Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – ІІІ. Шляхом державного субсидування

Нематеріальні активи можуть виникати у випадках, коли держава передає або розподіляє такі нематеріальні активи, як права використання посадочних смуг в аеропорту, ліцензії на теле – і радіомовлення, квоти на імпорт, або права на доступ до інших обмежених ресурсів. Згідно МСБО 20 “Облік державних субсидій і розкриття інформації щодо держаної допомоги” підприємство може визнати як нематеріальний актив, так і субсидію за справедливою вартістю, або за номінальною сумою плюс будь-які витрати безпосередньо пов’язані з підготовкою активу до використання за призначенням.

Приклад.

TOB “Авква” отримало безоплатно від ПП “Веста” програмне забезпечення, справедлива вартість якого на дату отримання становила 1800 грн. Тривалість корисної експлуатації складає 5 років, обраний прямолінійний метод нарахування амортизації. Програмне забезпечення буде використовуватись відділом маркетингу.

Відобразимо за допомогою табл. 4.3 облік операцій за МСБО та П(С)БО.

Таблиця 4.3. ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ БЕЗОПЛАТНОГО ОТРИМАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ ЗА МСБО ТА П(С)БО

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування безоплатно отриманого програмного забезпечення

А.07.07 Незавершене будівництво на невстановлене обладнання

Е.04.01 Додатково оплачений капітал

1800

154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”

424 “Безоплатно отримані необоротні активи”

2

Введення в експлуатацію програмного забезпечення

А.08.06 Програмне забезпечення

А.07.07 Незавершене будівництво на невстановлене обладнання

1800

127 ” Інші нематеріальні активи”

154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”

3

Нарахована амортизація за 1-й рік експлуатації

PL.04.04 Маркетингові та рекламні послуги

А.08.12 Знос нематеріальних активів

360

93 “Витрати на збут”

133 “Знос нематеріальних активів”

4

Одночасне визнання доходу в сумі нарахованої амортизації

Е.04.01 Додатково оплачений капітал

PL.08.11 Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів

360

424 “Безоплатно отримані необоротні активи”

745 “Дохід від безоплатно отриманих активів”

IV. Шляхом обміну активів

Один або більше нематеріальних активів можуть бути отримані в обмін на немонетарні активи. Собівартість такого активу визначається за справедливою вартістю, за виключенням випадків, коли:

А) в обміні операції відсутня комерційна сутність;

Б) справедлива вартість не може бути достовірно визначена.

Собівартість такого нематеріального активу оцінюють за справедливою вартістю, якщо а) ця операція з обміну не позбавлена комерційної сутності або б) справедливу вартість ні отриманого активу, ні переданого активу не можна достовірно оцінити.

Придбаний актив оцінюють у цей спосіб, якщо суб’єкт господарювання не може негайно припинити визнання переданого активу. Якщо придбаний актив оцінюють не за справедливою вартістю, його собівартість визначається за балансовою вартістю відданого (в обмін) активу.

Підприємство визначає, чи притаманна операції комерційна сутність, розглядаючи міру, якою майбутні надходження грошових коштів, за очікуваннями, зміняться в результаті цієї операції. Операція з обміну має комерційну сутність, якщо:

А) конфігурація грошових потоків (тобто ризик, час надходження та суми) від отриманого активу відрізняється від конфігурації грошових потоків за переданим активом;

Б) для конкретного суб’єкта господарювання змінюється вартість тієї частки його діяльності, на яку вплинули зміни в результаті обміну;

В) різниця в а) або б) є суттєвою відносно справедливої вартості активів, які були об’єктом обміну.

Для визначення наявності комерційної сутності операції частка діяльності, на яку вплинули зміни в результаті обміну для конкретного суб’єкта господарювання, має відображати грошові потоки після оподаткування.

Результат цього аналізу може бути ясним без необхідності для суб’єкта господарювання здійснювати деталізовані обчислення.

Справедливу вартість нематеріального активу, для якого немає операцій на ринку, з якими можна було б порівнювати, можна достовірно визначити, якщо а) відхилення у діапазоні достовірних оцінок справедливої вартості не є суттєвими для певного активу або б) імовірність різних оцінок усередині діапазону може бути достовірно визначена і використана для оцінки справедливої вартості. Якщо суб’єкт господарювання може достовірно оцінити справедливу вартість отриманого або переданого активу, тоді для оцінки собівартості застосовується справедлива вартість переданого активу, якщо тільки справедлива вартість отриманого активу не є цілком очевидною.

Приклад.

Підприємство придбало патент на виготовлення взуття в обмін на офісні меблі та з доплатою 9 000 дол., справедлива вартість меблів – 41 000 дол., а балансова 28 000 дол.

1 Собівартість патенту = 41 000 + 9 000 = 50 000 дол.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – ІІІ. Шляхом державного субсидування