Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 4. Види адміністративно-правових відносин

Адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права [3, с.40].

Як правило, вони, маючи ознаки, притаманні всім правовідносинам, разом з тим відрізняються від них принциповими особливостями, що відображають специфіку виконавчо-розпорядчої діяльності, а саме:

Вони являють собою юридичну форму управлінських відносин і мають організаційний характер, що зумовлено організуючою сутністю державного управління.

Вони виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності.

Суб’єктами адміністративно-правових відносин виступають органи державного управління. Однак обов’язковою умовою виникнення адміністративно-правових відносин є те, що однією стороною їх виступають суб’ єкти, які наділені юридично-владними повноваженнями.

У більшості своїй вони виникають у зв’язку з діяльністю органів виконавчої влади.

Відносини можуть виникати з ініціативи будь-якої сторони. Згода іншої сторони не обов’язкова. Крім того, вони можуть виникнути і за відсутності бажання іншого їх учасника. Так, наказ міністра обов’язковий для виконання підлеглими підрозділами та посадовими особами відповідної галузі. У цьому прикладі міністр реалізує свої владні повноваження, які йому надані адміністративно-правовими нормами, а не згодою сторін.

Один із суб’єктів цих відносин діє владно.

Об’єктом у більшості випадків виступають дії, діяльність, поведінка людей, здійснення яких є реалізацію адміністративно-правових відносин. У деяких випадках адміністративно-правових відносин (як правило, організаційно-майнового характеру) об’єкт складний: поведінка людей і майно – “предмет”.

Відносини між учасниками відносин розглядаються, як правило, у позасудовому порядку.

Учасники адміністративно-правових відносин, які порушили вимоги адміністративно-правових норм, несуть відповідальність перед державою в особі її органів (як правило, органів виконавчої влади).

4. Види адміністративно-правових відносин

Різноманітний характер юридичних взаємозв’язків учасників адміністративно-правових відносин, необхідність виявлення їх спрямованості і інші особливості вимагають класифікації цих відносин за різними підставами.

Залежно від функцій, які виконуються:

– регулятивні;

– правоохоронні;

За адміністративно-правовим статусом Суб’єктів, що беруть участь у правовідносинах:

– між вищими і нижчими суб’єктами державного управління (вертикальні);

– між не підпорядкованими суб’єктами управління (горизонтальні);

– між органами державного управління і підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями;

– між органами державного управління і не підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями;

– між органами державного управління і структурами місцевого самоврядування;

– між органами державного управління й об’єднаннями громадян;

– між органами державного управління і громадянами;

– за галузевою залежністю:

– матеріальні;

– процесуальні;

За змістом:

– у сфері загального управління;

– у сфері галузевого управління;

– у сфері міжгалузевого управління;

– за галузевою діяльністю;

– у галузі економіки;

– у галузі адміністративно-політичній;

– у галузі соціально-культурній;

За направленістю:

– зовнішні;

– внутрішні;

– за механізмом захисту:

– що захищаються в судовому порядку;

– що захищаються в адміністративному порядку;

– за способом регулювання:

– функціональні;

– територіальні;

За майновою належністю:

– майнові;

– немайнові;

За характером взаємодії суб’єктів відносин:

– субординації;

– координації.

Підбиваючи підсумок, можна дійти висновку, що Адміністративно-правові відносини – це різновид юридичних відносин, які виникають на основі адміністративно-правових норм, формально закріплених у правових актах, вони виявляють себе переважно у вигляді відносин право-регулятивних та правоохоронних, мають організаційний та виконавчо-розпорядчий характер, захищені державним примусом.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття “адміністративно-правова норма”.

2. За якими ознаками норми адміністративного права відрізняються від інших юридичних норм?

3. З яких елементів складається структура адміністративно-правової норми?

4. Дайте визначення адміністративно-правових відносин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 4. Види адміністративно-правових відносин