Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 8.2. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансового лізингу (оренди)

Фінансовий лізинг (оренда) – це господарська операція юридичної або фізичної особи, що передбачає відповідно до договору фінансового лізингу (оренди) передання орендарю основних фондів, придбаних або виготовлених орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу.

Активи, передані у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються лізингодавцем як виданий кредит згідно з вимогами Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 № 435.

Лізингоодержувач відображає в балансі отримані необоротні активи одночасно як актив і зобов’язання.

Відображення в бухгалтерському обліку фінансового лізингу (оренди) лізингодавцем. Лізингодавець відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансовий лізинг (оренду) об’єкт необоротних активів у сумі мінімальних лізингових орендних) платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за рахунками: 1525 А “Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам”, 2071А “Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання”.

Різниця між сумою мінімальних лізингових (орендних) платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансового лізингу (оренди) та теперішньою його вартістю, визначеною за лізинговою (орендною) ставкою процента, є доходом лізингодавця.

Розподіл доходу між звітними періодами протягом строку лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової (орендної) ставки процента до залишку заборгованості лізингоодержувача за кредитом на початок звітного періоду*

Витрати, пов’язані з оформленням договору про фінансовий лізинг (оренду), включаються до вартості кредиту під час первісного визнання та амортизуються протягом строку лізингу (оренди).

Бухгалтерські проводки

1. Передача основних засобів у фінансовий лізинг:

Д-т 1525,2071

Д-т 4309, 4409, 7490

К-т 4300, 4400 – на суму залишкової вартості об’єкта фінансового лізингу (оренди)

2. Витрати, пов’язані з оформленням договору про фінансовий лізинг:

Д-т 2075

К-т 1200

3. Нарахування доходу та амортизація витрат за операціями з фінансового лізингу (оренди):

Д-т 1528, 2078

К-т 6018, 6028 – на суму нарахованого доходу

Д-т 6028

К-т 2075 – на суму амортизації премії

4. Отримання лізингодавцем суми лізингового (орендного) платежу:

Д-т 1200, 2600, 2620

К-т 1528, 2078 – на суму отриманого доходу

К-т 1525, 2071 – на суму компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу (оренди)

5. Повернення за умовами договору об’єкта фінансового лізингу (оренди) лі – зингодавцю (на суму негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта):

Д-т 4300,4400

К-т 1525, 2071

Відображення в бухгалтерському обліку фінансового лізингу (оренди) лі – зингоодержувачем. Основні засоби і нематеріальні активи, отримані у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються лізингоодержувачем на окремих аналітичних рахунках балансових рахунків: 4300 А “Нематеріальні активи”, 4400 А “Основні засоби”.

На початок строку лізингу (оренди) основні засоби та нематеріальні активи, отримані лізингоодержувачем у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються за найменшою з оцінок: справедливою вартістю необоротного активу або теперішньою вартістю суми мінімальних лізингових (орендних) платежів.

Витрати лізиигоодержувача, пов’язані з оформленням договору про фінансовий лізинг (оренду), включаються до вартості активу під час його первісного визнання.

Витрати лізиигоодержувача на поліпшення об’єкта фінансового лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта фінансового лізингу (оренди).

Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової (орендної) ставки процента до залишку зобов’язань на початок звітного періоду. Якщо в договорі про фінансовий лізинг (оренду) не зазначена лізингова (орендна) ставка процента, то застосовується ставка процента до можливих позик лізингоодержувача.

Лізингоодержувач протягом періоду очікуваного використання активу нараховує амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду). Періодом очікуваного використання об’єкта фінансового лізингу (оренди) є строк корисного використання – якщо договором передбачено перехід права власності на актив до лізиигоодержувача (орендаря), або коротший з двох періодів – строк лізингу (оренди) або строк корисного використання об’єкта фінансового лізингу (оренди) – якщо переходу права власності на об’єкт фінансового лізингу (оренди) не передбачено. Метод нарахування амортизації об’єкта фінансового лізингу (оренди) визначається лізингоодержувачем відповідно до порядку нарахування амортизації власних основних засобів і нематеріальних активів.

Витрати на утримання об’єкта необоротних активів, одержаного у фінансовий лізинг (оренду), у бухгалтерському обліку відображаються за рахунком 7421А “Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)”.

Бухгалтерські проводки

1. Отримання основних засобів і нематеріальних активів у фінансовий лізинг:

Д-т 4300,4400

К-т 3615

2. Поліпшення об’єкта фінансового лізингу (оренди) (на суму завершених капітальних інвестицій):

Д-т 4400

К-т 4430

3. Нарахування витрат за активами, отриманими у фінансовий лізинг (оренду):

Д-т 7028

К-т 3678

4. Сплата лізингоодержувачем орендних платежів:

Д-т 3678

К-т 1200, 2600, 2620 – на суму нарахованих витрат за отриманими активами у фінансовий лізинг

Д-т 3615

К-т 1200, 2600, 2620 – на суму зобов’язання за фінансовим лізингом (орендою)

5. Нарахування амортизації об’єкта фінансового лізингу (оренди):

Д-т 7423

К-т 4309, 4409

6. Перехід за умовою лізингу (оренди) основних засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду), у власність лізингоодержувача:

Д-т 4300,4400

К-т 4300,4400

– одночасно на суму зносу і накопиченої амортизації:

Д-т 4309, 4409

К-т 4309,4409

7. Повернення за умовами договору об’єкта фінансового лізингу (оренди) лізингодавцю (на суму негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта):

Д-т 3615, 4409,4309

К-т 4300, 4400


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 8.2. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансового лізингу (оренди)