Фінанси підприємств – Шило В. П. – 1.2. Формування і функціонування фінансів підприємства

Основні питання:

1.1. Економічна сутність фінансів підприємств

1.2. Формування і функціонування фінансів підприємств

1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування

1.4. Фінансова діяльність підприємств

Основні терміни і поняття:

Фінанси підприємств

Грошові фонди

Фінансові ресурси

Самоокупність, самофінансування, комерційний розрахунок

У Фінансова діяльність, фінансовий механізм

1.1. Економічна сутність фінансів підприємств

Необхідною умовою прибутковості діяльності будь-якого підприємства є правильна і раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство повинно формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів, обгрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування. Фінанси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія.

Фінанси підприємств – це економічні відносини, що зв’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів су б’єктів господарювання в процесі відтворення (у вітчизняній економічній літературі). Проте останнім часом більшість економістів вважають, що фінанси підприємств – це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які створюються і використовуються задля здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг у різних галузях, а також для фінансування інших видів діяльності підприємств.

Фінансові відносини підприємств охоплюють обмінні і розподільчі відносини, що відображаються в різноманітних грошових потоках. Із руху грошей починається і ним завершується кругообіг коштів підприємства, оборот усього капіталу. Матеріальною основою фінансів підприємств є грошовий обіг. У зв’язку з цим поняття “фінанси підприємств” часто помилково ототожнюють з грошовими коштами. Фінансами гроші стають тоді, коли їх власник створює відповідний грошовий фонд і використовує його для фінансування господарських операцій з метою отримання певного доходу.

Ознаки фінансів підприємства:

O загальні, які виражають сукупність економічних (грошових) відносин, зв’язаних з розподілом вартості валового продукту;

O специфічні, які виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості валового продукту, формування і використання грошових доходів і децентралізованих фондів, рис. 1.1.

Фінанси підприємств   Шило В. П.   1.2. Формування і функціонування фінансів підприємства

Рис. 1.1. Класифікація економічних відносин за ознаками

Фінанси підприємств   Шило В. П.   1.2. Формування і функціонування фінансів підприємства

Рис. 1.2. Класифікація ознак, притаманних фінансам підприємств

Функції фінансів

Фінанси підприємств у процесі відтворення розкривають свою сутність за допомогою функцій, рис. 1.2:

> формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності;

> розподіл і використання фінансових ресурсів для забезпечення операційної виробничої й інвестиційної діяльності, для виконання своїх фінансових зобов’язань перед бюджетом і іншими суб’єктами господарювання;

> контроль над формуванням і використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

1.2. Формування і функціонування фінансів підприємства

Формування фінансових ресурсів підприємства починається під час формування статутного капіталу й у процесі розподілу грошових надходжень у результаті продажу продукції, товарів, робіт, послуг, а також надходжень від інших видів операційної, фінансової й інвестиційної діяльності. Формування фінансових ресурсів здійснюють з метою фінансування оборотних і необоротних активів, формування резервного капіталу, забезпечень, фондів цільового призначення тощо.

Формування і використання фінансових ресурсів на підприємстві – це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної й інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов ‘язань перед державою й іншими суб ‘єктами господарювання.

Контроль над формуванням і використанням фінансових ресурсів здійснюється завдяки властивим фінансам здатності об’єктивно відображати кількісні і вартісні пропорції виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг. На макроекономічному рівні фінанси підприємств забезпечують: формування фінансових ресурсів країни через бюджет і позабюджетні фонди; збалансованість між матеріальними і грошовими фондами.

Ефективне функціонування фінансів підприємств визначає:

O різноманітність форм власності;

O свобода підприємництва і самостійність у прийнятті підприємницьких рішень;

O вільне ринкове ціноутворення і конкуренція;

O самофінансування підприємницьких структур;

O правове забезпечення підприємницької діяльності;

O обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.

До сфери фінансових належать такі економічні відносини підприємства:

O із засновниками (формування статутного капіталу, зміна статутного капіталу, виплата дивідендів на акції та процентів на паї);

O з іншими суб’єктами підприємництва щодо розрахунків із позичальниками, підрядниками, покупцями, замовниками;

O із бюджетом ( платежі та асигнування);

O із цільовими фондами ( внески і надходження);

O з учасниками фондового ринку (розміщення власних цінних паперів, купівля, продаж цінних паперів інших емітентів);

O із банками, страховими компаніями (відкриття та ведення рахунків, одержання та погашення кредитів, відкриття депозитів, страхові платежі, страхове відшкодування);

O із галузевими і корпоративними органами управління (внески в централізовані фонди, надходження з них).

Об’єктом фінансів підприємства є економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням і використанням грошових фондів.

Суб’єктами таких економічних відносин можуть бути підприємства й організації, банківські установи і страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб’єкти господарювання, що є юридичними особами і фізичні особи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 1.2. Формування і функціонування фінансів підприємства