Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 3. СВІТОВА ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА

Глобальна трансформація різних сторін життя людського суспільства є найважливішою рисою сучасного світового розвитку. Світова спільнота дедалі виразніше постає як функціонально взаємопов’язана цілісна система.

Глобалізація світової економіки створює нове “навколишнє середовище” для економічного зростання країн, визначаючи нові орієнтири їхньої економічної політики. Динамічні зміни у світовому господарстві становлять “глобальні виклики” багатьом країнам.

Один із таких “викликів” породжується фінансовою глобалізацією – формуванням глобального фінансового ринку, інтенсифікацією транскордонних фінансових трансакцій, появою нових механізмів та інструментів міжнародних фінансових операцій.

Основними чинниками глобалізації світових фінансів є, по-перше, Інтернаціоналізація господарського життя, по-друге, поширення науково-технічних досягнень, по-третє, лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин та фінансових ринків, по-четверте, зростання інтеграції національних ринків грошей та капіталу.

Еволюція світової фінансової архітектури зазнає впливу інтеграції національних фінансових ринків та формування загальних умов їх функціонування.

Формування глобальної фінансової архітектури супроводжується стрімким зростанням світових фінансових потоків, різким збільшенням обсягів міжкраїнного переливу капіталу, гігантським розширенням масштабів міжнародних кредитних та фінансових ринків.

Для сучасного світового фінансового ринку характерне вибухоподібне зростання обсягу операцій у всіх його сегментах.

Глобалізація світових фінансів перетворює середовище, в якому функціонує національна держава.

Здатність окремих держав контролювати могутні міжнародні фінансові потоки або обмежувати деякі транскордонні фінансові трансакції дедалі відносно зменшується, наражається на могутню протидію ТНК та ТНБ.

Глобалізація фінансового середовища ставить на порядок денний питання про відповідну “глобальну” координацію дій країн у фінансово-економічній сфері, про надзвичайно відповідальну роль світових фінансових організацій (МВФ, МБРР та ін.) у регулюванні валютно-фінансових проблем та забезпеченні прогнозованої (керованої) еволюції сучасної валютно-фінансової системи.

Основні терміни і поняття

Глобалізація, глобальне фінансове середовище, ‘”глобальні виклики”, світовий фінансовий ринок, світові фінансові потоки

Контрольні запитання та завдання

1. Які проблеми виникають у зв’язку з глобалізацією світової економіки?

2. Якими є чинники глобалізації світових фінансів?

3. Чому лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин прискорює процес глобалізації фінансів?

4. Назвіть ознаки формування глобальної фінансової архітектури.

5. Дайте кількісну характеристику світових фінансових потоків.

ЛІТЕРАТУРА

Ломакин В. Мировая экономика. М., 1998. Гл.7.

Майер Дж. М., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці. К., 2002.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. М., 2000. Гл. 1.

Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. М., 2000. Гл.2

Рогач О., Шнирков О. Транс націоналізація світового господарства та перехідні економіки. К., 1999. Розд. 2.

Энг М. В., Лис Ф. А., Мауер Л. Дж. Мировые финансы. М., 1998. Ч. І.

Розділ 3. СВІТОВА ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА

* Основні компоненти світових фінансів

* Світовий фінансовий ринок

* Міжнародна банківська справа

* Фінанси транснаціональних корпорацій

* Міжнародні портфельні інвестиції


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 3. СВІТОВА ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА