Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.1. Організація обліку кредитних операцій

5.1. Організація обліку кредитних операцій.

5.2. Бухгалтерський облік кредитів, наданих клієнтам банку.

5.3. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у між – банківській сфері.

5.4. Особливості обліку окремих кредитних операцій.

5.5. Бухгалтерський облік простроченої, сумнівної та безнадійної заборгованості за кредитними операціями.

5.6. Бухгалтерський облік доходів та витрат за кредитними операціями банку.

Вивчивши цю тему, ви зможете:

1. Дізнатися про порядок здійснення банками кредитних операцій.

2. Дати характеристику рахунків, призначених для обліку кредитів, наданих клієнтам банку.

3. Відображати в бухгалтерському обліку кредити, надані суб’єктам господарювання та фізичним особам.

4. Відображати в бухгалтерському обліку кредитні операції в міжбанківській сфері.

5. Зрозуміти особливості обліку окремих кредитних операцій: кредитних ліній, кредитів овердрафт, операцій репо, факторингових операцій, операцій з консорціумного кредитування, операцій з урахування векселів, кредитів овернайт.

6. Відображати в бухгалтерському обліку прострочену, сумнівну та безнадійну заборгованість за кредитними операціями.

7. Вивчити порядок та навчитися відображати в бухгалтерському обліку формування та використання резервів на покриття можливих втрат за наданими кредитами.

8. Відображати в бухгалтерському обліку доходи та витрати за кредитними операціями банку.

9. Використати вивчене і набути професійних навичок під час виконання практичних завдань.

5.1. Організація обліку кредитних операцій

Кредит – це кошти, що надаються банком у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Кредитні операції посідають ключове місце з-поміж активних операцій банків. Кредити, що застосовуються у банківській практиці, відрізняються залежно від категорії позичальника, цільових потреб позичальника, строків та інших характеристик (рис. 5.1).

Групування кредитів за термінами погашення може бути різним: до 1 міс.; від 1 до 3 міс.; від 3 міс. до 1 року; від 1 до 5 років; від 5 років і більше. Часто звітні періоди об’єднуються шляхом їх групування за термінами до 1 року і більше 1 року.

Кредитні операції впливають на фундаментальну облікову модель так:

Облік і аудит у банках   Васюренко О. В.   5.1. Організація обліку кредитних операцій

Облік і аудит у банках   Васюренко О. В.   5.1. Організація обліку кредитних операцій

Порядок обліку установами банків операцій за кредитами регламентується Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 р. № 435.

Облік наданих та отриманих кредитів ведеться за рахунками 1-го та 2-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 280:

1 Казначейські та міжбанківські операції

12 Кошти в Національному банку України

13 Кошти Національного банку України

15 Кошти в інших банках

16 Кошти інших банків

2 Операції з клієнтами

20 Кредити, що надані суб’єктам господарювання

21 Кредити, що надані органам державної влади

22 Кредити, що надані фізичним особам

26 Кошти клієнтів банку

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за кожним кредитом (у день виникнення в банку зобов’язання з кредитування).

Бухгалтерські проводки

1. На дату укладення кредитного договору (у день виникнення в банку зобов’язання з кредитування).

– надані зобов’язання з кредитування:

Д-т 9100,9129

К-т 9900

– отримані зобов’язання з кредитування:

Д-т 9900

К-т 9110

2. Припинення дії кредитного договору або його виконання:

– за наданими зобов’язаннями з кредитування:

Д-т 9900

К-т 9100,9129

– за отриманими зобов’язаннями з кредитування:

Д-т 9110

К-т 9900

3. Надання кредиту:

Д-т Позичковий рахунок

К-т Рахунок для обліку готівкових коштів, кореспондентський рахунок, поточний рахунок

4. Повернення кредиту:

Д-т Рахунок для обліку готівкових коштів, кореспондентський рахунок, поточний рахунок

К-т Позичковий рахунок

Система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю має автоматично або напівавтоматично відстежувати стан кредитної заборгованості й надавати дані для складання фінансової звітності. При відкритті кредитних рахунків в облікову систему вводяться спеціальні обов’язкові параметри, зокрема такі: вид кредиту, цільове спрямування кредиту, вид забезпечення, дата видачі кредиту, дата повернення, початковий строк розміщення. Пізніше ці параметри можуть бути доповнені кількістю пролонгацій, категорією ризику, шифром неплатежів. Додатково банки можуть вміщувати у файл кредиту параметри на власний розсуд: опис кредиту (умови надання, умови виплати процентів, виплата премії або дисконту); інформація про суми нарахованих і сплачених процентів; дати чергової сплати або погашення тощо.

Інформація в параметрах може бути постійною або змінюватися наприкінці кожного звітного періоду чи в обумовлені строки.

Система внутрішнього контролю має охоплювати як балансові, так і позабалансові рахунки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.1. Організація обліку кредитних операцій