Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Види адміністративних проваджень

Про багатофункціональність адміністративного процесу вказує численна кількість проваджень, які складають його зміст.

Окремо взяте адміністративне провадження є первинним і основним компонентом структури адміністративного процесу.

Кількість конкретний адміністративних проваджень надзвичайно велика, внаслідок чого повний перелік проваджень практично неможливий. Більш того, практика державного управління викликає до життя нові їх види. Тільки за останні роки з’явилися провадження: по одержанню субсидій; по ліцензуванню діяльності підприємств; по оформленню спеціальних економічних зон; приватизації житла та інші. Кожне з яких має специфічні риси або ознаки, які зумовлені характером справи, що вирішується, правовим статусом суб’єктів, які беруть участь у процесі, особливостями правовідносин, цілями, що ставляться [18, с.328].

Класифікувати провадження можна за наступними критеріями [3, с.190]:

– За функціональною ознакою в структурі адміністративного процесу можуть бути виділені:

– провадження, що носять установчий характер (провадження по утворенню державних органів, суб’єктів підприємницької діяльності);

– провадження, що мають правотворчий характер (провадження по відпрацюванню та прийняттю нормативних актів);

– правоохоронні провадження (провадження в справах про адміністративні правопорушення, провадження по скаргах громадян);

– правонаділяючі провадження (провадження по реалізації контрольно-наглядових повноважень).

За індивідуально-конкретними справами система адміністративних проваджень може бути подана таким чином:

– провадження по відпрацюванню та прийняттю нормативних актів;

– провадження по прийняттю індивідуальних актів управління;

– провадження по оскарженню рішень, дій або бездіяльності органів та посадових осіб, їло порушують права громадян;

– провадження по зверненнях громадян;

– провадження по застосуванню адміністративно-попереджувальних заходів та заходів адміністративного припинення;

– провадження в справах про адміністративні правопорушення;

– дисциплінарне провадження;

– провадження по реалізації контрольно-наглядових повноважень;

– реєстраційно-дозвільне провадження;

– провадження по приватизації державного майна;

– діловодство;

– установче провадження.

– За порядком розгляду справ [15, с.50] провадження, які складають структуру адміністративного процесу, можна класифікувати на два види:

– такі, що розглядаються у судовому порядку;

– такі, що розглядаються органами виконавчої влади. Останні, в свою чергу, поділяються на дві групи: юрисдикційні провадження;

– управлінські (процедурні) провадження.

– До юрисдикційних належать провадження про:

– адміністративні проступки;

– видворення іноземців за межі України;

– адміністративне оскарження;

– відшкодування шкоди, завданої громадянину певними видами державних органів;

– дисциплінарні проступки за нормами адміністративного права. Провадження управлінського (процедурного) характеру є:

– видача спеціальний дозволів, ліцензій на здійснення окремих видів діяльності;

– реєстрація певних суб’єктів або видів діяльності;

– видача сертифікатів;

– здійснення контрольно-наглядової діяльності органами виконавчої влади;

– виконання правил дозвільної системи;

– розгляд заяв і пропозицій громадян органами виконавчої влади;

– атестаційне провадження.

Правозастосовчі провадження є найбільшою і найскладнішою в структурному відношенні групою адміністративних проваджень. До них належать:

1. Провадження щодо застосування заходів примусу в державному управлінні:

– дисциплінарне провадження;

– провадження в справах про адміністративні правопорушення;

– провадження по застосуванню заходів матеріального впливу.

2. Провадження щодо застосування заходів заохочення і стимулювання в державному управлінні;

– провадження в справах про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента, грамотами тощо;

– провадження в справах про присвоєння почесних та інших звань;

– провадження в справах про преміювання;

– провадження в справах про зняття стягнення тощо.

3. Провадження щодо реалізації громадянами своїх прав і обов’язків:

– провадження щодо пропозицій, скарг, заяв громадян;

– провадження щодо одержання громадянами дипломів, авторських свідоцтв, патентів;

– провадження щодо виконання громадянами військового обов’язку;

– провадження щодо виконання громадянами обов’язку мати паспорт;

– провадження щодо одержання громадянами житла;

– провадження щодо реалізації громадянами права користуватися комунально-побутовими послугами тощо.

4. Провадження щодо реалізації юридичними особами своїх прав і обов’язків:

– провадження щодо легалізації юридичних осіб;

– провадження по виділенню юридичним особам кредитів;

– провадження по оформленню і видачі юридичним особам ліцензії;

– провадження по виділенню юридичним особам земельних ділянок тощо.

5. Провадження по здійсненню контролю і нагляду (контрольно-наглядове провадження).

Будь-яке провадження по адміністративних справах складається з ряду окремих операцій: наприклад, складання протоколу; прийом заяви; опитування свідків; вивчення документів; прийняття рішення; винесення постанови; оскарження дій посадових осіб; опублікування акта управління тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Види адміністративних проваджень