Теорія фінансів – Федосов В. М. – Тема 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Основні терміни та поняття

Активи підприємства, амортизація, баланс, бюджетні асигнування, витрати, грошові кошти підприємства, оборотні засоби, основні засоби, пасиви підприємств, самофінансування, статутний капітал, рентабельність, фінанси підприємств, фінансові результати, фінансові ресурси підприємства, доходи.

8.1. Сутність фінансів підприємств

У фінансовій системі держави окремою ланкою є фінанси підприємств.

Використання фінансів дає змогу підприємствам сфери матеріального виробництва забезпечити безперервність процесу відтворення, вирішувати виробничі, економічні та соціальні завдання, формувати централізовані й і децентралізовані фонди фінансових ресурсів як на рівні держави, так і на рівні господарських суб’ єктів.

Економічну природу фінансів підприємств розкриває сукупність грошових відносин, які виникають у господарюючих суб’єктів у процесі їх створення і здійснення виробничо-фінансової діяльності. До таких відносин належать:

– грошові відносини між підприємствами та їх засновниками;

– грошові відносини між підприємствами й іншими суб’єктами господарювання;

– грошові відносини між підприємствами й різноманітними ланками фінансово-кредитної системи (бюджет, централізовані фонди);

– грошові відносини між підприємством і зайнятими на ньому працівниками;

– грошові відносини всередині самих підприємств, які виникають при розподілі отримуваних доходів і накопичень, формуванні різноманітних фондів фінансових ресурсів.

Таким чином, створення й функціонування підприємств, їх господарська діяльність пов’ язані з грошовими відносинами, які опосередковують процес виробництва та продажу продукції, отримання доходів і накопичень та їх розподіл за відповідними каналами (фондами).

Фінанси підприємств – Це система економічних відносин щодо формування, розподілу й ефективного використання фінансових ресурсів на усіх стадіях життєвого циклу.

Призначенням фінансів підприємств є забезпечення безперервності процесу виробництва господарюючих суб’ єктів, розширення їх виробничих фондів (основних та обігових), активного впливу на зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення накопичень і підвищення ефективності виробництва.

У процесі господарської діяльності фінанси підприємств як економічна категорія виявляють свою сутність і внутрішні властивості через такі функції:

– формування фінансових ресурсів підприємства у процесі його виробничо-господарської діяльності;

– розподіл і використання фінансових ресурсів підприємства для забезпечення операційної виробничої та інвестиційної діяльності, для виконання фінансових зобов’ язань перед бюджетом, банками, господарюючим суб’ єктами;

– контроль за формуванням і використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Обов’ язковими Передумовами Ефективного функціонування фінансів підприємств, є:

– різноманітність форм власності;

– вільне ринкове ціноутворення й конкуренція;

– наявність ринків праці, товарів, капіталу;

– правове забезпечення правил економічної поведінки усіх суб’єктів підприємницької діяльності;

– обмеження й регламентація державного втручання в діяльність підприємств;

– свобода підприємництва та самостійність у прийнятті управлінських рішень;

– самофінансування підприємства;

– зацікавленість у результатах фінансово-господарської діяльності;

– відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності;

– контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств.

Фінанси беруть участь у вартісному розподілі створеного внутрішнього валового продукту, забезпеченні формування й використання доходів і грошових фондів. Отже, вони безпосередньо пов’ язані з іншими економічними категоріями й інструментами господарського механізму: комерційним розрахунком, ціною, кредитом, бюджетом. Саме тому фінанси підприємств можуть бути важливим інструментом економічного стимулювання, контролю за станом економіки країни та управління нею.

Фінанси – це кровоносна система бізнесу. Рух грошей, його швидкість та масштаби визначають дієздатність всієї фінансової системи. Саме з руху грошових коштів починається та ним закінчується кругообіг капіталу. Фінансові відносини на рівні підприємств обслуговують вихідну ланку всієї фінансової системи держави. Головною метою фінансів підприємств є формування необхідного обсягу фінансових ресурсів для використання їх у процесі виробничої діяльності не лише в звітному періоді, але й забезпечення ефективного розвитку в майбутньому. Без фінансів неможливо забезпечити кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, запроваджувати науково-технічні досягнення, стимулювати інвестиційну діяльність, регулювати структурну перебудову економіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Теорія фінансів – Федосов В. М. – Тема 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