяг продукції (робіт, послуг).

Строк лізингу (оренди) – період дії невідмовного лізингового (орендного) договору, а також період продовження цього договору, обумовлений на початку строку лізингу (оренди).

Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (з вирахуванням суми очікуваного відшкодування), що, як очікується, буде потрібна для погашення зобов’язання в процесі поточної діяльності банку.

Теперішня вартість майбутнього платежу під визначений процент – це сума, яку необхідно вкласти на цей час під визначений процент для отримання відповідної суми в майбутньому.

Фінансовий інструмент – контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб’єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу в іншого.

Фінансовий лізинг (оренда) – господарська операція юридичної або фізичної особи, що передбачає відповідно до договору фінансового лізингу (оренди) передання орендарю основних фондів, придбаних або виготовлених орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 8.4. Особливості обліку операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою