Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 11. МІЖНАРОДНІ РИНКИ ОБЛІГАЦІЙ

Міжнародний ринок цінних паперів складається з двох основних компонентів – ринку боргових цінних паперів і ринку прав власності. Головним джерелом середньо – і довгострокового фінансування є міжнародний ринок облігацій. На сьогодні загальний запас емітованих міжнародних облігацій і нот становить 6850,0 млрд дол. США. Серед позичальників міжнародного ринку цінних паперів домінують емітенти з розвинутих країн.

Валютна структура міжнародного ринку цінних паперів визначається фінансовою та інвестиційною функціями, які виконує певна національна валюта в міжнародному економічному середовищі. Ключову роль на міжнародному ринку цінних паперів відіграють долар США та євро.

В 90-ті роки XX ст. визначилися провідні тенденції сучасного розвитку міжнародного ринку цінних паперів. Основними серед них є: фінансова глобалізація і формування на цій основі єдиного світового фінансового ринку; зміни в структурі попиту і пропозиції цінних паперів, які спричинили збільшення рівня довгострокових капітальних інвестицій; застосування фінансових і технічних інновацій, які посилили конкурентоспроможність і взаємопов’язаність фінансових ринків та фінансових інституцій; уніфікація і стандартизація діяльності учасників ринку цінних паперів; консолідація фінансового сектора і відповідна трансформація

Інфраструктури міжнародного ринку цінних паперів; посилення фінансової нестабільності на міжнародному ринку цінних паперів унаслідок глобалізації фінансових ризиків.

Основні терміни і поняття

Міжнародний ринок цінних паперів, інвестиційна функція валюти, іноземні ринки, інституціоналізація фінансових ринків,

Євроринок, ринок суверенних боргів, фінансові інновації, ринок приватних боргів, консолідація фінансового сектора,

Фінансова функція валюти

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте характеристику структурних сегментів міжнародного ринку цінних паперів.

2. Які основні джерела міжнародного боргового фінансування?

3. Поясніть економічну сутність євроринку.

4. Яка валютна структура міжнародного ринку цінних паперів? Поясніть, які валюти і чому відіграють ключову роль на міжнародному ринку цінних паперів?

5. Що таке фінансова функція валюти? Чим вона відрізняється від інвестиційної функції валюти?

6. Назвіть провідні фактори розвитку міжнародного ринку цінних паперів на зламі XX і XXI ст.

7. Що таке фінансова консолідація! Яка її форми Ви знаєте?

8. Які основні механізми об’єднання і передачі ризиків на міжнародних фінансових ринках Вам відомі?

ЛІТЕРАТУРА

Доронин И. Г. Мировой финансовый рынок – на пороге XXI века // Деньги и кредит. 2000. № 5.

Лауфер М. А. Глобализация финансовых рынков на рубеже тысячелетий // Финансы и кредит. 2000. № 6.

На пороге XXI века. Доклад о мировом развитии 1999/2000 года. М., 2000. Bank for International Settlements – 70th Annual Report. Basel, 2000. Boutchkova M. K. t Megginson W. L. Privatization and the Rise of Global Capital Markets // Financial Management. Winter 2000.

Detken C, Hartmann P. The euro and International Capital Markets // ECB WP N19. 2000.

International banking and financial market developments / BIS Quarterly Review. February 2000; March 2001; March 2002.

International Capital Markets: Developments, Prospects, and Policy Issues. Washington, DC: IMF, various issues – 1995, 1997, 1998, 2000.

Financial Transition in Europe and Central Asia: challenges of the New Decade / Ed. L. Bocros, A. Fleming, C. Votana. Washington, 2001.

Розділ 11. МІЖНАРОДНІ РИНКИ ОБЛІГАЦІЙ

* Міжнародні облігації: основи

* Ринки іноземних облігацій

* Ринки єврооблігацій

* Ринки глобальних облігацій

* Програми боргового фінансування

Фінансування через емісію міжнародних облігацій посідає ключове місце в структурі зовнішнього фінансування розвитку національних економік, а міжнародні ринки облігацій на сьогодні є основним механізмом перерозподілу світових фінансових ресурсів. Розвиток інструментів та інституціяної структури цих ринків, оптимізація механізмів їх функціонування у 70-90-ті роки XX ст. спричинилися до збільшення можливостей інвестування заощаджень і розширення діапазону джерел позикового капіталу на міжнародних фінансових ринках.

Мета даного розділу – проаналізувати основні інструменти боргового фінансування, котрі пропонують міжнародні ринки облігацій, показати, чим відрізняються ринки іноземних облігацій від ринку єврооблігацій, у чому полягає специфіка програм боргового фінансування, а також розглянути особливості функціонування зазначених ринків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 11. МІЖНАРОДНІ РИНКИ ОБЛІГАЦІЙ