Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.3. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у міжбанківській сфері

Міжбанківські кредити використовуються банками як засіб взаємокредитування для підтримання ліквідності й платоспроможності банку, виконання вимог Національного банку щодо економічних нормативів регулювання банківської діяльності, а також здійснення своїх кредитних та інвестиційних операцій.

На міжбанківському ринку банки можуть надавати кредити іншим банкам та отримувати кредити від Національного банку України та інших банків.

Облік кредитів, наданих іншим банкам, здійснюється за рахунками:

152 Кредити, що надані іншим банкам

1521 А Кредити овернайт, що надані іншим банкам

1522 А Кошти, що надані іншим банкам за операціями репо

1523 А Короткострокові кредити, що надані іншим банкам

1524 А Довгострокові кредити, що надані іншим банкам

1525 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

Облік кредитів, що отримані від Національного банку України, здійснюється за рахунками:

131 Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1310 П Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1311 П Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

1312 П Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1313 П Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

132 Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1322 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1323 П Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

Облік кредитів, що отримані від інших банків, здійснюється за рахунками:

162 Кредити, що отримані від інших банків

1621 П Кредити овернайт, що отримані від інших банків

1622 П Кошти, що отримані від інших банків за операціями репо

1623 П Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

1624 П Довгострокові кредити, що отримані від інших банків

Бухгалтерські проводки

1. На дату укладення договору про надання кредиту на міжбанківському ринку:

Д-т 9100

К-т 9900

2. Припинення дії договору про надання кредиту на міжбанківському ринку або його виконання:

Д-т 9900

К-т 9100

3. На дату укладення договору про отримання кредиту на міжбанківському ринку:

Д-т 9900

К-т 9110

4. Припинення дії договору про отримання кредиту на міжбанківському ринку або його виконання:

Д-т 9110

К-т 9900

5. Надання кредиту:

Д-т 1521, 1522,1523,1524,1525

К-т 1200

6. Повернення наданого кредиту:

Д-т 1200

К-т 1521, 1522,1523,1524,1525

7. Отримання кредиту:

Д-т 1200

К-т 1310,1311, 1312, 1313, 1322, 1323, 1621,1622,1623,1624

8. Повернення отриманого кредиту:

Д-т 1310, 1311, 1312, 1313,1322, 1323,1621, 1622,1623,1624

К-т 1200

5.4. Особливості обліку окремих кредитних операцій

Бухгалтерський облік кредитних ліній. На дату укладення договору про кредитну лінію банк обліковує зобов’язання з кредитування за позабалансовими рахунками.

У разі надання кредиту сума зобов’язання з кредитування зменшується на суму наданих коштів і відображається в бухгалтерському обліку на балансових рахунках. Використання кредитної лінії (надання кредитів) відображається за відповідними балансовими рахунками з обліку кредитів згідно з обліковою політикою банку.

Бухгалтерський облік простроченої, сумнівної та безнадійної заборгованості за кредитними лініями здійснюється аналогічно обліку простроченої, сумнівної та безнадійної заборгованості за кредитами, наданими клієнтам банку.

Бухгалтерський облік кредитів овердрафт (кредитування рахунку). На дату укладення договору, відповідно до якого передбачається кредитування рахунку клієнта, банк відображає в обліку зобов’язання з кредитування. Суми наданих кредитів овердрафт відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом поточних рахунків клієнтів на вимогу (юридичних та фізичних осіб), у результаті чого виникає дебетовий залишок на цих рахунках.

Сума зобов’язань з кредитування, що обліковується за позабалансовим рахунком, зменшується на суму наданого кредиту овердрафт.

Відображення в бухгалтерському обліку кредитів овердрафт за кореспондентським рахунком банку здійснюється аналогічно до відображення кредитів овердрафт за поточним рахунком клієнта.

Кредити овердрафт за кореспондентськими рахунками, відкриті в інших банках, розглядаються як отримані кредити овердрафт; кредити овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків розглядаються як надані кредити овердрафт.

Бухгалтерський облік кредитів овернайт. Облік кредитів овернайт здійснюється аналогічно до обліку наданих та отриманих кредитів. Ураховуючи особливість кредитів овернайт, які надаються строком на один робочий день і обертаються на міжбанківському ринку, у разі зміни початкової дати їх погашення (пролонгації) заборгованість за такими кредитами відображається за відповідними рахунками з обліку коротко – або довгострокових кредитів залежно від строку, що визначається від дати пролонгації договору до дати їх погашення.

Бухгалтерський облік операцій репо. Операція репо відображається в бухгалтерському обліку як наданий (отриманий) кредит під заставу цінних паперів. Зобов’язання з надання (отримання) коштів за операцією репо відображається банком за позабалансовими рахунками. Після перерахування коштів за операціями репо (надання кредиту) сума зобов’язань списується з позабалансових рахунків.

Цінні папери, придбані за операцією репо, обліковуються покупцем (кредитором) як отримана застава за позабалансовими рахунками.

Кредитор у день зворотного викупу продавцем (позичальником) цінних паперів списує їх вартість з позабалансових рахунків. У разі неповернення позичальником коштів за операцією репо кредитор списує вартість цінних паперів, отриманих у заставу, з позабалансових рахунків і одночасно визнає їх за відповідними балансовими рахунками з обліку придбаних цінних паперів за справедливою вартістю.

Отримання коштів за операцією репо (отримання кредиту) відображається в балансі продавця (позичальника) на рахунках для обліку коштів, отриманих за операціями репо.

Одночасно списується з позабалансових рахунків сума отриманих зобов’язань з кредитування.

Цінні папери, продані за операцією репо із зобов’язанням зворотного викупу, продавець (позичальник) обліковує за окремими аналітичними рахунками балансових рахунків з обліку цінних паперів. Одночасно балансова вартість цінних паперів відображається за позабалансовими рахунками як надана застава.

У разі неповернення продавцем (позичальником) коштів за операцією репо вартість цінних паперів списується з його балансу. Одночасно вартість цінних паперів, наданих у заставу, списується з позабалансових рахунків.

Бухгалтерський облік факторингових операцій. На дату укладення договору факторингу сума, яку фактор (банк) зобов’язується сплатити клієнту, відображається за позабалансовими рахунками. Отримані відповідно до умов договору факторингу розрахункові документи клієнта обліковуються за номінальною вартістю за позабалансовими рахунками.

Сума коштів, сплачених клієнту, відображається фактором (банком) у бухгалтерському обліку на рахунках для обліку коштів, які надані за факторинговими операціями. За позабалансовими рахунками відображається зменшення зобов’язань банку на суму, сплачену клієнту.

Отримані від боржника кошти фактор (банк) спрямовує на погашення заборгованості за кредитом та процентами. У разі перевищення надходжень сум заборгованості за кредитом та процентами фактор (банк) повертає різницю клієнту, якщо інше не встановлено договором факторингу. Одночасно фактор (банк) списує з позабалансових рахунків оплачені боржником документи за факторинговими операціями.

У разі часткового погашення боржником заборгованості на відповідному платіжному документі робиться відмітка про дату та суму частково погашених зобов’язань.

Якщо за умовами договору кошти за боргом сплачуються безпосередньо боржником на рахунок клієнта, то після отримання платежу клієнт здійснює розрахунок з фактором (банком).

Якщо договором факторингу передбачено право регресу фактора (банку) до клієнта за непогашеною боржником заборгованістю, то фактор (банк) після пред’явлення регресу відображає заборгованість за рахунками з обліку кредитів або за рахунком 2093 А “Сумнівна заборгованість за операціями факторингу суб’єктів господарювання” залежно від фінансового стану клієнта або боржника.

Бухгалтерський облік операцій з урахування векселів. Операція з урахування векселів передбачає їх утримання до строку погашення. У бухгалтерському обліку така операція відображається за рахунками з обліку кредитів. Якщо банк купує вексель з метою подальшого продажу або дострокового пред’явлення до погашення, то в бухгалтерському обліку така операція відображається за рахунками з обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж.

На дату укладення договору про врахування векселя банк відображає в обліку суму зобов’язань з кредитування за позабалансовими рахунками.

Урахування векселів у бухгалтерському обліку відображається на рахунках для обліку кредитів, які надані за врахованими векселями. Одночасно зменшується зобов’язання з кредитування на суму балансової вартості врахованих векселів.

Враховані векселі обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 А “Інші цінності і документи” за номінальною вартістю.

Амортизація суми дисконту за векселем за період від дати придбання до дати погашення векселя здійснюється не рідше одного разу на місяць.

Погашення врахованого векселя в установлений строк відображається в обліку як повернення кредитів, наданих за врахованими векселями (на номінальну суму векселя).

Бухгалтерський облік операцій з консорціумного кредитування. Зобов’язання з надання коштів за консорціумним кредитом відображається банками-учасниками за позабалансовими рахунками в сумі часток його участі. Кожний банк-учасник здійснює облік кредиту в розмірі частки їх участі за відповідними рахунками з обліку кредитів, відкритими на ім’я позичальника.

У разі перерахування коштів головному банку – координатору учасників консорціуму банки-учасники відображають в обліку суми часток їх участі на рахунках для обліку дебіторської заборгованості за операціями з банками.

Після отримання повідомлення від головного банку про надання кредиту позичальнику банки-учасники відображають в обліку суми часток їх участі в консорціумному кредиті на рахунках для обліку наданих кредитів.

Головний банк консорціуму, через який здійснюються розрахунки, до перерахування коштів позичальнику акумулює отримані від інших банків-учасників кошти і відображає на рахунках для обліку кредиторської заборгованості за операціями з банками. Надання позичальнику кредиту головний банк відображає в обліку на рахунках для обліку наданих кредитів (на суму частки власної участі в консорціумному кредиті). Суму зобов’язань банки-учасники списують з позабалансових рахунків.

Банки-учасники здійснюють нарахування доходів на суму частки їх участі в консорціумному кредиті відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Отримання доходів головним банком з метою подальшого розподілу серед банків-учасників відображається на рахунках для обліку кредиторської заборгованості за операціями з банками (на суму процентів за кредитом). Головний банк розподіляє отримані доходи за кредитом та перераховує відповідні частки доходів банкам-учасникам.

Якщо кредит надається банківським консорціумом шляхом гарантування загальної суми кредиту групою банків, а кредитування здійснюється в міру виникнення потреби в кредиті, то банки-учасники обліковують частку участі як надану гарантію за позабалансовими рахунками: 9000 А “Гарантії, що надані банкам”, 9020 А “Гарантії, що надані клієнтам”. У такому разі головний банк консорціуму обліковує суми кредиту, гарантовані іншими учасниками консорціуму, за рахунками: 9010 П “Прості гарантії, що отримані від банків”, 9015 П “Контргарантії, що отримані від банків”.

Якщо консорціумне кредитування здійснюється шляхом гарантування головним банком загальної суми кредиту, то головний банк обліковує надану гарантію за позабалансовими рахунками: 9000 А “Гарантії, що надані банкам”, 9020 А “Гарантії, що надані клієнтам”. Банки-учасники обліковують суми, гарантовані головним банком консорціуму, за рахунками: 9010 П “Прості гарантії, що отримані від банків”, 9015 П “Контргарантії, що отримані від банків”.

Якщо умовами консорціумного кредитування передбачаються зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків до участі в консорціумному договорі, то банки – нові учасники консорціуму обліковують гарантовану ними частку участі за позабалансовими рахунками: 9000 А “Гарантії, що надані банкам”, 9020 А “Гарантії, що надані клієнтам”. У такому разі банки-учасники зменшують раніше визнану гарантовану частку участі та списують відповідну суму з позабалансових рахунків, на яких обліковуються надані гарантії.

Забезпечення за операцією з консорціумного кредитування обліковується кожним банком-учасником пропорційно до часток участі у наданому кредиті відповідно до укладеного договору про забезпечення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.3. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у міжбанківській сфері