Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Висновок

Одна з визначальних рис нинішнього світового фінансового ринку – інтенсивний розвиток міжнародного ринку акцій. За останні десять років щорічний обсяг міжнародних емісій звичайних акцій збільшився майже у 20 разів. Але сукупний обсяг міжнародного ринку акцій залишається значно меншим за розмір міжнародного ринку облігацій.

Міжнародний ринок акцій складається із трьох сегментів – іноземних акцій, євроакцій та депозитарних розписок. Усі ці інструменти є титулами власності, які засвідчують майнові права на частку власності компанії-вмітента. Відмінності між цими інструментами пов’язані з наявністю різних механізмів розміщення і торгівлі акціями. Іноземні акції випускаються корпорацією-нерезидентом на фондовий ринок іншої країни. Євроакції пропонуються для продажу одночасно на кількох національних фондових ринках. Депозитарні розписки випускаються на національних фондових ринках як субститути акцій іноземних компаній, що перебувають у трастовому управлінні банку-депозитарію.

Міжнародний ринок акцій має тенденцію концентруватися на зрілих фондових ринках двох регіонів – Європи (головним чином у Великій Британії та, меншою мірою, у Німеччині) та США. У Європі зосереджені випуск і торгівля іноземними акціями, у США – емісія та обіг депозитарних розписок. Масштаби функціонування національних фондових ринків як центрів міжнародних акцій залежать від таких факторів, як: розмір і ліквідність місцевих фінансових ринків; доступність та якість інформації щодо цінних паперів і захист прав інвесторів; трансакційні витрати на випуск та обіг цінних паперів; ступінь і характер державного регулювання; податковий режим; специфіка національних бухгалтерських стандартів тощо.

Між провідними ринками міжнародних акцій посилюються інтеграційні зв’язки, але єдиного глобального міжнародного ринку акцій ще не склалося. Індикаторами розвитку міжнародного ринку акцій є міжнародні (світові) індекси акцій.

Основні терміни і поняття

Іноземні акції, євро акції, депозитарні розписки, американські депозитарні розписки, спонсоровані (субсидовані) АДР-програми,

Неспонсоровані (несубсидовані) АДР-програми, міжнародні (світові) індекси акцій

Контрольні запитання та завдання

1. Які причини розвитку міжнародного ринку акцій?

2. У чому полягає відмінність між іноземними акціями та євроакціями?

3. Назвіть фактори, що визначають розвиток ринку іноземних акцій.

4. Які чинники зумовили формування ринку іноземних акцій у Великій Британії?

5. Яка специфіка випуску акцій через механізм депозитарних розписок?

6. Схарактеризуйте відмінності між американськими, європейськими та глобальними депозитарними розписками.

7. Що таке міжнародні (світові) індекси акцій? Де і ким застосовуються міжнародні фондові індекси?

ЛІТЕРАТУРА

Дауні М. Огляд податкової системи в державах – країнах ЄС. ІІЕРІАС, 2000. Доронин И. Г. Мировой финансовый рынок – на пороге XXI века // Деньги и кредит. 2000. № 5.

Перар Ж. Управление международными денежными потоками. М., 1998.

Шарп У. Фу Александер Г. Дж., Бэйли Дж. В. Инвестиции. М., 1998.

Энг М – В., Лис Ф. А., Мауер Л. Дж. Мировые финансы. М., 1998.

Bank for International Settlements – 70th Annual Report. Basel, 2000.

Boutchkova M. AT., Megginson W. I. Privatization and the Rise of Global Capital Markets

// Financial Management. Winter 2000.

Davis R. London Trading in German Equities. London, 1993.

Detken C, Hartmann P. The euro and International Capital Markets // ECB WP. 2000

N 19.

Emerging Stock Markets Factbook 2000. Washington, 2000.

Financial Transition in Europe and Central Asia: challenges of the New Decade / Ed. L. Bocros, A. Fleming, C. Votana. Washington, 2001.

International banking and financial market developments / BIS Quarterly Review February 2000; March 2001.

International Capital Markets: Developments, Prospects, and Policy Issues. Washington DC; various issues – 1995, 1997, 1998, 2000.

Llewellyn D. T. Financial Intermediation and Systems: Global Integration. 1988. A ragbag of reform // The Economist. March 2001. FIBV – Www. fibv. com


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Висновок