Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – V. Шляхом внутрішнього створення

При оцінці того, чи відповідає створений нематеріальний актив критеріям визнання, підприємству необхідно розподілити процес створення на:

O стадію дослідження;

O стадію розробки.

МСБО 38 дає визначення дослідження – це оригінальне та заплановане дослідження, що застосовується підприємством вперше з перспективою одержання нових наукових або технічних знань і цілей. Нематеріальний актив, що виникає в процесі дослідження не повинен визнаватися активом, а витрати на проведення дослідження списуються в момент, коли вони були понесені та відображаються в Звіті про прибутки та збитки.

Прикладами дослідницької діяльності є наступні:

■ діяльність, направлена на отримання нових знань;

■ пошук, оцінка та остаточний відбір винаходів та знань щодо їх застосування;

■ пошук, проектування, оцінка та остаточний вибір альтернативних матеріалів, пристроїв, продукції, процесів, систем та послуг.

Розробка, згідно МСБО 38, є застосування результатів дослідження або інших знань при плануванні і конструюванні виробництва нових або значно поліпшених матеріалів, пристроїв, продукції, процесів, систем або послуг до початку їх комерційного виробництва чи застосування. Нематеріальний актив визнається і відображується в балансі за умови, що підприємство може продемонструвати:

O технічну завершеність нематеріального активу який можна використати або продати;

O намір завершити створення нематеріального активу для продажу або використання;

O здатність використовувати або продавати нематеріальний актив;

O то, яким чином нематеріальний актив буде створювати ймовірність одержання економічних вигід (довести корисність, необхідність, ефективність, попит та ринок збуту);

O наявність технічних, фінансових та інших ресурсів необхідних для завершення розробки;

O здатність достовірно оцінити витрати, пов’язаних з нематеріальним активом в процесі його розробки.

Прикладом розробок є діяльність, пов’язана з:

■ конструювання, спорудження і випробування зразків та моделей;

■ проектування інструментів, шаблонів, форм і штампів з використанням нової технології;

■ конструювання, створення і тестування обраного варіанту для нових або покращених матеріалів, пристроїв, продукції, процесів, систем або послуг.

До собівартості нематеріального активу створеного власними силами підприємством включають:

> витрати на матеріали та послуги спожиті або використані у процесі створення нематеріального активу;

> виплати працівникам, що прямо пов’язані із створенням нематеріального активу;

^ будь-які інші витрати на створення нематеріального активу (мито, амортизація патентів та ліцензій, які були використані для створення).

Не включаються до собівартості нематеріального активу створених підприємством:

> витрати на збут, адміністративні та загальногосподарські витрати, що прямо не пов’язані з приведенням активу у стан придатний для використання;

> чітко визначені непродуктивні витрати та первісні операційні збитки, які виникають до моменту досягнення активом запланованої продуктивності;

> витрати на навчання персоналу керувати активом.

Приклад.

Підприємство понесло такі витрати до початку виробництва нових кріплень до гірських лиж: євро

O маркетингові дослідження 4 000

O зарплата персоналу, що здійснювали тестування 41 000

O витрати на реєстрацію промислового зразка 2 000

O навчання персоналу, що буде виробляти кріплення 10 000

O рекламні витрати 7 000

Собівартість н. а. = 41 000 + 2000 = 43 000 євро.

Приклад.

Витрати підприємства на розробку і дослідження відповідно склали, тис. євро: матеріали 20 та 70; зарплата 110 та 160; інші прямі витрати 35 і 40. В результаті буде створено нематеріальний актив, який відповідає критеріям визнання, згідно МСБО 38.

Витрати на розробку в обліку відображаються:

Дт “H. a. в процесі розробки” 165

Кт “Матеріали” 20

Кт “Нарахована з/пл” 110

Кт інших рахунків 35 Витрати на дослідження в обліку відображаються:

Дт “Витрати на дослідження” 270

Кт “Матеріали” 70

Кт “Нарахована з/пл” 160

Кт інших рахунків 40

Відповідно до П(С)БО 8 при створенні нематеріальних активів власними силами всі витрати пов’язані з етапом досліджень визнаються витратами періоду під час їх здійснення:

Дт 941 “Витрати на дослідження і розробки”

Кт 13 “Знос необоротних активів”

Кт 20 “Виробничі запаси”

Кт 661 “Розрахунки за заробітною платою”

Кт 65 “Розрахунки за страхуванням”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” тощо Щодо створення нематеріальних активів власними силами в стадії розробки, то це відображається записами:

Дт 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”

Кт 13 “Знос необоротних активів”

Кт 20 “Виробничі запаси”

Кт 661 “Розрахунки за заробітною платою”

Кт 65 “Розрахунки за страхуванням”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 92 “Адміністративні витрати”

Введення в експлуатацію об’єкта нематеріальних активів відображують записом:

Дт 12 “Нематеріальні активи”

Кт 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” Можуть мати місце ситуації, коли підприємство не отримує (не купує або не створює) нематеріального або іншого активу та при цьому здійснює витрати не прямо пов’язані з нематеріальним активом. Такі витрати включають до складу витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.

Прикладом зазначених витрат є такі:

O витрати на введення нової продукції або послуг (витрати на рекламу, просування продукції на ринку тощо);

O витрати на забезпечення діяльності підприємства на новому місці його розташування або пов’язані з новим класом клієнтів (зокрема, витрати на навчання персоналу);

O адміністративні та інші загальні накладні витрати.

Згідно МСБО 38, видатки на об’єкт нематеріальних активів слід визнавати витратами на момент понесення лише за таких умов:

O ці витрати не є частиною собівартості нематеріального активу, який відповідає критеріям визнання;

O такий об’єкт не було отримано у результаті придбання іншого підприємства.

Видатки, не визнані нематеріальними активами та списані на витрати в попередніх звітних періодах (у тому числі проміжних), не слід сторнувати та включати до собівартості нематеріальних активів у наступних звітних періодах.

Визнання витрат у балансовій вартості нематеріального активу припиняється з моменту приведення його у стан використання за призначенням, визначеним керівництвом підприємства. Тому витрати, що виникли в процесі використання або переміщення нематеріального активу, не включають до його балансової вартості.

Такими витратами є:

O витрати, які виникли внаслідок того, що актив придатний для використання за призначенням, але його експлуатацію ще не розпочато;

O первісні операційні збитки, що виникли в період формування попиту на продукцію активу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – V. Шляхом внутрішнього створення