Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – Заповнення трудової книжки при звільненні з роботи

Записи про причини звільнення в трудовій книжці роблять­ся строго відповідно до формулювань чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону, наприклад “Звільнено за згодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України”.

При розірванні трудового договору з ініціативи працівни­ка з причин, з якими законодавство пов’язує надання певних пільг і переваг, запис про звільнення вноситься до трудової книжки із зазначенням цих причин, наприклад “Звільнено за власним бажанням у зв’язку з переведенням дружини на ро­боту в іншу місцевість, ст. 38 КЗпП України”.

Запис про звільнення в трудовій книжці працівника ро­биться згідно з такими правилами:

– у графі 1 зазначається порядковий номер запису;

– у графі 2 – дата звільнення;

– у графі 3 – причини звільнення;

– у графі 4 вказується, на підставі чого внесено запис: на­каз (розпорядження), його дата і номер.

Днем звільнення вважається останній день роботи. Напри­клад, трудовий договір із працівником переривається у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше обіймав цю посаду. 15 лютого 2008 року є його останнім робо­чим днем. До трудової книжки працівника має бути внесено:

– у графу 1 розділу “Відомості про роботу” – порядковий номер запису;

– у графу 2 – дату звільнення: 15.02.2008;

– у графу 3 – “Звільнено у зв’язку з поновленням на ро­боті працівника, який раніше обіймав цю посаду, п. 6 ст. 40 КЗпП України”;

– у графу 4 – дату і номер наказу (розпорядження) про звільнення.

При переведенні працівника з одного підприємства на ін­ше за згодою між керівниками підприємств у графі 3 запису­ється посилання на угоду: “Звільнено у зв’язку з переведен­ням на роботу на таке-то підприємство, п. 5 ст. 36 КЗпП Украї­ни”. У разі переходу на виборну посаду в цій графі записується: “Звільнено у зв’язку з обранням на виборну посаду в таку-то організацію, п. 5 ст. 36 КЗпП України”.

У разі розірвання трудового договору з ініціативи власни­ка або уповноваженого ним органу у зв’язку з проведенням заходів з удосконалення організації управління промисловіс­тю або іншими галузями народного господарства, крім під­став, передбачених чинним законодавством, робиться поси­лання на відповідне рішення уряду України. Наприклад, у графі 3 записується: “Звільнено у зв’язку зі скороченням штатів (чисельності) працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України” і далі в дужках зазначається відповідна постанова Кабінету Міністрів України.

При призначенні пенсії за віком, за вислугу років у тру­довій книжці органами соціального забезпечення ставиться штамп “Пенсію призначено”. Штамп ставиться в розділі “Ві­домості про призначення пенсії”. У трудових книжках рані­ше встановленого зразка (1938 р.) зазначений штамп ставить­ся на першій сторінці.

Вкладиш у трудову книжку

Якщо в трудовій книжці заповнено всі сторінки відповід­них розділів, вони доповнюються.

Вкладиш вшивається в трудову книжку, заповнюється і ведеться власником або уповноваженим ним органом за міс­цем роботи працівника в такому самому порядку, що й трудо­ва книжка. Вкладиш без трудової книжки є недійсним.

Про кожний виданий вкладиш на першій (титульній) сто­рінці трудової книжки ставиться штамп розміром 10 х 25 мм з написом: “Видано вкладиш” і тут само вказуються серія і номер вкладиша. При кожній наступній його видачі мають ставитися інший штамп і вказуватися серія і номер вклади­ша. У разі необхідності доповнення трудової книжки вклади­шем видається вкладиш нового зразка незалежно від того, яку трудову книжку має працівник (нового або встановлених у 1938 і 1974 pp. зразків).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – Заповнення трудової книжки при звільненні з роботи