Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Поняття адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу

1. Поняття адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу.

2. Види адміністративних проваджень.

3. Стадії адміністративного процесу (адміністративного провадження).

Перед тим як розпочати вивчення цієї теми учень з попереднього навчального матеріалу повинен знати, що наявність матеріальних норм сама по собі не означає завершеності циклу адміністративно-правового регулювання. Для ефективності такого впливу на суспільні відносини необхідно існування норм, які забезпечували б матеріальні норми, механізм дії правових актів, орієнтували ці норми на досягнення правової мети.

Особливістю вивчення зазначеної теми є те, що адміністративне право на відміну від інших галузей права (кримінального, цивільного), включає як матеріальні, так і процесуальні адміністративні норми [15, с.48]. Тобто адміністративно-процесуальне право виступає як підгалузь адміністративного права. На сьогодні можна стверджувати, що в Україні розвивається адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права, що характеризується своїм предметом і методом, своєю нормативно-правовою базою.

Учню необхідно усвідомити, що адміністративно-процесуальне право являє собою систему адміністративно-процесуальних норм, які регулюють суспільні відносини, пов’язані з розглядом і вирішенням конкретних адміністративних справ.

На сьогодні норми адміністративно-процесуального права України містяться у численним нормативних актах, мають різну юридичну силу. Ідея ж їх кодифікації, яка зародилася ще у 50-ті рр. XX ст., залишається не реалізованою [21, с.103].

1. Поняття адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу

Адміністративний процес і процесуальне право поняття не тотожні. Процес – система дій; процесуальне право – система норм по впровадженню цих дій.

Адміністративно-процесуальне право – це сукупність встановлених обов’язкових правил, які визначають процедури розгляду, вирішення конкретних адміністративних справ у сфері державного управління, адміністративної юрисдикції та інших галузей суспільних відносин.

Як правило, адміністративно-процесуальні норми реалізуються у формі і методами адміністративного процесу, яким є визначений законом порядок просування дій, спрямованих на досягнення певного юридичного ефекту. Ці дії офіційно встановлюються нормами адміністративно-процесуального права і групуються у окремі провадження. Кожне провадження у складі адміністративно-процесуального права – це сукупність процесуальних норм, об’єднаних спільною для них функцією.

За допомогою норм процедури вводяться до адміністративного процесу як окремі провадження. Під процедурою необхідно вважати офіційно встановлений або прийнятий за звичаєм порядок ведення, обговорення, розгляду, оформлення, виконання справ управлінського чи юрисдикційно-го характеру.

Тобто, можна прийти до висновку, що поняття “адміністративно-процесуальне право” ширше поняття “адміністративний процес”, який є формою реалізації цього права у вигляді окремих проваджень. Співвідношення між адміністративно-процесуальним правом, нормою, процедурою та провадженням можна відобразити схемою: процедура – процесуально-правова норма – провадження (все разом) є не що інше як адміністративно процесуальне право.

Слід мати на увазі, що адміністративний процес можна розглядати як у “широкому”, так і у “вузькому” розумінні. У першому випадку адміністративний процес включає в себе як юрисдикційні, так і процедурні провадження, які розглядаються і судами, і спеціально уповноваженими органами виконавчої влади. Або у широкому розумінні адміністративний процес – це встановлений законом порядок розгляду і вирішення індивідуально-конкретних справ, що виникають у сфері державного управління), в другому – тільки як провадження в справах про адміністративні проступки і застосування до правопорушників адміністративних стягнень [3, с.183]. Іноді, адміністративний процес, у вузькому розумінні, розглядають як юрисдикційні провадження, а також розгляд справ із застосуванням заходів адміністративного примусу.

Адміністративний процес – це врегульований адміністративно-процесуальними нормами порядок вирішення індивідуальних справ відповідними органами держави, їх посадовими особами при здійсненні функцій державної виконавчої влади, а також спорів, що виникають між органами державної виконавчої влади, їх посадовими особами та іншими суб’єктами адміністративно-правових відносин [11, с.22].


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Поняття адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу