Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Місцеві державні адміністрації

Здійснюють свою діяльність на місцях на підставі Конституції (статті 118, 119) та законів України. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Місцеві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі. Місцеві державні адміністрації підзвітні й підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами, а також підзвітні й підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації, які здійснюють діяльність із забезпечення національної безпеки з питань, віднесених законодавством до їхньої компетенції, а також органи місцевого самоврядування в межах делегованих повноважень є нижчою ланкою управління національною безпекою в інформаційній сфері. Вони забезпечують національну безпеку в інформаційній сфері відповідно до потреб тієї місцевості, управління якою вони здійснюють.

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, що стосуються регулювання відносин в інформаційній сфері та забезпечення інформаційної безпеки України;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян в інформаційній сфері України;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та національно-культурного розвитку населення, програм охорони довкілля;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм,

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування в інформаційній сфері, зокрема з питань забезпечення інформаційної безпеки України;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Суди загальної юрисдикції здійснюють свою діяльність в Україні відповідно до Конституції (статті 123-125) та законів України. До їх функцій законодавством віднесено здійснення правосуддя у справах про злочини, які посягають на інформаційну безпеку людини, суспільства й держави та завдають шкоди національній безпеці України в інформаційній сфері.

Правосудця в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції е Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Прокуратура України

Здійснює повноваження щодо забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері відповідно до Конституції України (ст. 121) та Закону України “Про прокуратуру України”.

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом “Про прокуратуру”.

Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:

1) підтримання державного обвинувачення в суді, зокрема за справами щодо посягань у сфері інформаційних правовідносин;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання” досудове слідство за справами щодо посягань у сфері інформаційних правовідносин;

4) нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах щодо посягань у сфері інформаційних правовідносин, а також під час застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, зокрема в інформаційній сфері;

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Окрім того, відповідно до п. 9 Перехідних положень Конституції України прокуратура, згідно з чинним законодавством, продовжує виконувати функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів, що регулюють діяльність в інформаційній сфері держави та функцію досудового слідства – до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування незалежної системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

Окремо слід звернути увагу на роль і місце ЗС України, СБУ, ДССЗЗІ України, СЗР України, МВС України в системі державних органів забезпечення інформаційної безпеки, які утворюють разом з іншими військовими формуваннями (ДПС України, ДМС України, МИС України, КМ ДПА України, УДО України) так звані сили забезпечення національної безпеки України. Сили забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері виконують такі функції:

– забезпечують національну безпеку України, захист її державного суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності державних кордонів;

– здійснюють безпосередній вплив на зовнішні й внутрішні загрози та небезпеки, а також сприяють створенню умов для ефективної їх нейтралізації;

– здійснюють протидію злочинності, пріоритетними напрямами якої є: боротьба з кіберзлочинністю та кібертероризмом та іншими формами екстремізму, контрабандою, легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом;

– забезпечують захист населення в умовах надзвичайних подій катастроф, стихійних лих, небезпечних соціальних конфліктів, епідемій тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Місцеві державні адміністрації