Правознавство – Олійник А. Ю. – § 7. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб

Серед великого кола податків і зборів, що сплачуються юридичними та фізичними особами, виділяють податок на прибуток підприємств, закріплений Заковом України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р. (зі змінами та доповненнями) та податок на доходи фізичних осіб, згідно із Законом України “Про податок із доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 р.. Платниками податку на прибуток підприємств е: – із числа резидентів – суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

– із числа нерезидентів – фізичні чи юридичні особи, створені в будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом.

Платниками податку також є філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників; управління залізниці, що одержують прибуток від господарської діяльності залізничного транспорту; Національний банк України та його установи; установи пенітенціарної системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту тощо.

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань платника податку.

Валовий доход – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 26 відсотків до об’єкта оподаткування.

Законодавець передбачив широке коло платників даного податку, що мають відповідні пільги по його сплаті, зокрема неприбуткові установи та організації: а) органи державної влади місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; б) благодійні фонди і благодійні організації, створені в порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності; в) пенсійні фонди, кредитні спілки; г) спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів; г) релігійні організації, зареєстровані в порядку, передбаченому законом; д) житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Так від оподаткування згідно із Законом звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг; дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, тощо.

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу валових витрат виробництва (обігу).

Тимчасово, до 1 січня 2009 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

Варто зауважити, що статус платника як неприбуткового не звільняє його від обов’язку ставати на податковий облік та подавати податкову звітність у формі та обсягах, встановлених податковим законодавством для неприбуткових організацій.

Основний зміст податкових правовідносин фізичних осіб із державою закріплений нормами Закону України “Про податок із доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 р.

Платниками податку з доходів фізичних осіб є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.

Об’єктом оподаткування в громадян, які постійно проживають в Україні, є загальний місячний оподатковуваний дохід із джерелом походження з України, та іноземні доходи. Для громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, об’єктом оподаткування є лише доходи, що одержані із джерел в Україні.

Варто пам’ятати, що оподаткуванню підлягають отримані громадянами доходи як у грошовій (національна або іноземна валюта), так і в натуральній формі (подароване авто). Більше того, Закон передбачає значне розширення податкової бази, а саме оподаткування доходів отриманих у результаті проведення операцій із нерухомістю, даруванням, спадщиною, цінними паперами та корпоративними правами, відсотків від розміщення коштів у банківських установах, виграшів у недержавних лотереях тощо.

Закон не передбачає встановлення єдиної ставки податку, хоча сьогодні серед громадськості пропагується саме така думка, оскільки залежно від особливостей об’єкта оподаткування застосовується різна ставка. Фактично базовою є ставка 15% від об’єкта оподаткування, але в період з 1 січня 2004 р. до 31 грудня 2006 р. базова ставка була встановлена на рівні 13%.

Фіксованою є ставка податку на доходи, які підлягатимуть кінцевому оподаткуванню при їх виплаті: грошові або майнові призи, виграші в азартні ігри, розіграші (крім лотерей, які згідно з цим Законом мають статус державних) на рівні 30%.

Законом передбачено запровадження порядку:

– оподаткування операцій з продажу (обміну, інших видів відчуження) об’єктів нерухомого майна – 1%, 5% або 13% залежно від строку придбання у власність такого майна;

– оподаткування відсотків на банківський депозит (вклад), вклад до небанківських фінансових установ або відсотків (дисконтних доходів) на депозитні (ощадні) сертифікати – 5%; оподаткування дивідендів, роялті – 13%;

– оподаткування операцій з інвестиційними активами (акції, корпоративні права) (інвестиційного прибутку) -13%;

– оподаткування доходів, отриманих у зв’язку з довгостроковим страхуванням життя, та недержавного пенсійного страхування-13%;

– оподаткування доходів, отриманих унаслідок прийняття в спадок коштів, майна, немайнових прав, – 0%, 5%, 13% та 26% залежно від родинних стосунків та виду спадкового майна;

– оподаткування доходів, отриманих як подарунок – аналогічно оподаткуванню спадщини.

Законом передбачено систему надання податкових соціальних пільг. Розмір пільг установлено у відсотках (50%, 150%, 200%) розміру мінімальної заробітної плати в розрахунку на місяць, затвердженого відповідним законом на 1 січня звітного податкового року. Розміри відсотків установлено для відповідної категорії платників, які матимуть право на її отримання:

– для будь-якого платника податку – у розмірі, що дорівнює 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

– у розмірі, що дорівнює 150% однієї мінімальної заробітної плати, – для платника податку, який:

А) є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) – на кожну дитину віком до 18 років;

Б) утримує дитину-інваліда – віком до 18 років – у розрахунку на кожну таку дитину;

В) має троє чи більше дітей віком до 18 років – у розрахунку на кожну таку дитину;

Г) є вдівцем або вдовою;

Г) є особою, віднесеною законом до категорій 1 і 2 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їхньою участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

Д) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

Е) є інвалідом 1 або П групи, у тому числі з дитинства;

Е) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянинові, який зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

– у розмірі, що дорівнює 200% однієї мінімальної заробітної плати, – для платника податку, який є:

А) Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави;

Б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка в той час працювала в тилу, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу”;

В) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання підчас Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

Г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували в стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

Д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) в період із 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця за одним місцем її нарахування (виплати), якщо розмір цього доходу не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на коефіцієнт 1,4 та округленої до найближчих 10 гри. (у 2007 р. це становить 740 грн. (526 грн. X 1,4).

Пільга застосовується до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати), яке платник обирає самостійно, шляхом подання працедавцю заяви про застосування податкової соціальної пільги за формою, встановленою ДПА України, а також відповідних документів, що підтверджують його право на таку пільгу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 7. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб