Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Термінологічний словник

Азійський банк розвитку (АзБР). Asian Development Bank (ADB).

Регіональний банк розвитку для Азії, розташований у Манілі. Офіційно створений у 1966 р. для сприяння економічному і соціальному розвитку в Азії шляхом фінансування регіональних проектів. Налічує більш ніж 32 регіональні і 1S нерегіональних членів. Членство відкрите для повних і асоційованих членів Економічної й соціальної комісії ООН для Азії та басейну Тихого океану, а також для інших регіональних і нерегіональних членів ООН або її спеціалізованих установ.

Арбітраж валютний. Currency Arbitrage.

Купівля/продаж іноземної валюти з наступною зворотною угодою з метою отримання прибутку віл різниці валютних курсів у часі (А. в. “у часі”), а також за рахунок розходжень у курсі валюти на різних валютних ринках (А. в. “у просторі”). А. в. може здійснюватися з двома {простий валютний арбітраж) і більшою кількістю валют (складний валютний арбітраж).

Арбітраж валютний простий (двосторонній). Валютна операція з метою отримання прибутку за рахунок різниці, що існує в даний момент у курсах однієї й тієї самої валюти на валютних ринках двох країн.

Арбітраж валютний складний (багатосторонній). Валютні операції з метою отримання прибутку за рахунок різниці в курсах кількох валют на різних валютних ринках.

Арбітражер. Arbitrages. Особа, яка отримує прибуток за рахунок одночасної купівлі-продажу того самого активу на різних ринках, якщо на них установлено різні ціни, чи взаємозалежних активів за порушення між ними паритету. Прикладом може служити купівля (продаж) активу на спотовому ринку і продаж (купівля) відповідного ф’ючсрс-ного контракту. В цілому арбітражна операція – це операція, шо дає змогу вкладникові отримати прибуток без усякого ризику і не потребує від нього яких-небудь інвестицій. Здійснення арбітражних операцій приводить до вирівнювання відхилень у цінах на ті самі активи на різних ринках і відновленню паритетних співвідношень між взаємозалежними активами.

Африканський банк розвитку (АфБР). African Development Bank (ADB).

Регіональний банк розвитку для Африки, розташований в Абіджані. Офіційно створений у 1964 р. Його завдання – фінансувати проекти розвитку, які здійснюються як окремими країнами, так і групами країн для досягнення економічного і соціального прогресу африганських країн-членів Банку. Членами Банку є всі незалежні африканські країни і 25 неафриканських.

Багатостороння ОМДР. Multilateral Official Development Assistance. Надання фінансової допомоги розвиткові країни від міжнародних фінансових організацій.

Базельська угода щодо банківського капіталу: міжнародна конвергенція стандартів виміру достатності капіталу. Basle Capital Accord: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards.

Основна ідея угоди полягає в тому, що всі міжнародні банки функціонуватимуть в однаковому для всіх режимі, в тому числі в плані власного капіталу. В угоді сформульовано кілька основоположних для діяльності міжнародних банків принципів, серед яких: визначення власного капіталу, визначення ризикових активів, визначення мінімального коефіцієнта ризикових активів для кредитних установ.

Базельський конкордат: принципи нагляду за діяльністю закордонних відділень банківських установ. Basle Concordat: Principles for the Supervision of Banks’ Foreign Establishments. Документ, що визначає принципи відносин між банками, які ведуть міжнародну діяльність, і центральними банками країн місцеперебування.

Банківська строкова позика. Bank Term Loan. Банківський кредит, наданий на певну кількість років, як правило на 3-5 років, але іноді й більше, під фіксований процент, який погашається періодичними платежами протягом цього періоду. Б. с. п. особливо зручна для фінансування капітальних витрат бізнесу, наприклад будівель і устаткування, бо позичальникові гарантують, що повна сплата позики не буде вимагатися протягом усього періоду регулярного погашення боргу. У цьому плані Б. с. п. протилежна банківському овердрафту, умови якого періодично переглядаються.

Банківські овердрафти. Bank Overdraft. Форма короткострокового кредиту, який надається шляхом списання коштів з рахунку клієнта банку (понад залишок на рахунку), в результаті чого утворюється дебетове сальдо. Як правило, між банком і клієнтом укладається угода щодо максимальної суми О., умов надання кредиту, порядку погашення. При О. в рахунок погашення заборгованості надходять усі суми, що зараховуються на поточний рахунок клієнтові, тому розмір кредиту змінюється в міру надходження коштів, що відрізняє О. від звичайних позик. Проценти нараховуються за встановленими та узгодженими ставками. Право використання О. надається найбільш надійним клієнтам.

Банківські синдикати. Асоціації банків, що регулюють надання позик країнам-позичальницям на міжнародному ринку.

Борг, гарантований державою. Publicly Guaranteed Debt. Борг приватних фірм, платежі за яким гарантуються урядом.

Боргові зобов’язання. Loan stock. Боргові цінні папери з фіксованою ставкою процента, які зазвичай випускаються компанією і гарантуються її активами. Вони являють собою одну з форм залучення зовнішнього фінансування комерційної або виробничої діяльності. Власник Б. з. є кредитором компанії і має право одержати свій процент незалежно від того, чи має компанія прибутки, і до того, як будуть розподілені дивіденди.

Бреттон-Вудська конференція. Проведена в 1944 р. зустріч представників 45 країн, метою якої було формування міжнародного валютного порядку після закінчення Другої світової війни.

Валюта. Currency. 1. Грошова одиниця певної країни (національна валюта). 2. Грошові знаки іноземних країн, кредитні й платіжні документи, виражені в іноземних грошових одиницях, які використовуються в міжнародних розрахунках (Іноземна валюта). 3. В широкому розумінні – будь-який товар, здатний виконувати грошову функцію засобу обміну на міжнародній арені; у вузькому – готівкова частина грошової маси, яка циркулює з рук в руки у формі грошових банкнот і монет.

Валюта котирування базова (або валюта, що котирується). Валюта, в якій валюта, що торгується, виражає свою вартість (наприклад, USD/EUR 1 дол. = … євро).

Валюта, що торгується. Валюта, яка продається та купується.

Валютна змія. Currency snake. Або “змія в тунелі”, має таку назву тому, що зміну курсу валюти в часі можна уявити як змієподібний рух між межами коливання курсу.

Валютне котирування. Currency Quotation. Установлення курсів іноземних валют згідно з чинними законодавчими нормами та усталеною практикою. В. к. здійснюють державні (національні) або найбільші комерційні банки прямим або непрямим способом. За прямого способу, прийнятого всіма країнами, крім Великої Британії, курс грошової одиниці іноземної валюти виражається в певній кількості іноземної валюти. Непряме котирування іноземних валют практикується у Великій Британії, де за одиницю береться фунт стерлінгів, що виражається у деякій кількості іноземної валюти. Валютний курс. Exchange rate. Ціна однієї валюти в одиницях іншої. Обмінні курси регулярно встановлюють між усіма головними валютами, і найчастіше одну валюту, наприклад долар, використовують як стандарт, на базі якого порівнюють усі курси. Курси всіх вільно конвертованих валют визначають, як і будь-яку іншу ціну, залежно від попиту і пропозиції на ринку, де їх продають, тобто на валютному ринку. Попит і пропозиція визначаються платіжним балансом країни – наявністю в ньому активного або пасивного сальдо. Існує й альтернативний погляд на валютний курс, який випливає з моне-таристського уявлення про курси не як ціни, що зрівнюють потоки попиту і пропозиції на валюту, а як відносні ціни двох валют, так шо будь-який фактор, котрий впливає на вартість грошової одиниці, впливатиме і на її обмінний курс. Вважається, що головним з таких факторів є зміна внутрішньої грошової маси, і щойно люди починають робити припущення щодо вірогідності таких змін та їхніх можливих наслідків, самі ці очікування починають справляти суттєвий вплив на визначення курсу валюти, шо допомагає пояснити мінливість курсів валют після 1973 р.

Валютний опціон. Currency option. 1. Контракт на право купівлі або продажу протягом терміну дії договору і за договірною ціною лоту валюти. 2. Опціон, шо передбачає право вибору альтернативних валютних умов контракту.

Валютний ризик. Currency risk. Небезпека валютних утрат унаслідок зміни курсу іноземної валюти щодо національної при здійсненні кредитних, валютних, зовнішньоторговельних операцій, а також операцій на фондових та товарних біржах. В. р. наявний за відкритої валютної позиції. Для імпортерів та експортерів В. р. виникає тоді, коли валютою ціни є іноземна валюта. Імпортер зазнає збитків при підвищенні курсу валюти в період між укладенням контракту і здійсненням платежу за ним, експортер – при зниженні курсу валюти. В обох випадках отримані кошти в національних валютах менші від тих сум, які експортер і імпортер розраховували отримати в момент підписання контракту. Валютний ризик зростає в умовах сучасного режиму плаваючих валютних курсів. Він ускладнює міжнародні економічні відносини.

Валютний своп. Currency swap. Угода між двома компаніями про обмін певної кількості валюти в певний момент часу сьогодні і про зворотний її обмін у визначений час у майбутньому. Практичне застосування В. с. схоже на компенсаційну позику, але з тією різницею, що сторонам немає потреби реєструвати надходження і виплати валют у вигляді фінансових активів і пасивів у своїх балансових звітах. Крім того, В. с. не мають кредитних ризиків.

Валютний союз. Currency Union. Угода незалежних країн про використання спільної валюти.

Валютні ринки. Foreign Exchange Markets. Офіційні центри, де зосереджено купівлю-продаж валют на основі попиту і пропозиції; банки, компанії, біржі, які здійснюють валютні операції. В. р. – загальне поняття, яке охоплює значну кількість ринків, локалізованих у певних регіонах, центрах міжнародної торгівлі фінансовими активами. На В. р. здійснюється широке коло операцій із зовнішньоторговельних розрахунків, туризму, міграції капіталів, робочої сили і т. д., які передбачають використання іноземної валюти покупцями, продавцями, посередницькими і банківськими установами та фірмами. На В. р. проводяться також операції зі страхування валютних ризиків, диверсифікації валютних резервів і переміщення валютної ліквідності, різноманітні заходи валютного втручання. Із В. р. пов’язані операції спекулятивного характеру, розраховані на отримання прибутків від зміни валютних курсів. При цьому роль даного сектора ринку валют зростає, що пояснюється різким посиленням руху валютних ризиків, відривом національних грошових одиниць від золота та змінами в їхній купівельній спроможності. Розрізняють вільні, тобто без валютних обмежень, і невільні В. p., коли при здійсненні валютних операцій є необхідним дотримання офіційного валютного курсу і відповідного дозволу. Для В. р. характерні два основні види валютних операцій: готівкові і строкові.

Варант. Warrant. 1. Цінний папір, який пов’язаний (або не пов’язаний) з основним документом і надає власникові переважне право підписку. Рівнозначний купону на підписку. 2. Придбання документа, що надає його власникові право на участь у акціонерному капіталі. Ця операція аналогічна придбанню довгострокового опціону, проте В. випускаються компанією на нову емісію акцій, тоді як опціон стосується акцій, уже наявних на ринку.

Вашингтонський консенсус. Обумовленість надання допомоги з боку МВФ та Всесвітнього банку дістала назву Вашингтонського консенсусу (за місцем розташування цих двох провідних організацій). З часом коло вимог до країн-реципієнтів розширилося. Підвищення ефективності національних фінансових ринків, активна підтримка конкуренції в країні, антимонопольна 6orjoTb6a, “прозорість” бізнесу, обмеження інфляції, сприяння економічному зростанню, підвищення ефективності державних установ – все це, на додаток до попередніх вимог, становить зміст поствашингтонського консенсусу.

Відмивання грошей. Операції, які приховують джерело виникнення або призначення грошових сум із метою надання їм законного характеру.

Внутрішньофірмові трансфери. Внутрішньофірмовий обмін товарами (матеріалами, запасними частинами, напівфабрикатами, кінцевими продуктами), послугами (технологією, управлінським досвідом, торговельними марками, патентами) та капіталом (власним або запозиченим).

Внутрішня конвертованість валюти. Див. Конвертованість валюти.

Глобалізація. Globalisation. Виша стадія інтернаціоналізації, яка перетворює світове господарство на єдиний ринок товарів, послуг, капіталів, робочої сили.

Грант-елемент. Grant-element. Показник, який використовується в міжнародній статистиці для визначення ступеня пільговості запозичених фінансових ресурсів.

Двостороння ОМДР. Bilateral Official Development Assistance. Надання фінансової допомоги в межах двосторонніх урядових відносин.

Девальвація. Devaluation. Зниження фіксованого курсу однієї валюти щодо інших за рішенням керівної грошово-кредитної установи. Якщо відносні вартості двох валют були зафіксовані на офіційно узгодженому рівні, то Д. є зменшення вартості однієї з валют нижче узгодженого рівня. Д. використовується для зменшення дефіциту платіжного балансу, але тільки як крайній захід, оскільки вона дуже серйозно відбивається на національній економіці.

