Педагогіка – Максимюк С. П

Педагогіка – Максимюк С. П. – Звернення до студентів

Дорогі студенти! Ви обрали професію, вище від якої, як говорив видатний слов’янський педагог Я. А. Коменський, нічого не може бути під сонцем. Крилатими стали і слова І. Франка “Учителем школа стоїть”. Великий педагог К.

Педагогіка – Максимюк С. П. – Частина 1. Загальні основи педагогіки. Дидактика

1. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування 2. Предмет педагогіки та її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень. 3. Розвиток та формування особистості. 4. Предмет дидактики, її

Педагогіка – Максимюк С. П. – Тема 1. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування

1. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування 2. Предмет педагогіки та її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень. 3. Розвиток та формування особистості. 4. Предмет дидактики, її

Педагогіка – Максимюк С. П. – 1. Стан освіти в Україні

1. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування 2. Предмет педагогіки та її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень. 3. Розвиток та формування особистості. 4. Предмет дидактики, її

Педагогіка – Максимюк С. П. – 2. Глобальна освіта й українська школа

Два десятиліття тому з’явилася концепція глобальної освіти, суть якої полягає в таких педагогічних завданнях: § сформувати в учнів розвинене критичне мислення, сприяти виробленню власних поглядів і поваги до позицій інших людей; § прищепити їм

Педагогіка – Максимюк С. П. – 3. Система освіти в Україні та її диференціація

Система освіти – це сукупність навчальних і навчально-виховних закладів, які відповідно до законів забезпечують загальну середню і вищу освіти, здобуття спеціальності або кваліфікації, підготовку або перепідготовку кадрів для економіки й культури. До 1918 року

Педагогіка – Максимюк С. П. – 4. Основні принципи організації освіти в Україні

§ Доступність для кожного громадянина всіх форм і типів послуг, які надає держава; § рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту і всебічного розвитку; § гуманізація та демократизація; § пріоритетність загальнолюдських

Педагогіка – Максимюк С. П. – 5. Закон України “Про загальну середню освіту”

§ Доступність для кожного громадянина всіх форм і типів послуг, які надає держава; § рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту і всебічного розвитку; § гуманізація та демократизація; § пріоритетність загальнолюдських

Педагогіка – Максимюк С. П. – 6. Національна доктрина розвитку освіти (витяг)

Національна доктрина розвитку освіти України є державним документом, який визначає стратегію й основні напрями її розвитку у XXI столітті. Головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як

Педагогіка – Максимюк С. П. – 7. Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (витяг)

Освіта XXI століття – це освіта для людини, її стрижень – розвивальна, культуро-творча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння

Педагогіка – Максимюк С. П. – Мета, завдання і засади діяльності школи

Освіта XXI століття – це освіта для людини, її стрижень – розвивальна, культуро-творча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння

Педагогіка – Максимюк С. П. – Тема 2. Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень

1. Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія її формування як самостійної науки. 2. Визначення основних понять педагогіки. 3. Методологія педагогіки. 4. Структура педагогічної науки, її галузі. 5. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 6. Методи

Педагогіка – Максимюк С. П. – 1. Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія формування як самостійної науки

1. Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія її формування як самостійної науки. 2. Визначення основних понять педагогіки. 3. Методологія педагогіки. 4. Структура педагогічної науки, її галузі. 5. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 6. Методи

Педагогіка – Максимюк С. П. – 2. Визначення основних понять педагогіки

Основними поняттями (категоріями) педагогіки є виховання, навчання, розвиток і освіта. Самоосвіта, самовиховання, перевиховання, превентивне виховання – не основні, але теж дуже важливі поняття педагогіки. Виховання – це виключно людська функція, вона існує стільки, скільки

Педагогіка – Максимюк С. П. – 3. Методологія педагогіки

Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції якого дається пояснення основних педагогічних явищ і розкриваються їхні закономірності. Розрізняють такі її рівні: А) перший рівень – філософська методологія; Б) другий рівень – загальнонаукові принципи,

Педагогіка – Максимюк С. П. – 4. Структура педагогічної науки, її галузі

Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції якого дається пояснення основних педагогічних явищ і розкриваються їхні закономірності. Розрізняють такі її рівні: А) перший рівень – філософська методологія; Б) другий рівень – загальнонаукові принципи,

Педагогіка – Максимюк С. П. – 5. Зв’язок педагогіки з іншими науками

Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції якого дається пояснення основних педагогічних явищ і розкриваються їхні закономірності. Розрізняють такі її рівні: А) перший рівень – філософська методологія; Б) другий рівень – загальнонаукові принципи,

Педагогіка – Максимюк С. П. – 6. Методи науково-педагогічних досліджень

Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції якого дається пояснення основних педагогічних явищ і розкриваються їхні закономірності. Розрізняють такі її рівні: А) перший рівень – філософська методологія; Б) другий рівень – загальнонаукові принципи,

