Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Список літератури

Алаев Е. Б. Социально-економическая география: Понятийно-терминолог. словарь. – М.: Мысль, 1983. – С. 155-168.

Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. – К.: Основи, 1993. – 238 с.

Географічна Енциклопедія України: У 3 т. / Відп. ред. О. М. Маринич. – К.: “Укр. рад. енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1989-1993. – Т. 1: А-Ж. – 416 с; Т. 2: З-О. – 480 с; Т. 3: П-Я. – 480 с.

Данилишин Б. М” Чернюк Л. Г., Фащевсъкий М. І. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / За ред. проф. Данилишина Б. М. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 315 с.

Денисов Ю. Д., Савельев Л. А., Шевчук Л. Т. Регіональний дискурс: Сутність, еволюція, сучасні уявлення, перспективи розвитку // Регіональна економіка. – 2003. – М” 1. – С. 179-185.

Джонстон Р. Дж. География и географы. – М.: Прогресе, 1987. – 368 с.

Долішній М. І., Стадницький Ю. І., Загородний А. Г., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. – Л.: НУ “Львівська політехніка” (Інформ.-видав. центр “ШТЕЛЕКТ+” Інституту шелядишюмної освіти), “Інтелект-Захід”, 2003. – 256 с.

Долішній М. І., Шевчук Л. Т., Шевчук Я. В. Територіальна суспільна система як об’єкт дослідження регіональної економіки України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Регіональні суспільні системи: 36. наук, праць. – 2004. – Вип. 3. – С. 3-14.

Заставний Ф. Д. Географія України. – Л.: Світ, 1994. – 472 с.

Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 98 с.

Клиновий Д. В., Пепа Т. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: Навч. посіб. / За наук. ред. Л. Г. Чернюк. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 728 с.

Коломийчук В. С, Шевчук Л. Т., Шульц С. Л. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону: Методологія, методи, практика. – Т.: Укрмедкни-га, 2002. – 277 с.

Коротун І. М” Коротун Л. К., Коротун С. І. Розміщення продуктивних сил України. – Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997. – 420 с.

Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1986. – 238 с.

Методичні Рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку (Затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 лип. 2002 р. № 224).

Подсолонко Е. А. Реструктуризация региональной экономики (системный подход): Научн. изд. – К.: ПУЛ, 2003. – 424 с.

Регіональна Політика: Методологія, методи, практика / Відп. ред. акад. HAH України М. І. Долішній. – Л.: HAH України, Ін-т регіональних досліджень, 2001. – 700 с.

Регіональна Політика та механізми її реалізації / За ред. акад. HAH України М. І. Долішнього. – К.: Наук, думка, 2003. – 504 с.

Регіон У системі нових економічних і правових відносин: Матеріали наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, (б. в.), 1998. – 180 с.

Розміщення Продуктивних сил: Посіб. / Тарантул Л. Л., Горленко І. 0-, Євтушенко Г. І. та ін. – К., 2000. – 264 с.

Розміщення Продуктивних сил України: Підруч. / Є. П. Качан, М. О. Ковтонюк, М. О. Петрига та ін.; За ред. Є. П. Качана. – К.: Вища шк., 1997. – 375 с.

Романенко В, В. Особливості забезпечення інноваційного розвитку регіонів України // Регіональні перспективи. – 2002. – № 6 (25). – С. 45-47.

Словник Іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничу-ка. – К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1974. – 775 с.

Соціально-економічна Географія України: Навч. посіб. /За ред. проф. О. І. Шаблія – Л.: Світ, 1994, – 608 с.

Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і ре-гіоналістика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2001. – 374 с.

Стеченко Д. М . Розміщення продуктивних сил і ре-гіоналістика: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2002. – 374 с.

Шевчук Л. Г. Розміщення продуктивних сил. – Л.: Видавн. центр ЛНУ ім. I. Франка, 1999. – 150 с.

Шевчук Л. Т. Розміщення продуктивних сил. – Л.: Видавн. центр ЛНУ ім. I. Франка, 2001. – 150 с.

Шевчук Я. В. Механізми санації депресивних територіальних суспільних систем в контексті формування регіональної політики: Наук. вид. – Л.: НАН України П>Д, 2004. – 63 с.

Юхновський І. Р. Україна – незалежна держава: Виступи, аналітичні статті.- Л.: Західний наук, центр АН України, 1994. – 128 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Список літератури