Депозитний сертифікат. Certificate of Deposit, CD. Цінний папір, який засвідчує депонування грошових коштів і право вкладника на отримання депозиту. Розрізняють*. Д. с. до запитання, який надає право на вилучення певних сум за пред’явленням Д. с, і строкові, в яких указано термін вилучення внеску і розмір передбачуваного процента. Дуже поширеними є строкові Д. с, які можуть бути продані вкладниками банку або дилерами із втратою процентів чи передані однією особою іншій за допомогою передавального напису.

Державний зовнішній борг. State external debt. Сума заборгованості держави за зовнішніми позиками, яку становлять непогашені кредити та несплачені за них проценти. Кредиторами держави можуть бути міжнародні валютно-фінансові організації (МВФ, МБРР, МФК та ін.), офіційні урядові інститути (центральні банки, уряди), регіональні банки (ЄБРР), приватні банки. Д. з. б. за термінами сплати поділяють на: короткостроковий (до І року), середньостроковий (від 1 до 10 років) і довгостроковий (від 10 і більше років). Розрізняють поточний і капітальний Д. з. б. До поточного належить Д. з. б., дата сплати якого настала або настане найближчим часом. Капітальний Д. з. б. – борг, термін сплати якого ще не настав.

Диверсифікація. Купівля різних видів активів з метою зміни структури наявних активів для зменшення ризику.

Електронна телекомунікаційна мережа. Електронний торговельний майданчик, у якому реалізовано можливості класичної біржі.

Електронний бізнес. E-business. Будь-яка ділова активність, при здійсненні якої використовуються комунікаційні можливості глобальних інформаційних мереж з метою отримання прибутку.

Ефективний валютний курс. Індекс, що складається зі зваженої середньої валютних курсів країни щодо валют її головних торговельних партнерів.

Євро вал юта. Eurocurrency. Іноземні валюти, в яких комерційні банки здійснюють безготівкові депозитно-позичкові операції за межами країн-емітентів цих валют.

Євровалютний ринок. Euromarket. Міжнародний ринок, операції на якому здійснюються в національній валюті за межами країни її походження. Основу функціонування Є.-в. р. становлять євровалютні депозити. Резиденти однієї країни кладуть гроші на рахунки банку іншої з метою отримання більш високої ставки процента. Євровалютні депозити строкового характеру здобувають здатність перемішуватися віл одного власника до іншого у формі депозитних сертифікатів.

Євродолари. Eurodollars. Долари, які надходять на рахунки банків за межами США. Є.-д. – це не готівкові гроші, а банківські рахунки в американських доларах. Хоча термін є дуже поширеним, ринок використовує й інші валюти, крім доларів, і в районах за межами Європи.

Єврокомерційні папери. Euro-commercial paper. Євроноти, які не мають банківської підтримки у формі кредитної лінії або гарантованого розміщення за заздалегідь визначеною ціною. Євроноти. Euronotes. Цінні папери, які випускають корпорації на ринку євровалют терміном на 3-6 місяців за ставками, що змінюються і базуються на ЛІБОР (ставці за короткостроковими кредитами, які надають лондонські банки першокласним банкам і які є орієнтиром для встановлення процентних ставок іншими банками). Хоча Є.-н. – це короткострокові цінні папери, однак вони використовуються по суті для надання середньострокового кредиту. Банки укладають угоди з компаніями-позичальниками із зобов’язанням купувати в них Є.-н. впродовж 5-10 років у міру закінчення терміну попереднього випуску, тобто фактично гарантують фірмі-емітенту Є.-н. середиьострокове кредитування.

Європейська валютна система. European Monetary System (EMS). Міжнародна угода, підписана в 1979 р. країнами Європейського Союзу для стабілізації валютних курсів.

Зовнішня конвертованість валюти. Див. Конвертованість валюти.

Золотий стандарт. Gold Standard. Система організації грошового обігу, за якої вартість грошової одиниці країни офіційно встановлюється рівною певній кількості золота, а гроші мають форму золотих монет і/або банкнот, конвертованих за вимогою в золото за офіційно встановленим курсом. Для встановлення повного 3. с. необхідне виконання двох основних умов: зобов’язання керівних грошово-кредитних установ обмінювати національну валюту на золото в будь-яких кількостях за визначеною ставкою і надання окремим особам права експортувати або імпортувати золото. Зазвичай грошово-кредитні установи встановлюють визначену різницю між цінами продажу і купівлі золота для покриття витрат на карбування монет. Результатом використання 3. с. є стабілізація національної валюти у вузьких межах курсу щодо інших валют 3. с. Інший наслідок установлення 3. с. за умови дефіциту платіжного балансу – тенденція до відпливу золота, що за відсутності протидії з боку центрального банку викликає скорочення грошової маси. Золотодевізний стандарт. Форма золотого стандарту, за якого банкноти розмінювали на девізи у вигляді валют інших країн. За золотозлив-кового стандарту валюти цих країн, своєю чергою, обмінювали на золото. З.-д. с було впроваджено у країнах, які не мали достатніх золотих запасів (Австрія, Данія, Німеччина тошо), а золотозливко-вий стандарт – у наймогутніших країнах, що володіли значними золотими запасами (Велика Британія, Франція). За З.-д. с. прямого обміну національних грошових знаків на золото не було. Він здійснювався лише опосередковано – через обмін на валюту тієї країни, в якій діяв З.-д. с. Юридично закріплено З.-д. с. на Бреттон-Вудській конференції 1944 р. Відповідно до Статуту МВФ, країни-учасниці повинні були зберігати резерви в золоті й девізах для покриття дефіцитів своїх платіжних балансів. Серед країн МВФ лише американський долар зберігав зовнішню конвертованість’ у золото. З посиленням економічної могутності західноєвропейських країн та Японії, значною втратою США своєї конкурентоспроможності, зростанням дефіциту платіжного балансу та з інших причин запаси американського золота значно скоротилися. Це змусило США припинити обмін паперових доларів на золото, зокрема центральним банкам, що означало крах З.-д. с.

Інвестиційний проект. Investment project. Конкретний проект, у який вкладаються грошові кошти з метою отримання прибутку і/ або приросту капіталу.

Іноземна валюта. Foreign currency. Грошові знаки іноземних держав і кредитні засоби обігу та платежу, виражені в грошових одиницях іноземних держав та окремих міжнародних організацій, що використовуються в міжнародних розрахунках.

Інструменти ОМДР. Instruments of Official Development Assistance. Кредити на реалізацію проектів розвитку економіки країни; експортні кредити; гранти на підтримку реформаторських дій уряду країни-реципієнта’, позакредитні.

Інтернет-банкінг. Internet banking. Система надання традиційних банківських послуг (за винятком готівкових операцій), за якої клієнт (фізична або юридична особа) має можливість здійснювати операції з власним рахунком за допомогою мережі Інтернет.

Інтернет-страхування. Internet insurance. Це комплекс усіх елементів взаємодії страхової компанії та її клієнта, які виникають у процесі продажу продукту страхування, його обслуговування та сплати страхового відшкодування у випадку, якщо вказана взаємодія цілком або частково здійснюється за допомогою Інтернету.

Інтернет-трейлинг. Internet trading. Послуги інвестиційних посередників, що дають клієнтам змогу здійснювати купівлю/продаж цінних паперів та валюти в режимі реального часу за допомогою Інтернету.

Капітальний борг. State Capital Debt. Загальна сума заборгованості держави за зобов’язаннями, випущеними раніше.

Кодекс належної практики щодо забезпечення прозорості в бюджетно-податковій сфері. Code of Good Practices in Fiscal Transparency. Являє собою рскомандації щодо функціонування державних фінансів. В основу такого функціонування покладено чотири принципи: 1) чіткий та прозорий розподіл компетенції між державою і недержавним сектором економіки, різними рівнями та гілками державного управління; 2) уряд має взяти на себе зобов’язання щодо оприлюднення повної та надійної інформації стосовно державних фінансів; 3) підготовка та виконання бюджету, звітність мають бути відкритими; 4) забезпечення можливостей громадського та незалежного контролю за інформацією у сфері державних фінансів. Мова йде про певні технологічні принципи політики у сфері державних фінансів.

Кодекс належної практики щодо забезпечення прозорості грошово-кредитної та фінансової політики. Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies. Являє собою рекомендації щодо “технології” здійснення грошово-кредитної та фінансової політики.

Колективна ОМДР. Collective Official Development Assistance. Фінансова допомога країні-реципієнту від об’єднань урядів країн-донорів.

Комерційний вексель. Commercial Bill. Вексель, виписаний для фінансування торговельної або іншої комерційної чи виробничої діяльності. Відрізняється від казначейського векселя або векселя місцевих органів влади, які є інструментами державних фінансових операцій.

Комерційний кредит. Commercial credit (or supplier credit). Відстрочення платежу, яке надається постачальником товарів або послуг своєму торговельному клієнтові. Це форма кредиту, суть якого полягає у наданні боржнику відстрочки з платежу, використовується особами, що пов’язані з торгівлею. Відстрочка платежу різниться залежно від характеру товару і відповідає циклу реалізації або продажу товарів клієнтам.

Комерційний папір. Див. Комерційний вексель.

Комісія з пінних паперів і фондових бірж. Securities and Exchange Commission, SEC. Створене 1934 p. незалежне агентство уряду США, яке діє як головний регулятивний орган ринку цінних паперів. Він має п’ять членів, зазвичай фахівців з фінансового права, а також штат із 1500 осіб. Перш ніж акції, що випускаються, будуть запропоновані широкій публіці, Комісія перевіряє заявку на реєстрацію цінних паперів, що містить повну інформацію про даний цінний папір, а також про фінансовий стан та управлінські характеристики компанії-емітента. Брокери, дилери та біржі також повинні реєструватися в даній Комісії. Крім здійснення регулятивних повноважень, Комісія також впливає на ринок цінних паперів шляхом проведення розслідування конкретних порушень.

Конвергенція. Convergence. Зменшення розриву (зближення) в показниках економічного розвитку між національними державами, зближення убік злиття, стійкої рівноваги й розвитку. К. може бути номінальною, реальною, інстшпуційною. Конвергенція інституційна. Гармонізація діяльності економічних інститутів, установлення рамкових умов, які служать орієнтиром для поведінки окремих суб’єктів ринку.

Конвергенція номінальна. Вирівнювання різниці між такими номінальними змінними, як ціни, виробничі витрати та валютні курси.

Конвергенція реальна. Зменшення відмінностей у продуктивності праці, доходах та рівні життя.

Конвертованість валюти. Convertibility of Currency. Здатність валюти даної країни вільно обмінюватися на валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби за чинним курсом. Таку здатність мають не всі валюти, а тільки валюти країн з високорозвинутою економікою, сталим грошовим механізмом, широкими економічними зв’язками та Ідентичністю умов національного ринку зі світовим. Розрізняють К. в. повну і часткову, внутрішню і зовнішню, за поточними операціями і за розміщенням капіталів та кредитів. Повна К. в. означає вільний обмін на іноземну валюту для всіх категорій власників у будь-якій формі і для всіх операцій без обмежень суми. За часткової К. в. обмін дозволяється тільки для певних власників або для певних видів операцій. Внутрішня К. в. – це вільний обмін національної валюти на іноземну для резидентів та її вільні платежі за кордон. Зовнішня К. в. – це вільне нагромадження даної валюти на рахунках нерезидентів, переказ її за кордон чи конверсії в іншу валюту. К. в. за поточними операціями означає, що національна валюта вільно обмінюється тільки для забезпечення повсякденної зовнішньоекономічної діяльності учасників міжнародних відносин. К. в. за операціями, пов’язаними з переказом капіталів і кредитів, є найвищою і найскладнішою для забезпечення.

Контроль за рухом капіталу. Обмеження на переміщення активів у країну і з країни.

Країна-донор. Financial donor. Країна-кредитор, що надає іншій країні (зазвичай з числа тих, що розвиваються) так звану офіційну допомогу розвиткові, тобто позикові засоби на пільгових умовах або безоплатно.

Країна-реципієнт. Recipient. Держава, яка отримує зовнішнє фінансування.

Кредити “бек-ту-бек”. Back-to-back (loan, borrowing). Matched funding. Компенсаційний кредит. Зустрічне кредитування. 1. Операція, за якої позика в одній країні в місцевій валюті надається в обмін на позику в іншій країні в іншій валюті (наприклад, позика у доларах США в обмін на позику у фунтах стерлінгів Великої Британії). 2. Кредит, який відкривається банком на основі іншого кредиту (наприклад, якщо англійська фірма купує бавовну в Єгипті, а потім продає її бельгійській компанії в кредит, тоді ця фірма може використати кредитне зобов’язання для взаєморозрахунків з єгипетською стороною). 3. Схема, згідно з якою банк зводить разом позичальника і кредитора, для того щоб вони могли погодити умови контракту. 4. Механізм, котрий стосується позик із процентною ставкою, що коливається, які надаються позичальникові Міжнародною фінансовою корпорацією за рахунок позичкових коштів МБРР. Так само називається операція зі збалансованим за строками фінансуванням.

Кредитна лінія. Credit Line. Юридично оформлене зобов’язання банку або іншої кредитної установи перед позичальником надавати йому протягом визначеного періоду кредит у межах узгодженого ліміту. Відкриття К. л. зазвичай свідчить про тривалу співпрацю кредитора і позичальника, надає низку переваг кожному з них. Позичальник отримує можливість точніше оцінювати перспективи розширення своєї діяльності, скоротити накладні витрати та витрати часу, шо пов’язані з веденням переговорів та укладанням кожної окремої кредитної угоди. Банк-кредитор користується аналогічними перевагами; крім того, більш детально знайомиться з діяльністю позичальника. Водночас банк бере на себе ризик, пов’язаний з коливаннями кон’юнктури ринку позичкових капіталів, оскільки незалежно від ситуації він повинен виконувати свої зобов’язання перед позичальником та надати йому кредити в цілковитій відповідності з угодою про К. л. На практиці розрізняють “рамкові” та “револьверні” кредитні лінії. “Рамкова” К. л. відкривається банком для оплати позичальником ряду товарних угод у рамках одного великого контракту, що реалізується впродовж визначеного періоду. “Револьверна” К. л. використовується переважно в міжнародній практиці і є ланцюгом короткострокових кредитних операцій, що повинні бути продовжені протягом визначеного терміну.

Критерії конвергенції. Набір умов, яким мають відповідати країни, що бажають приєднатися до Європейського валютного союзу.

Крос-курс. Cross rate. Курс однієї валюти до іншої, розрахований через їхні курси до третьої валюти; розходження між прямими і крос-курсами нівелюються валютним арбітражем.

Лібералізація руху капіталу. Liberalization of capital movement. Зняття або послаблення державного контролю за рухом капіталу.

ЛІБОР. Ставка пропозиції на Лондонському міжбанківському ринку депозитів. LIBOR. London Interbank Offered Rate. Ставка, під яку банки позичають один одному грошові кошти на Лондонському міжбанківському ринку. Ці угоди є, як правило, короткостроковими (тривалість 3, б і 9 місяців). Процентна ставка, яку платить позичальник у відповідності з більшістю кредитних угод – це ЛІБОР плюс спред, при цьому ставка ЛІБОР визначається рекомендуючими банками.

“Лідз енд легз”. Leads and Lags. Зміни в ритмічності міжнародних розрахунків з утворенням розриву між пред’явленням боргових вимог та погашенням боргів, унаслідок чого одна з цих операцій відбувається вчасно (або прискорюється), а інша затримується.

Лізинг оперативний. Operative Leasing. Форма лізингу, за якої лізингова компанія (орендодавець) надає лізингокористувачеві (підприємству, фірмі) послуги з утримання та ремонту орендованого устаткування. Як правило, майно орендується на термін менший, ніж строк його повної амортизації.

Лізинг фінансовий. Financial Leasing. Передбачає виплату орендодавцю впродовж терміну дії договору суми повної амортизації устаткування та частки прибутків від його використання, а лізингоотримувач набуває права викупу устаткування за залишковою вартістю або повернення його чи укладання нового договору. Лондонський клуб. London Club. Неформальна організація для проведення переговорів із проблем приватних боргів.

Маржа. Margin. Величина, на яку курс купівлі або продажу валюти клієнту відрізняється від міжбанківського курсу (премія/дисконт). При укладанні угод між банками та їхніми клієнтами у встановлені курси зазвичай уже включено М. Наприклад, німецькі банки як базу для розрахунку маржі використовують “офіційну маржу” Франкфуртської біржі. При визначенні М. до уваги беруться платоспроможність, обсяг та вид валюти. Найважче вирівняти позицію з нестандартною сумою або “екзотичною” валютою.

Механізм валютного курсу. Система фіксованих валютних курсів у Європейській валютній системі.

Механізм розширеного фінансування (EFF). Механізм, який використовується тоді, коли Міжнародний валютний фонд підтримує середньострокові програми через домовленість про розширене фінансування країн-членів МВФ із метою подолання труднощів із платіжним балансом, які викликані макроекономічними та структурними проблемами.

Міжамериканський банк розвитку (МаБР). Inter-American Development Bank (IDB). Банк засновано 19S9 р. з метою сприяння розвиткові країн-членів шляхом надання фінансової допомоги та здійснення технічного співробітництва. Банк розташовано у Вашингтоні. Його члени – Організація американських держав і МВФ, а також Канада, Багамські Острови, Гвіана, Швейцарія. Міжнародна асоціація органів нагляду за страховим ринком. International Association of Insurance Supervisors. Створена 1994 p., Асоціація покликана стимулювати розвиток співпраці між національними органами нагляду за страховим ринком; розробляти стандарти нагляду за страховою діяльністю та сприяти їх імплементації національними органами нагляду за страховою діяльністю; докладати зусиль до підвищення кваліфікації своїх членів; координувати зусилля з регулятивними органами в інших секторах фінансового ринку та міжнародними фінансовими інституціями. Вся діяльність Асоціації будується навколо вироблення міжнародних принципів і стандартів страхової діяльності та підготовки відповідних документів рекомендаційного характеру.

Міжнародна валютно-фінансова система. International System of Currency and Finance. Сукупність інституцій, договорів і правил поведінки, які визначають способи міжнародних розрахунків.

Міжнародний рух капіталу. International capital movement. Переміщення капіталу із країни в країну у відповідь на зміни процентних ставок.

Міжнародні облігації. International bonds. Облігації, розміщувані на закордонних ринках. М. о. підрозділ я ються на єврооблігації й іноземні облігації. Єврооблігація – довгострокова купонна облігація, випущена в іншій валюті, ніж валюта країни-емітента. Звичайно гарантує, випускає і розміщує єврооблігації міжнародний банківський синдикат. Єврооблігації розміщуються одночасно на ринках кількох країн.

Належна практика. 1. Чіткий розподіл повноважень, відповідальності та сфер діяльності між центральними банками й іншими фінансовими інституціями щодо здійснення нагляду за функціонуванням різних складових національного фінансового сектора. 2. Відкритість процесу вироблення рішень стосовно грошово-кредитної й фінансової політики та звітності в цих сферах. 3. Доступність інформації для громадськості щодо політики держави в названих сферах. 4. Звітність та гарантії доброчесної поведінки центрального банку, інших фінансових інституцій та їхніх працівників.

Національний режим. Установлення в міжнародних договорах та угодах нормативного положення про те, що юридичні особи і громадяни сторін, що домовляються, при здійсненні зовнішньоторговельних операцій взаємно користуються правами місцевих громадян (режим торгівлі, порядок оформлення угод і тд.). “Невидимі” операції. Invisible operations. Послуги, надходження від інвестицій, односторонні перекази, на противагу експорту та імпорту реальних цінностей – товарів.

Непряме котирування. Indirect Quotation. Прирівнювання національної валюти до певної кількості будь-яких іноземних валют.

Номінальний валютний курс. Nominal Exchange Rate. Відносна ціна двох валют, тобто пропорція їхнього обміну.

Номінальний ефективний валютний курс. Nominal Effective Exchange Rate. Вимір знецінення або подорожчання валюти проти середньозваженого кошика валют, розрахований на основі індексів двосторонніх номінальних валютних курсів.

Облігація. Bond. Цінний папір, який засвідчує позику на певну суму з фіксованим строком, отриманий певною юридичною особою (державою, фірмою і т. д.) за договором з під мисником. До основних типів облігацій належать: індексовані облігації, облігації з правом на участь у прибутку, конвертовані (в акції) облігації, облігації з боною на підписку на акції. Хоча цей термін має і вузьке, точніше практичне значення, він широко використовується для позначення будь-яких цінних паперів із фіксованим процентом. Облігації е обіговим активом, що гарантує своєму власникові виплату фіксованої грошової суми через визначені інтервали часу аж до настання терміну погашення боргового зобов’язання, тобто до моменту часу, коли буде повернена основна сума боргу.

Обмежувальна ділова практика. Різноманітні заходи, скоординовані дії груп підприємств однієї або кількох країн з метою закріплення своїх позицій на ринку, дуже часто зі збитками для інших підприємств.

Опціон (продавця і покупця). Угода, яка дає змогу власникові купити (покупець) або продати (продавець) актив за певною заздалегідь домовленою ціною у заздалегідь визначений час або раніше.

Офіційні кредитори. Міжнародні організації (МВФ, Всесвітній банк, Європейський банк реконструкції й розвитку), які надають країнам грошові позики з метою прискорення їхнього економічного розвитку або досягнення макроекономічної стабільності. Офіційні резерви. Gold-Value Reserves. Валютні цінності і золото, що перебу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Термінологічний словник