Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Структура служби контролінгу

O внесення альтернативних пропозицій керівництву підприємства які допомагатимуть приймати ефективні управлінські рішення, щодо удосконалення якості системи управління підприємством

O допомога керівництву підприємства у прийнятті альтернативної стратегії відповідно до вибраної підприємством мети діяльності, тобто розроблення стратегічних бюджетів, встановлення підконтрольних показників, розроблення поточних планів постачання, виробництва, завоювання ринків збуту, розміщення капіталів, забезпеченість трудовими ресурсами в межах перспективних планів.

O оцінка ефективності роботи підприємства, контроль за дотриманням бюджетів для досягнення підприємством наміченої мети, спостереження за виконанням завдань окремими структурними підрозділами, розробка уніфікованих методів та критеріїв оцінки діяльності підприємства та окремих його підрозділів.

O аналіз підконтрольних показників, встановлення відхилень від заданих параметрів, визначення ступеня впливу кожного чинника на кінцеві результати роботи підприємства, консультація керівників підприємства щодо вироблення заходів відносно недопущення знайдених недоліків у майбутньому.

O створення на підприємстві системи заохочення окремих працівників для підвищення ефективності їх праці з метою досягнення підприємством наміченої мети.

O забезпечення впровадження відомих у вітчизняній та міжнародній практиці методик та концепцій удосконалення якості системи управління підприємством.

O збір та аналіз даних про кон’юнктуру ринку; порівняння даних роботи підприємства з досягнутими результатами конкурентів; обгрунтування доцільності злиття підприємства з іншими фірмами, або відкриття нових філіалів; проведення калькуляції окремих замовлень; розрахунки ефективності інвестиційних проектів; можлива участь підприємства в різних конкурсних заходах для підняття іміджу власного виробництва тощо.

Структура служби контролінгу

Структура і штат СК визначається штатним розкладом, затвердженим керівником підприємства.

Службу управління персоналом очолює начальник, який призначається і звільняється з посади керівником підприємства. Прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників відділу здійснюється у порядку, встановленому трудовим законодавством України. Начальник СК підпорядковується керівнику підприємства.

Начальник СК організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань, розподіляє обов’язки між своїми заступниками, затверджує посадові інструкції працівників СК, вносить пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення із посади працівників СК.

Обов’язки працівників СК визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником підприємства та начальником СК.

Контроль і перевірка діяльності СК здійснюється керівником підприємства.

Відповідальність

Вся повнота відповідальності за якість і своєчасність виконання задач і функцій працівниками СК покладається на начальника СК.

Ступінь відповідальності працівників СК визначається посадовими інструкціями спеціалістів, що затверджуються начальником СК та керівником підприємства.

Взаємовідносини служби контролінгу

Основні завдання і функції СК здійснює в тісній взаємодії з іншими підрозділами підприємства, які полягають у передачі будь-якої інформації про діяльність цих підрозділів.

Пересування інформації у СК здійснюється відповідно до основних елементів, що визначають обсяг робіт даної служби.

Начальник СК встановлює і затверджує у керівника підприємством терміни представлення інформації в СК.

Послідовність обробки і формування інформації в СК фіксується в технологічних схемах руху, обробки і формування даних по кожному центру відповідальності.

Відповідальність за якість вхідної в СК інформації несуть керівники тих відділів, з яких надходить дана інформація.

Результативність роботи СК визначається якістю і своєчасністю представлення вихідної інформації, використовуваної керівництвом підприємства в прийнятті управлінських рішень.

Відповідальність за якість вихідної інформації несе начальник СК.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Контролінг для менеджерів – Маркіна І. А. – Структура служби контролінгу