Педагогіка – Максимюк С. П. – 7. Завдання педагогіки на сучасному етапі

Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції якого дається пояснення основних педагогічних явищ і розкриваються їхні закономірності. Розрізняють такі її рівні: А) перший рівень – філософська методологія; Б) другий рівень – загальнонаукові принципи,

Педагогіка – Максимюк С. П. – Тема 3. Розвиток та формування особистості

1. Філософія і педагогіка про людину, особистість та її розвиток. 2. Три умови формування особистості підростаючої людини. 3. Вікові етапи розвитку особистості школяра. 4. Роль діяльності, активності та спілкування в розвитку особистості. 5. Самовиховання

Педагогіка – Максимюк С. П. – 1. Філософія і педагогіка про людину, особистість та її розвиток

1. Філософія і педагогіка про людину, особистість та її розвиток. 2. Три умови формування особистості підростаючої людини. 3. Вікові етапи розвитку особистості школяра. 4. Роль діяльності, активності та спілкування в розвитку особистості. 5. Самовиховання

Педагогіка – Максимюк С. П. – 2. Три умови формування особистості підростаючої людини

Теоретично існують три умови формування особистості підростаючої людини: біогенетика вивчає її спадковість, соціогенетика і соціальна психологія – мікросередовище, соціальний стан і соціальну спадковість, педагогіка – процес навчання і виховання у шкільних і домашніх умовах.

Педагогіка – Максимюк С. П. – 3. Вікові етапи розвитку особистості школяра

Вік дитини слід розглядати не як суму прожитого часу, її років, місяців, а як певну епоху, цикл або ступінь розвитку, відносно замкнений період, у якому відбиваються процеси і закони розвитку. Кожному етапу розвитку дитини

Педагогіка – Максимюк С. П. – 4. Роль діяльності, активності та спілкування в розвитку особистості

Вік дитини слід розглядати не як суму прожитого часу, її років, місяців, а як певну епоху, цикл або ступінь розвитку, відносно замкнений період, у якому відбиваються процеси і закони розвитку. Кожному етапу розвитку дитини

Педагогіка – Максимюк С. П. – 5. Самовиховання – умова ефективності розвитку особистості. Превентивне виховання

Самовиховання – це процес цілеспрямованої роботи над розвитком і вдосконаленням людини від підліткового віку до зрілості. Самовиховання в інтелектуальній і духовній сферах набуває вигляду самоосвіти. Відомо, що видатний російський діяч Д. І. Писарєв з

Педагогіка – Максимюк С. П. – 6. Перевиховання

Перевиховання – вплив на усунення в діях, вчинках, способі життя учня негативних звичок і хибних схильностей, вад характеру та поступова заміна їх на позитивні риси і якості. У цій роботі найбільше значення має особистість

Педагогіка – Максимюк С. П. – 7. Диференційований та індивідуальний підходи в навчанні й вихованні дітей

Диференціація та індивідуалізація навчання і виховання охоплює всіх без винятку учнів, бо кожен учень повинен отримувати в школі “порцію” педагогічної уваги і піклування про його зростання і формування особистості. Диференціація виховання – це поділ

Педагогіка – Максимюк С. П. – Тема 4. Предмет дидактики, її завдання і досягнення на сучасному етапі

1. Поняття про дидактику. 2. Основні поняття дидактики. 3. Історичний екскурс до вчень великих дидактиків. 4. Зв’язок дидактики з конкретними методиками. 5. Здобутки дидактики на сучасному етапі розвитку школи. 6. Гуманістична стратегія теорії і

Педагогіка – Максимюк С. П. – 1. Поняття про дидактику

1. Поняття про дидактику. 2. Основні поняття дидактики. 3. Історичний екскурс до вчень великих дидактиків. 4. Зв’язок дидактики з конкретними методиками. 5. Здобутки дидактики на сучасному етапі розвитку школи. 6. Гуманістична стратегія теорії і

Педагогіка – Максимюк С. П. – 2. Основні поняття дидактики

Дидактика охоплює всю навчальну діяльність вчителя й учнів, їхню співпрацю, співтворчість. Найбільш важливими поняттями дидактики є: процес навчання, освіта, закономірності і принципи навчання, зміст освіти, методи і форми навчання, засоби навчання, знання, вміння, навички,

Педагогіка – Максимюк С. П. – 3. Історичний екскурс до вчень великих дидактиків

Дидактика охоплює всю навчальну діяльність вчителя й учнів, їхню співпрацю, співтворчість. Найбільш важливими поняттями дидактики є: процес навчання, освіта, закономірності і принципи навчання, зміст освіти, методи і форми навчання, засоби навчання, знання, вміння, навички,

Педагогіка – Максимюк С. П. – 4. Зв’язок дидактики з конкретними методиками

У практиці навчання різних предметів потрібно забезпечити принципову єдність у підході до дітей, у виборі форм і методів. Дидактика як загальна наука про зміст освіти, закономірності процесу навчання, ефективні методи і форми навчальної роботи

