Фінанси підприємств – Шило В. П. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Фінанси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія. Фінанси підприємств – це різноманітні фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються з метою здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг у різних галузях, а також для фінансування інших видів діяльності підприємства, щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство повинно залучати зовнішні джерела фінансування.

Фінанси підприємств – це мистецтво, професія фінансиста потребує таланту, терпіння і вміння. Особливістю її є те, що за різними формами фінансових відносин можна бачити світ економіки у її взаємозв’язку і гармонії. В умовах ринкової економіки акцентується особлива увага на перебудову форм і методів організації навчального процесу, який повинен забезпечити творче. засвоєння програмного матеріалу за умов тісної інтеграції його з реальною практикою досягненнями науки. Виходячи з цього небідно значно розширити і поглибити самостійну творчу роботу студентів в умовах вищої школи: особливо на виробництві. Останнє – є одним з найбільш важливих методів підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, оскільки дає можливість готувати реальних спеціалістів для національного господарства країни.

Навчальні матеріали, представлені на підставі переліку змістовних модулів (блоків змістовних модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисципліна формується як система змістовних модулей, передбачених для засвоєння” студентом, об’єднаних в блоки змістовних модулей – розділи навчальних дисциплін.

Представлені матеріали можуть стати в нагоді студентам під час вивчення та самостійного засвоєння курсу “Фінанси підприємств”. Для цього у посібнику надається система схем, таблиць, розміщених у певній логічній послідовності відповідно до програми курсу, в якій узагальнено найбільш суттєвий і складний матеріал. Це доцільно використовувати під час лекційних занять, щоб студенти не втрачали часу на його копіювання, а концентрували увагу на засвоєнні змісту програмного матеріалу.

У теоретично-практичному посібнику важливе значення для поглибленого засвоєння теорії з “Фінансів підприємств” мають практичні заняття, і тому представлені навчальні матеріали допоможуть студенту ефективніше підготуватися до занять. До кожного змістовного модуля, згідно тем курсу “Фінанси підприємств”, розроблено систему відкритих тестів на формулювання та структурування відповідей технічних та ситуаційних вправ, графічних диктантів, практичної роботи за допомогою електронних таблиць Excel, для творчого мислення студентів та практичних навичок.

Модуль І. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ

Змістовий модуль 1. Основи фінансів підприємств

Змістовий модуль 2. Організація грошових розрахунків підприємств

Змістовий модуль 3. Грошові надходження підприємств

Змістовий модуль 4. Формування і розподіл прибутку

Змістовий модуль 5. Оподаткування підприємств

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Мета модуля:

Розкрити сутність фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі держави склад фінансових ресурсів необхідних підприємству для фінансування виробничого процесу;розкрити зміст та завдання управління фінансами підприємств; набуття навиків з проведення фінансових розрахунків з грошових надходжень, прибутку і його розподілу, впливу оподаткування та використання прибутку на діяльність підприємства.

Навчальні цілі:

За результатами навчання студенти повинні:

O розуміти сутність фінансових ресурсів підприємств; методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємства;

O знати особливості організації фінансових відносин підприємств та міжгалузевих фінансових відносин;

O давати характеристику суті та порядку проведення безготівкових розрахунків підприємства;

O набути навичок з проведення розрахунків з застосуванням наукових методів планування суми виторгу від продажу продукції та обчислення планової суми прибутку підприємства від основної діяльності;

O вміти розраховувати показники рентабельності діяльності підприємства та давати оцінку результатам;

O давати власну оцінку податковій системі України; бачити позитивні і негативні сторони податкових реформ в Україні;

O навчитися обчислювати суму податків і зборів, які сплачує підприємство за результатами своєї діяльності;

O вміти заповнювати основні типові форми фінансової звітності та знати законодавчі акти, що їх регламентують;

Форма практичних занять: відкритий тест, технічні вправи, ситуаційні завдання, вихідне тестування.

Наочність: Бланковий матеріал, схеми, закони і інструкції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК