Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – VІ. Придбання землі

Оцінка основних засобів, створених власними силами, здійснюється з дотриманням тих самих загальних принципів, що й оцінка придбаних основних засобів.

Якщо об’єкт основних засобів виготовлено власними силами, а підприємство також виготовляє подібні активи (продукцію) для реалізації, собівартість такого об’єкта визначається відповідно до положень МСБО 2 “Запаси”. Тому надзвичайно високі суми відходів матеріалів, праці чи інших ресурсів, понесені при виробництві створюваного власними силами активу, не включаються до собівартості активу. Також не враховують будь-який внутрішній прибуток, пов’язаний з такими активами.

Надходження основних засобів, виготовлених власними силами, відображують в обліку записом:

Дт А.07 “Основні засоби”

Кт А.06.05 “Виробництво” або

КтА.06.01 “Готова продукція”.

Фактична вартість основних засобів, створених власними силами не обов’язково має співпадати зі справедливою ринковою вартістю. У відповідності до оцінки інших активів максимальною оцінкою є ринкова справедлива вартість. У випадку, коли загальна вартість будівництва перевищує справедливу ринкову вартість аналогічного активу за рівнем якості та потужності, то різниця визнається як збиток. А якщо вартість будівництва є нижчою ніж справедлива ринкова вартість подібного об’єкта, то актив відображується за загальною вартістю будівництва.

Собівартість об’єктів, збудованих власними силами, звичайно включає:

O вартість робіт, виконаних субпідрядниками;

O прямі матеріальні витрати;

O прямі витрати на оплату праці;

O накладні витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом активу;

O вартість ліцензії (або дозволу) на будівництво;

O оплату послуг фахівців (архітекторів, юристів тощо). Собівартість основних засобів, збудованих власними силами,

Відображується записом:

Дт А.07 “Основні засоби”

Кт А.07.07 “Капітальне будівництво”.

За П(С)БО дані операції відображуються такою кореспонденцією, яка наведена в табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Фактичні витрати на спорудження і виготовлення основних засобів

15 “Капітальні інвестиції”

23 “Виробництво”

65 “Розрахунки за страхуванням”

66 “Розрахунки з оплати праці”

20 “Виробничі запаси”

Та інші

2

Зарахування збудованого (виготовленого) об’єкта до складу основних засобів

10 “Основні засоби”

15 “Капітальні інвестиції”

VІ. Придбання землі

Земля – це актив, яки не амортизується, так як вважається, що його вартість не зменшується з часом. В результаті здійснення господарської діяльності, коли відбувається її виснаження, для усунення якого необхідні капітальні вкладення. Земля, яка не використовується в операційні діяльності, а утримується з метою перепродажу в обліку має бути відокремлена. Всі витрати, пов’язані з придбанням Землі та доведенням його до стану, придатного для використання формують її первісну вартість або собівартість та показують на Дт рахунку “Земля”. До початкової вартості Землі можуть включатися:

O купівельна вартість;

O комісійні винагороди, що сплачені ріелтерам;

O податки при купівлі;

O гонорари юристам;

O витрати на осушення, вирівнювання та покращення;

O інші прямі витрати, пов’язані з об’єктом Земля.

При купівлі землі часто виникають додаткові витрати, такі як комісійні ріелтерам, послуги юриста, геодезичні роботи і т. д. Ці витрати відображуються за Дт-ом “Земля”.

Приклад.

Підприємство купує ділянку землі для нової діяльності. Вартість землі – 110 000 $, послуги брокера – 1000; послуги юриста – 1200; за руйнування старої будівлі – 18 000; ліквідаційна вартість якої – 6000; вирівнювання землі – 400.

Дт “Земля” = 110 000 + 1000 + 1 200 + 18 000 – 6000 + 1000 + 400 = 125 600 $

Після проведеного аналізу первісної оцінки об’єктів основних засобів сформуємо особливості за МСБО 16 та П(С)БО 7 і узагальнимо в табл. 3.9.

Якщо земля купується з метою будівництва будівлі вартість знищення існуючих конструкцій та інших перепон капіталізується на рахунок землі. Виручка від реалізації матеріалів, отриманих від ліквідації конструкції, зменшують дані витрати. Але якщо земля вже знаходиться у власності підприємства, а існуюча конструкція знищується з метою створення майданчика для нового будівництва, то витрати пов’язані із зносом не капіталізуються на рахунок землі, а збільшують збитки або скорочують прибуток при вибутті старої конструкції.

Певні види озеленіння та покращення земель, якщо вони постійні включаються до вартості землі (озера, лісні насадження, ландшафтний дизайн і т. д.). Якщо земля утримується з метою інвестицій або оренди, то витрати з оплати податків на власність і страхування капіталізуються тільки на протязі періоду підготовки до продажу чи оренди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – VІ. Придбання землі