Страхування – Базилевич В. Д. – Розділ 8. СТРАХУВАННЯ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Розділ 8. Страхування майнових інтересів фізичних та юридичних осіб.

Розділ 9. Транспортне страхування.

Розділ 10. Страхування підприємницьких ризиків.

Розділ 11. Страхування фінансово-кредитних ризиків.

Розділ 8. СТРАХУВАННЯ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

8.1. Зміст, структура та принципи майнового страхування.

8.2. Страхування майнових інтересів фізичних та юридичних осіб.

8.3. Вартісна оцінка майна, що підлягає страхуванню. Врегулювання вимог страхувальника

Щодо відшкодування збитків.

8.1. Зміст, структура та принципи майнового страхування

Галузева структура страхування, як свідчать попередні розділи підручника, пов’язана з об’єктами страхування. Стаття 4 Закону України “Про внесення змін до закону України “Про страхування” дає визначення майнового страхування саме через його об’єкти.

Майнове страхування (страхування майна) – це галузь страхування, предметом якого є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном.

До майна відносять: 1) матеріальні цінності, речі, що перебувають у володінні, користуванні чи розпорядженні юридичних та фізичних осіб. Речове майно поділяють на дві групи: Нерухоме (земля та прикріплені до неї об’єкти) і Рухоме (транспортні засоби та інші речі, що можуть переміщуватись у просторі); 2) Майнові права і зобов’язання Фізичних і юридичних осіб щодо користування землею, водою, корисними копалинами, іншими природними ресурсами, а також будівлями, спорудами, обладнанням і т. ін., товарними знаками, правами, торговельними марками тощо1. До майна відносять гроші, цінні папери і т. ін.

Майнові інтереси (Owner of нnteres) В юридичному плані – це відносини між особою (юридичною та фізичною) та різними видами майна, що грунтуються на законі, договорі чи інших правових засадах2.

Законодавство України чітко визначає об’єктом майнового страхування саме майнові інтереси, а не майно, хоча в ст. 6 Закону “Про внесення змін до Закону України” “Про страхування” серед видів добровільного страхування називають страхування транспорту, вантажів, багажу, тобто майна.

У зв’язку з певною непослідовністю термінології в страховому законодавстві України вважаємо за необхідне ретельніше розглянути цю проблему. В словнику-довіднику “Страховий бізнес”Р. Т. Юлдашева зазначається, що саме Майно є об’єктом страхування8. На цій самій позиції стоїть український автор навчального посібника “Страхування” Ярослав Шумелда4. На думку В. В. Мачуського, в страховому законодавстві України поняття об’єкта страхування ототожнюється з поняттям майнового інтересу6.

Отже, розглянемо співвідношення понять “майновий інтерес” і “майно”. Звісно, ці поняття не тотожні. Чи існує майно, з приводу якого не існує майнових інтересів? Чи будь-який майновий інтерес може бути застрахованим? І що врешті-решт є об’єктом страхування: майно чи майновий інтерес? Насамперед зазначимо, що майнове страхування здійснюється саме з приводу майна. Але страхування здійснюють люди, усвідомлюючи свою потребу в страховому захисті, тобто люди, що мають страховий інтерес. У Великій Британії діє закон (The Marine Insurance (Gambling Policy) Act. 1909), згідно з яким укладання страхової угоди без наявності страхового інтересу прирівнюється до азартних ігор, пов’язаних із шахрайством1.

Чому так важливо, щоб страхувальник мав страховий інтерес щодо майна, яке підлягає страхуванню та в чому полягає зміст цього інтересу?

З одного боку, якби не було ризику зазнати певних втрат або завдати певної шкоди майну, що перебуває у власності чи користуванні, то не виникало б економічного інтересу в страховому захисті, а отже, не виникли б передумови для укладання страхових правовідносин. Для того щоб правовідносини стали реальними, необхідно, щоб ризик втрати, пошкодження чи загибелі майна був страховим.

Страховим ризиком Визнається певна подія, з приводу настання якої відбувається страхування. Вона має ознаки ймовірності та випадковості настання. Це означає, Що страховим є тільки той ризик, за яким можна оцінити ймовірність настання страхового випадку, визначити розмір спричинених ним збитків, обчислити ціну страхової послуги та можливу частку страхового відшкодування. Таким чином, страхувальник страхує свій майновий інтерес від вірогідного ризику, який може бути реалізованим, а може і не реалізуватись.

Економічний інтерес страхувальника Якраз і полягає в тому, що йому вигідніше сплачувати страхові платежі в обмін на право отримувати відшкодування всього обсягу страхової суми (чи частки її) у разі настання страхового випадку, оскільки його страхові платежі страховику значно менші, ніж компенсація збитків з боку страховика.

Якщо особа не має страхового майнового інтересу, вона не буде звертатись до страховика. Але подекуди страхування здійснюють не заради задоволення майнових страхових інтересів, а заради наживи завдяки шахрайству в страхуванні. Наприклад, особа страхує об’єкт, у знищенні якого вона зацікавлена. Щоб запобігти поширенню таких випадків, у страхуванні використовують розподіл відповідальності за спричинені страховою подією збитки між страховиком і страхувальником; звільняють страховика від відповідальності з відшкодування збитків, якщо буде доведено навмисність дій страхувальника, що спричинили страхову подію, та ін.

Пояснюється це тим, що інтерес у майновому страхуванні не може полягати в отриманні зиску, вигоди, приросту від володіння, розпорядження чи користування майном. Страховий майновий інтерес Пов’язується в цьому виді страхування виключно зі збереженням майна та мінімізацією збитків від його пошкодження чи втрати.

Необхідно також зазначити, що не будь-який майновий інтерес може підлягати страхуванню.

Майнові інтереси, пов’язані з майном, вартість якого не можна визначити або втрату якого не можна ні довести, ні спростувати, не підлягають страхуванню. Крім того, слід зауважити, що суперечливість майнових інтересів страхувальника і страховика зумовлює віднесення до страхових тільки тих майнових інтересів, які страховик погоджується взяти на страхування за прийнятну для страхувальника плату (добровільне страхування майна), та ті, які закон зобов’язує страховика взяти, а страхувальника сплачувати визначену законодавством плату (обов’язкове страхування).

Нарешті, варто зрозуміти, що ж є об’єктом страхування: майно чи майновий інтерес? Зауважимо, по-перше, що страхуванню підлягає майновий інтерес не будь-якої особи чи групи осіб, зацікавлених у збереженні майна, а саме особи, яка має інтерес до збереження майна, що грунтується на законі, нормативному акті чи договорі. Наприклад, якщо громадянин Солов’яненко зацікавлений у тому, щоб дорога, по якій він їздить, була неушкодженою, він не може її застрахувати, оскільки вона не є об’єктом його власності чи оренди. По-друге, майновий інтерес має бути страховим. По-третє, без майна, що перебуває у володінні, розпорядженні чи користуванні не виникають і страхові майнові інтереси. Саме тому, визначаючи види обов’язкового та добровільного майнового страхування, а також підгалузі виду страхування, використовують поняття “майно”, оскільки захист майнових інтересів пов’язаний саме з видом майна.

Саме майно є об’єктом страхового захисту. Це означає, що при укладанні договору страхування необхідно розмежовувати поняття “предмет” і “об’єкт”. Предметом страхування є майновий інтерес, а об’єктом – майно (для майнового страхування)1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Страхування – Базилевич В. Д. – Розділ 8. СТРАХУВАННЯ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