Регіональна економіка – Манів З. О. – Література

1. Закон України “Про транскордонне співробітництво” № 1861 – IV від 24.06.04.

2. Закон України “Про зайнятість населення (за станом на 1 березня 1999 р.)”. – К Парламентське видавництво, 1999.

3. Закон України “Про концепцію державної регіональної економічної політики (проект)” № 37 -2135/4 від 8 липня 1998 р.

4. Закон України “Про підприємництво” /Відомості Верховної Ради України. – 1991. -№ 14.

5. АлаевЭ. Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – С. 90.

6. Буркінський Б. П., Галушкіна Т. Г. Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина// Економіст. -2002. ~№9. – С. 20-23.

7. Географія Української РСР/за ред. М. Д. Пістуна. – К., 1987.

8. Гілецький І. Р. Соціально-економічна географія України. – Івано-Франківськ, 1998.

9. Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко A. B. Вступ до економічної і соціальної географії. Підручник. – К: Либідь, 1997

10. Горбач ЛГ. М, Плотніков О. В. Міжнародні екномічні відносини: Підручник. – К.: Кондор, 2005.

11. Данилишин Б. М. та ін. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – К.: ЗАТ”Нічлава”,1999.

12. Дейнека A. M. Економічний потенціал лісів Львівської області: Проблеми його збереження та відтворення / Регіональна економіка. – 2001.-№ 4.

13. Джигирей B. C. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навч. посіб. – К.: Знання, 2000.

14. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі XX – XXI століть (нові пріоритети). – Київ. Наукова думка. 2006.

15. Долішній М. І., ЗлупкоС. М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти//Регіональна економіка – 1997. ~№3.

16. Долішній М. І., Кравців B. C. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України /Проблеми сталого розвитку України. – К.: Наукова думка, 1998

17. Долішній М. І., Паламарчук М. М., Паламарчук ОМ. Соціально-економічне районування України: репринт наук, доповіді. – Львів. 1997.

18. Долішній М. І, Стадницький Ю. І., Загородиш А. Г. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Львів: Ііггелект-Захід, 2003.

19. Дорогунцов СІ, Данилишин Б. М., JІ Іванова Є. M Україна: проблеми сталого розвитку. Наукова доповідь. – К: РВПС України HAH України, 1997.

20. Дорогунцов СІ, ЗаяцьГ. А., Пітюренко Ю. І. таін. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Підручник. – К., КНЕУ, 2005.

21 Екологічний менеджмент. Навч посіб. За ред., д. е. и., проф Семенова В Ф та к. е. н., доц. Михайлюк О. Л. – Центр навчальної літератури, К.: 2004

22. Єпіфанов АО., Сало IB. Регіональна економіка. Навч. посіб. – Київ: КНЕУ, 2000.

23. Жук М. В., Круль В. П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України. – Чернівці: 2002.

24. ЗапольськийА. К., СалюкА. І Основи екології. – К.: Вища школа, 2001.

25. Заставний Ф. Д. Географія України. – Львів, 1994.

26. Заставный Ф. Д. Совершенствование территориальной организации производительных сил: теория, методология, практика – К: Наука, 1986.

27. Іщук СІ Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва. Навчальний посібник. – К; 2002.

28. Іщук СІ Розміщення продуктивних сил. – К; Вид-во Європейського університету, 2001.

29. Качан Е. П., Ковтонюк М. О., Пернга М. О. та ін. Розміщення продуктивних сил України. – К.: Вища школа. 1998

30. Ковапевський В. В., Михайлюк О. Л., Семенов В. Ф. Розміщення продуктивних сил. Підручник. – Київ: Знання, 1998.

31. Кравців В. С. Економічний розвиток і екологічна безпека: Шлях України. Регіональна економіка. -№3. 1999 р. – с. 124-135.

32. Кучерявий В. П. Екологія. Львів: – Світ, 2001.

33. Маніє 3.0., Луцький І. М. Економіка підприємства. Навч. посіб. – К: Знання, 2006.

34. Мельник Л. Г. Екологічна економіка. Підручник. – Суми: Університетська книга, 2003.

35. Мельник С. А. Управління регіональною економікою: навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2000.

36. Михасюк І., Яців М., Залога 3. Регіональна економіка: навч. посіб. Львів: Українські технології, 1998.

37. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К: КНЕУ, 2003.

38. Павловський М. А. Стратегія розвитку суспільств. Україна і світ. (Економіка, політологія, соціологія). – К: Техніка, 2001.

39. Паламарчук М. Регіональні дослідження: завдання, наукові підходи / Регіональна економіка. – 1996.- № 1-3.

40. Пістун М. Д. та ін. Географія агропромислових комплексів: навч. посіб. – К, 1997.

41. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріоритети. Аналітична доповідь/За ред. 3. Варналія. – Київ, 2005.

42. Поповкін В. Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К: Наукова думка, 1993.

43. Правова база з питань екології та охорони природного середовища. Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001 р. – К: Атака, 2001.

44. Розміщення продуктивних сил України. Навч.-метод. посіб./За ред. СІ Дорогунцова та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

45. Руденко В. П. Природно-ресурсний потенціал України. – К: Либідь, 1994.

46. Саушкін Ю. Г. Економічна географія: історія, теорія, методи, практика. – М.: Мысль,1973.

47. Статистичний збірник. Івано-Франківськ, Україна, Світ. – Івано-Франківськ, 2006.

48. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил/За ред СІ. Дорогунцова, Б. М. Данилишина, ЛТ. Чернюка та ін. – Київ: РВПС України, HAH України 1998

49. Філіщіенко А. С. Модернізація економіки України в умовах глобалізації /Вісник HAH України. – 2000. – № 1:

50. Філіпченко A. C., Будкін B. C., Веклич О. О., Годун С. Д. та ін. Світова Економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2000.

51. Хвесик М. А., Горбач Л. М., Пастушенко П. П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Навч. посіб. – К: Кондор, 2005.

52. Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994.

53. Шумперт Й. Капитализм, социализм и демократия. Перев. с англ. – М.: Экономика, 1995.

54. Шурик М. В. Трансформація земель сільського господарства Карпатського макрорегіону. – Чернівці: Книга XXI, 2005.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – Література