Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 14.6. Умови проведення екологічного аудиту

ЕА повинен бути орієнтований па внутрішні індивідуальні потреби підприємства відповідно до його політики й установленим цілям. Крім того, важливо чітко ідентифікувати мету і завдання діяльності підприємства, перш ніж визначити, який тип ЕА йому необхідний.

ЕА можна підрозділити на кілька типів в залежності від цілей, однак вони не є взаємно виключними. Це значить, то протягом року можна провести кілька різних видів ЕА: аудит управлінської діяльності підприємства, енергозбереження, мінімізації відходів, нерухомості і т. д.

При придбанні земельної ділянки може виникнути необхідність у проведенні спеціальних досліджень з метою виявлення користувача останніх 50 років, якщо виникають підозри в забрудненні навколишнього середовища.

У сфері діяльності, пов’язаної з мінімізацією відходів, може знадобитися одночасне виконання аудиту і проведення досліджень щодо нових тенденцій і технологій, розроблених і введених у Японії чи Європі, що можуть бути адаптовані для виробничого процесу конкретного підприємства. Це може мати важливе значення для організації управлінського апарата підприємства. Наприклад, в обов’язок персоналу, відповідального за дану діяльність, буде додатково включене проведення огляду й оцінки нової продукції і технології, що з’являється на ринку, і розробка відповідних заходів для забезпечення їхнього впровадження в діяльність підприємства. При визначенні параметрів екологічного аудита варто брати до уваги:

– ступінь детальності аналізу діяльності підприємства, що використовується в аудиті, тобто чи торкається він окремих сторін або усієї діяльності компанії;

– виробка концепції і заходів, спрямованих на досягнення узгодження з нормативами і лімітами, встановленими природоохоронними органами;

– географічне положення об’єкта (число офісів і місце розташування заводів);

– тимчасова структура (частота проведення аудитів);

– предмет ЕА (повітря, вода, землі, енергоспоживання, відходи).

Екологічний аудит може здійснюватися в таких формах:

1. ЕА виробничих об’єктів.

2. ЕА військових, оборонних і інших об’єктів, інформація про які становить державну таємницю.

3. ЕА територій.

4. Екологічний консалтинг.

ЕА виробничих об’єктів включає перевірку діяльності підприємств, організацій і установ у сфері дотримання норм і розпоряджень з охорони навколишнього середовища, розробки рекомендацій із природоохоронних заходів, вартісної оцінки, витрат на раціональне природокористування.

Внутрішній ЕА підприємства. включає:

– аналіз внутрішнього контролю управління виробничим процесом;

– оцінку слабких сторін і неполадок контрольного устаткування;

– врахування ризику для навколишнього середовища обстежуваного об’єкта;

– збір доказів практичної ефективності внутрішнього екологічного контролю;

– оцінку зібраних матеріалів для визначення недоліків системи заходів, що перевіряються, з охорони навколишнього середовища;

– представлення звіту про результати ЕА;

– розробку плану дій, що уточнює сукупність коригувальних заходів.

Поряд з внутрішнім ЕА, за рубежем часто проводиться цільовий ЕА, який аналізує вплив на навколишнє середовище і включає оцінку аварій, інвентаризацію устаткування, оцінку потенційного ризику, оцінку стану навколишнього середовища.

ЕА, спрямований на оцінку аварій, полягає в ідентифікації підприємств – можливих джерел аварій, вивченні якісного і кількісного впливу можливих аварій на стан навколишнього середовища, підготовку відповідних рекомендацій.

ЕА устаткування спрямований на інвентаризацію природоохоронного устаткування і його використання.

Екологічний аудит територій спрямований на:

– оцінку природно-ресурсного потенціалу конкретних земельних ділянок і інших природних ресурсів;

– виявлення негативних природних і природно-техногенних процесів;

– визначення видів і оцінку рівнів техногенного впливу на навколишнє середовище з метою виявлення пріоритетів, конкретних дій і джерел фінансування екологічного оздоровлення забруднених територій, а також реальної ціпи земельної ділянки у випадку зміни її власника.

ЕА територій проводиться на замовлення при:

– операції купівлі-продажу нерухомості, при коректуванні вартості нерухомості;

– складанні договору купівлі-продажу земельних ділянок;

– впровадженні національних, державних, галузевих, регіональних екологічних програм і природоохоронних заходів;

– обгрунтуванні причин, необхідності і доцільності оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

– виникненні потенційно небезпечної екологічної ситуації, що склалася на визначеній території.

Екологічний консалтинг – надання консультативних послуг аудиторами з питань екології, куди входять:

– передпроектне обстеження земельних ділянок, родовищ тощо з підготовкою висновків про існуючі чи можливі екологічні проблеми території;

– екологічна оцінка існуючих (чи проектованих) технологій;

– оцінка ефективності (необхідності і достатності) різноманітних природоохоронних заходів;

– допомога при підготовці екологічної сертифікації виробничих об’єктів і територій;

– допомога в підготовці екологічної заяви;

– допомога в підготовці угод з екологічного страхування, розробці планів запобігання чи зменшення екологічних ризиків;

– обгрунтування застосування природоохоронних заходів. ЕА на режимних об’єктах, що містять державну таємницю,

Здійснюється відповідно до Законів України “Про охорону навколишньої природного середовища”, “Про державну таємницю”, “Про екологічну експертизу” і інших Законів і нормативно-правових актів, прийнятих згідно з ними.

Державний ЕА на об’єктах Збройних сил України здійснюється з метою виявлення порушень вимог екологічної безпеки і природоохоронного законодавства, прийняття своєчасних превентивних заходів щодо збереження природного середовища в місцях дислокації військових частин.

14.6. Умови проведення екологічного аудиту

Обов’язкове проведення ЕА здійснюється з метою перевірки діяльності підприємств, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності, а також джерел підвищеної екологічної небезпеки. Здійснюваний ЕА спрямований на встановлення відповідності стану об’єкта ЕА вимогам і нормам екобезпеки.

Проведення ЕА є обов’язковим для:

– екологічно небезпечних об’єктів і підприємств (відповідно до переліку Кабінету Міністрів України);

– військових, оборонних і інших об’єктів, що становлять державну таємницю і спричиняють значний негативний вилив на стан навколишнього середовища чи потенційно здатні впливати на навколишнє середовище і здоров’я людей;

– приватизації об’єктів, що здійснюють екологічно небезпечні види діяльності;

– банкрутства юридичних і фізичних осіб, що здійснюють екологічно небезпечні види діяльності;

– проведення екологічного страхування з метою визначення ставок і розмірів страхових платежів чи (і) компенсації збитків, завданих порушенням вимог екологічного законодавства;

– надання підприємствам, незалежно від форми власності, безповоротної допомоги з державних екологічних фондів;

– оцінки діяльності з ліквідації наслідків аварій і стихійних лих;

– реалізації національних, державних, галузевих, регіональних екологічних програм і природоохоронних заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

– одержання чи подовження підприємству ліцензії на експлуатацію екологічно небезпечних об’єктів;

– маркірування, що свідчать про високий екологічний стандарт продукції.

Контрольні запитання

1. Які ви годи можуть маті і місце від впровадження екоаудиту?

2. Як проводити екоаудит окремих територій?

3. Що таке екологічний консалтинг?

4. В чому поля гають особливості проведення Е А оборонних об’єктів?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 14.6. Умови проведення екологічного аудиту