Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Передмова

В умовах ринкових перетворень усе більш очевидною стає обмеженість традиційних поглядів на трудовий процес. Без комплексного теоретичного підходу до праці як предмета наукового економічного дослідження на новій концептуальній основі, що враховує радикальні зміни в

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця” З моменту виникнення людини та об’єднання у спільноту з метою виживання, праця стала не лише основою її життєдіяльності, але й основною сферою формування та розвитку людини. Сьогодні неможливо

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця”

1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця” З моменту виникнення людини та об’єднання у спільноту з метою виживання, праця стала не лише основою її життєдіяльності, але й основною сферою формування та розвитку людини. Сьогодні неможливо

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 1.2. Праця як об’єкт вивчення дисципліни

Праця – це складне і багатоаспектне явище, яке відіграє в житті суспільства і окремої людини особливо важливу роль, оскільки саме це поняття є невіддільним від людського життя. Змінюючи у процесі праці навколишнє природне середовище

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 1.3. Предмет і завдання дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини”

Предмет дисципліни як такий ніколи не змінювався і був єдиним для всього різноманіття шкіл і теорій. Предмет економіки праці і соціально-трудових відносин – це праця як доцільна діяльність людей, яка завжди й одночасно є

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

Методичні вказівки до вивчення теми Суб’єктом будь-яких суспільних процесів, що відбуваються в країні, та основним чинником виробничих відносин є населення держави. Населення – сукупність людей, що перебувають у межах території даної держави і підлягають

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 2.1. Характеристика та динаміка змін у структурі населення України та світового співтовариства

Методичні вказівки до вивчення теми Суб’єктом будь-яких суспільних процесів, що відбуваються в країні, та основним чинником виробничих відносин є населення держави. Населення – сукупність людей, що перебувають у межах території даної держави і підлягають

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 2.2. Трудові ресурси: сутність та показники виміру

Вироблення ефективної державної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та забезпечення його зайнятості потребує вивчення трудових ресурсів. Трудові ресурси – це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 1. Демографічний аспект трудових ресурсів

На трудові ресурси істотно впливає своєчасне виявлення тенденцій демографічного розвитку суспільства. Без обліку демографічної ситуації можуть виникнути деформації при формуванні державних планів економічного і соціального розвитку країни. Від демографічних характеристик працездатного населення (статевої структури,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 2. Освітній аспект трудових ресурсів

На трудові ресурси істотно впливає своєчасне виявлення тенденцій демографічного розвитку суспільства. Без обліку демографічної ситуації можуть виникнути деформації при формуванні державних планів економічного і соціального розвитку країни. Від демографічних характеристик працездатного населення (статевої структури,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 3. Професійно-кваліфікаційний аспект трудових ресурсів

На трудові ресурси істотно впливає своєчасне виявлення тенденцій демографічного розвитку суспільства. Без обліку демографічної ситуації можуть виникнути деформації при формуванні державних планів економічного і соціального розвитку країни. Від демографічних характеристик працездатного населення (статевої структури,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 2.3. Трудовий потенціал: поняття, структура і показники оцінки

В останні роки загальною стала думка про те, що ефективність економічного розвитку сучасних держав у великому ступені залежить від ресурсів, вкладених в “людський фактор”, без якого неможливо забезпечити поступальний розвиток суспільства. Трудовий потенціал, що

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА

3.1. Сутність соціально-трудових відносин На ринку робочої сили люди вступають у певні соціальні відносини, тобто починають взаємодіяти один з одним. Соціальна взаємодія в сфері праці являє собою форму соціальних зв’язків, реалізована в обміні діяльністю

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 3.1. Сутність соціально-трудових відносин

3.1. Сутність соціально-трудових відносин На ринку робочої сили люди вступають у певні соціальні відносини, тобто починають взаємодіяти один з одним. Соціальна взаємодія в сфері праці являє собою форму соціальних зв’язків, реалізована в обміні діяльністю

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 3.2. Фактори формування та оцінка соціально-трудових відносин

Розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві відбувається під впливом певної кількості факторів, які обумовлені історичним, економічним, соціокультурним і політичним змістом. Серед значимих факторів можна віднести особливості соціальної політики, глобалізацію економіки, розвиток суспільної праці і виробництва.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 3.3. Суперечності у соціально-трудових відносинах

Суперечності в соціально-трудових відносинах об’єктивно неминучі і за певних умов необхідні для розвитку економічних систем. Конфлікт є крайнім вираженням суперечностей у соціально-трудових відносинах. Найбільш явними формами трудових конфліктів є трудові суперечки, страйки, масові звільнення.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 4. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

4.1. Сутність соціального партнерства В умовах переходу до ринкової економіки дедалі більшої актуальності набувають соціально-трудові відносини. Людство чимраз гостріше відчуває необхідність розв’язання таких проблем, як забезпечення повної зайнятості, підвищення продуктивності суспільної праці, розв’язання протиріччя

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 4.1. Сутність соціального партнерства

4.1. Сутність соціального партнерства В умовах переходу до ринкової економіки дедалі більшої актуальності набувають соціально-трудові відносини. Людство чимраз гостріше відчуває необхідність розв’язання таких проблем, як забезпечення повної зайнятості, підвищення продуктивності суспільної праці, розв’язання протиріччя

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 4.2. Суб’єкти соціального партнерства

Суб’єкт соціально-трудових відносин – це юридична або фізична особа, яка володіє первинними носіями права у соціально-трудових відносинах. Суб’єктами соціально-трудових відносин виступають наймані працівники, об’єднання найманих працівників, або їхні органи, роботодавці, об’єднання роботодавців або їхні

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 4.3. Механізм функціонування соціального партнерства в Україні

Суб’єкт соціально-трудових відносин – це юридична або фізична особа, яка володіє первинними носіями права у соціально-трудових відносинах. Суб’єктами соціально-трудових відносин виступають наймані працівники, об’єднання найманих працівників, або їхні органи, роботодавці, об’єднання роботодавців або їхні

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 5. РИНОК ПРАЦІ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

5.1. Ринок праці: поняття, функції та підходи до його диференціації У сучасній економічній літературі неможливо знайти однозначне трактування поняття ринку праці, як і ринку взагалі. Зауважимо, що існують близькі за значенням поняття “ринок праці”,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 5.1. Ринок праці: поняття, функції та підходи до його диференціації

5.1. Ринок праці: поняття, функції та підходи до його диференціації У сучасній економічній літературі неможливо знайти однозначне трактування поняття ринку праці, як і ринку взагалі. Зауважимо, що існують близькі за значенням поняття “ринок праці”,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 5.2. Структура, механізм функціонування та регулювання ринку праці

У західних економічних теоріях ринок праці розглядається як ринок, де реалізовується лише один з інших виробничих ресурсів. При цьому виділяються чотири основних концепції до аналізу функціонування сучасного ринку. Згідно з першою концепцією, якої дотримуються

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 6. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ

7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види. 7.2. Причини, види та показники безробіття. 7.3. Державна політика у сфері зайнятості населення. 7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види Однією з найскладніших і найважливіших економічних категорій,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 6.1. Форми і види зайнятості

7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види. 7.2. Причини, види та показники безробіття. 7.3. Державна політика у сфері зайнятості населення. 7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види Однією з найскладніших і найважливіших економічних категорій,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 6.2. Форми безробіття

Загальною основою і передумовою утворення резервної армії праці І відокремлення безпосередніх виробників від засобів виробництва і відносин наймання робочої сили, що передбачає існування товарно-грошових відносин. За цих умов вирішення питання – трудиться чи не

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 6.3. Регулювання зайнятості і державна політика в цій сфері

Зайнятість у ринковій економіці не може забезпечуватися винятково через механізм ринку, тому що для робітника продаж робочої сили, її ціна служать єдиним джерелом фізичного існування. Продаж робочої сили не можна відстрочити, розтягнути, вибираючи більш

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

7.1. Поняття, зміст і завдання організації праці Організація праці є об’єктивною необхідністю і невід’ємною складовою частиною трудової діяльності людини. Вона повинна сприяти вдосконаленню всіх процесів праці та виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.1. Поняття, зміст і завдання організації праці

7.1. Поняття, зміст і завдання організації праці Організація праці є об’єктивною необхідністю і невід’ємною складовою частиною трудової діяльності людини. Вона повинна сприяти вдосконаленню всіх процесів праці та виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.2. Трудовий процес: сутність, класифікація та його раціоналізація

Трудовий процес – це матеріально і технічно обумовлений, організований процес прикладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату, це процес перетворення наявних ресурсів у потрібні (суспільно корисні) цінності та блага, що здійснюється

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.3. Поділ і кооперація праці на підприємстві

Під час спільної праці, виділяються різні види діяльності, робіт або операцій, які доповнюють одна одну, тобто певна частина загального обсягу роботи виконується одним або групою працівників. В економіці країни можна виділити такі форми поділу

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.4. Організація та обслуговування робочих місць

Робоче місце є первинним осередком виробничої структури, і тому важливою складовою частиною організації праці на підприємстві є вдосконалення планування, організації і обслуговування робочих місць для створення на кожному з них необхідних умов для продуктивною

