Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 8.2. Системний підхід у дослідженні екологічного менеджменту

Загальновідомо, що формування методології системного підходу базується на використанні знань про системи: їхньої класифікації, загальних системних властивостей природи і видів їхнього поводження. Основою методології системного підходу є системне бачення світу і системне мислення.

Цим вимогам повинна відповідати і структура системи екологічного менеджменту, яка є модифікацією традиційної моделі, але з якісно новим наповненням (схема 3).

При цьому ключовим моментом є вибір об’єкта, предмета і визначення генеральної мети дослідження, яка полягає в розробці теоретико-методологічних основ формування ефективно діючої системи екологічного менеджменту (СЕМА) в умовах ринкових перетворень в Україні на базі впровадження більш ефективних економічних інструментів. Методологія дослідження проблеми становлення і розвитку екологічного менеджменту в Україні схематично представлена на схемі 4.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання:

– визначити понятійний апарат і концептуальні основи екологічного менеджменту;

– розробити наукову концепцію “імплементації” економічних інструментів СЕМА у механізми трансформації ринкових перетворень;

– дослідити методологічні аспекти розвитку системи екологічного менеджменту в Україні з урахуванням різних факторів її формування, ефективності і значимості економічних регуляторів, що застосовуються;

– визначити екологічні імперативи розвитку економіки України на перехідному етапі становлення держави;

– розробити методологію формування механізму реалізації економічних регуляторів екологічного менеджменту на державному, регіональному і виробничому рівнях управління;

– визначити напрямок реалізації системи економічних важелів у моделях ринкових реформ;

– визначити пріоритетні напрямки реформування економічного механізму природокористування в контексті створення в Україні аналогу ефективної системи EMAS;

– розробити теоретичні і методичні основи формування стратегії і механізму реалізації моделі екологічного менеджменту в Україні.

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   8.2. Системний підхід у дослідженні екологічного менеджменту

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   8.2. Системний підхід у дослідженні екологічного менеджменту

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   8.2. Системний підхід у дослідженні екологічного менеджменту

За Об’єкт дослідження доцільно обрати існуючий досвід природокористування в Україні і за рубежем з визначенням різних рівнів регіоналізації, а за Предмет дослідження – теоретичні і методологічні основи становлення і розвитку якісно нової ідеології управління природоохоронною діяльністю в Україні – екологічного менеджменту – у контексті створення ефективних моделей ринкових реформ в Україні.

Впровадження ефективної системи екологічного менеджменту в умовах ринкових трансформацій в Україні дозволить:

– приймати обгрунтовані рішення щодо механізму реалізації виваженої екологічної політики на різних рівнях регіоналізації, впровадження ефективних екологоорієнтованих моделей розвитку економіки України;

– розробляти дієві моделі регіонального екологічного менеджменту;

– підприємствам різних форм власності відпрацьовувати покрокову стратегію, використовуючи науково-методичні підходи при виборі напрямків впровадження ефективної системи екологічного менеджменту, (у тому числі за рахунок ефективних економічних стимулів і інструментів).

Однак, тільки розгляд системи екологічного менеджменту як якісно нової ідеології управління природоохоронною діяльністю в єдиному контексті з усіма формуючими його підсистемами може сприяти досягненню і вибору ефективних управлінських рішень. На це і повинна бути спрямована розробка концепції сталого розвитку в Україні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 8.2. Системний підхід у дослідженні екологічного менеджменту