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.5. Умови праці та фактори їх формування

Умови праці – це сукупність факторів зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі праці. Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб’єктивного,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.6. Визначення економічної ефективності від заходів із вдосконалення організації праці

Серед основних факторів, за рахунок яких може бути визначена економічна ефективність щодо покращення організації праці виділяють: 1) Зниження чисельності працюючих – у такому випадку економія визначається за формулою: Якщо здійснення заходів із вдосконалення організації

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.7. Зміст, завдання, функції і принципи нормування праці. Об’єкти нормування праці

Серед основних факторів, за рахунок яких може бути визначена економічна ефективність щодо покращення організації праці виділяють: 1) Зниження чисельності працюючих – у такому випадку економія визначається за формулою: Якщо здійснення заходів із вдосконалення організації

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.8. Робочий час та режим праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу та методи його вивчення

За допомогою робочого часу вимірюється тривалість живої конкретної праці та її продуктивність. Тому раціональне використання робочого часу у виробництві є економічним законом. Використання робочого часу на підприємстві починається із встановлення найоптимальніших режимів праці і

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.9. Нормативи і норми праці. Методи встановлення норм

Розрізняють нормативи і норми праці. Нормативи праці Характеризують науково обгрунтовані, централізовано розроблені показники витрат праці. Це регламентовані характеристики режимів роботи виробничого устаткування (нормативи роботи устаткування), затрат часу на виконання окремих елементів трудового процесу (нормативи

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.10. Якість норм праці. Аналіз виконання норм праці та порядок їх перегляду

Розрізняють нормативи і норми праці. Нормативи праці Характеризують науково обгрунтовані, централізовано розроблені показники витрат праці. Це регламентовані характеристики режимів роботи виробничого устаткування (нормативи роботи устаткування), затрат часу на виконання окремих елементів трудового процесу (нормативи

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 8. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

8.1. Ефективність праці: зміст та критерії оцінки Ефективність праці – це її результативність або успішність. Вона показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці (співвідношення отриманого виробничого результату

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 8.1. Ефективність праці: зміст та критерії оцінки

8.1. Ефективність праці: зміст та критерії оцінки Ефективність праці – це її результативність або успішність. Вона показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці (співвідношення отриманого виробничого результату

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 8.2. Поняття і значення продуктивності праці

Необхідно розрізняти поняття “продуктивність” і “продуктивність праці”. Продуктивність – це ефективність використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) під час виробництва різних товарів і надання послуг. Вона відбиває взаємозв’язок між кількістю і якістю

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 8.3. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

Вимірювання продуктивності праці має грунтуватися на розумінні її економічного змісту та визначенні показників, які можуть характеризувати рівень продуктивності праці у часі і просторі. При цьому до методів вимірювання продуктивності праці висуваються наступні вимоги: 1)

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 8.4. Фактори продуктивності праці: поняття, сутність і групи

Фактори продуктивності праці визначають її рівень та пов’язані з працею, ресурсами і середовищем. Фактори – це рушійна сила, суттєва причина, обставина, що впливає на певний процес або явище та змінює рівень і динаміку продуктивності.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 8.5. Резерви зростання продуктивності праці

Резерви зростання продуктивності праці – це можливості більш повного використання продуктивної сили праці, усіх факторів підвищення її продуктивності за рахунок удосконалювання техніки, технології, поліпшення організації виробництва, праці управління. Резерви тісно пов’язані з факторами зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 8.6. Управління продуктивністю праці на підприємстві

Резерви зростання продуктивності праці – це можливості більш повного використання продуктивної сили праці, усіх факторів підвищення її продуктивності за рахунок удосконалювання техніки, технології, поліпшення організації виробництва, праці управління. Резерви тісно пов’язані з факторами зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 9. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТИ ПРАЦІ

9.1. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Вартість

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 9.1. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення

9.1. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Вартість

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 9.2. Заробітна плата: сутність та функції

Ефективність праці певною мірою визначається діючою системою заробітної плати. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, З одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 9.3. Принципи і складові елементи організації оплати плати

Організація оплати праці – це один з найважливіших інструментів, що визначає взаємозв’язок міри праці і міри його оплати. Міру праці визначають кількісні та якісні її аспекти, а міру оплати – прожитковий рівень як вихідний

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 10. ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ

10.1. Сутність планування праці. Методичні основи планування продуктивності праці У системі планування на підприємстві особливе місце займає планування трудових показників. Воно здійснюється у вигляді розробки плану по праці, що є найважливішим розділом плану економічного