Педагогіка – Максимюк С. П. – 5. Здобутки дидактики на сучасному етапі розвитку школи

У практиці навчання різних предметів потрібно забезпечити принципову єдність у підході до дітей, у виборі форм і методів. Дидактика як загальна наука про зміст освіти, закономірності процесу навчання, ефективні методи і форми навчальної роботи

Педагогіка – Максимюк С. П. – 6. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу

Навчальний процес у національній школі будується відповідно до стратегії освіти України і передбачає радикальну зміну тактики в підходах до змісту, форм і методів пізнавальної діяльності. Організація навчання здійснюється на основі нових прогресивних концепцій, вироблених

Педагогіка – Максимюк С. П. – 7. Навчання радістю пізнання

Життя і діяльність учня в школі і поза нею завжди має бути сповнене почуттям радості, світлою перспективою, надією на успіх. У цьому джерело гуманізації навчання. Відчуття радості завтрашнього дня – це перспектива розвитку особистості.

Педагогіка – Максимюк С. П. – 8. Завдання сучасної дидактики

Життя і діяльність учня в школі і поза нею завжди має бути сповнене почуттям радості, світлою перспективою, надією на успіх. У цьому джерело гуманізації навчання. Відчуття радості завтрашнього дня – це перспектива розвитку особистості.

Педагогіка – Максимюк С. П. – Тема 5. Педагогічний процес як цілісна система

1. Методологічні основи процесу навчання (суть, структура, закони). 2. Основні функції процесу навчання та шляхи їх реалізації. 3. Двосторонній характер процесу навчання та його цілісність. 4. Види навчання. 5. Шляхи удосконалення процесу навчання. Література:

Педагогіка – Максимюк С. П. – 1. Методологічні основи процесу навчання (суть, структура, закони)

1. Методологічні основи процесу навчання (суть, структура, закони). 2. Основні функції процесу навчання та шляхи їх реалізації. 3. Двосторонній характер процесу навчання та його цілісність. 4. Види навчання. 5. Шляхи удосконалення процесу навчання. Література:

Педагогіка – Максимюк С. П. – 2. Основні функції процесу навчання та шляхи їх реалізації

Вищою метою суспільства є всебічний і гармонійний розвиток особистості, тому навчання повинно реалізувати в єдності завдання освіти, виховання і загального розвитку школярів. Якщо не розв’язується хоч одне з цих завдань, порушується закономірність змички між

Педагогіка – Максимюк С. П. – 3. Двосторонній характер процесу навчання та його цілісність

Навчання – це така різновидність людської діяльності, яка передбачає взаємодію викладача і учня, тому воно має двосторонній характер, тобто складається з двох процесів: 1) процесу викладання – діяльність викладача; 2) процесу навчання – діяльність

Педагогіка – Максимюк С. П. – 4. Види навчання

Залежно від характеру організації процесу викладання і засвоєння знань, від специфіки побудови змісту навчального матеріалу і провідних методів і засобів навчання можна виділити кілька основних видів навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване. Пояснювально-ілюстративне навчання організовується таким

Педагогіка – Максимюк С. П. – 5. Шляхи удосконалення процесу навчання

Залежно від характеру організації процесу викладання і засвоєння знань, від специфіки побудови змісту навчального матеріалу і провідних методів і засобів навчання можна виділити кілька основних видів навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване. Пояснювально-ілюстративне навчання організовується таким

Педагогіка – Максимюк С. П. – Тема 6. Закономірності та принципи навчання

1. Закони і закономірності в педагогіці. 2. Загальні закономірності та їх роль у раціоналізації уроку. 3. Конкретні закономірності – основа проектування уроку. 4. Принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації. Література: 13, 20, 23,

Педагогіка – Максимюк С. П. – 1. Закони і закономірності в педагогіці

1. Закони і закономірності в педагогіці. 2. Загальні закономірності та їх роль у раціоналізації уроку. 3. Конкретні закономірності – основа проектування уроку. 4. Принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації. Література: 13, 20, 23,

Педагогіка – Максимюк С. П. – 2. Загальні закономірності та їх роль у раціоналізації уроку

1. Закони і закономірності в педагогіці. 2. Загальні закономірності та їх роль у раціоналізації уроку. 3. Конкретні закономірності – основа проектування уроку. 4. Принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації. Література: 13, 20, 23,

Педагогіка – Максимюк С. П. – 3. Конкретні закономірності – основа проектування уроку

Конкретні закономірності є основою для прогнозування уроку в головних деталях. Вони не визначають подробиць майбутнього уроку, але чітко окреслюють вузлові моменти його проведення. Процес навчання містить психологічний, логічний, кібернетичний, соціальний, гносеологічний аспекти, тому існують

Педагогіка – Максимюк С. П. – 4. Принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації

Закономірності навчання є лише теоретичною основою для розробки й удосконалення уроку. Практичні настанови закріплені у принципах навчання, а реалізуються через дидактичні правила. Слово “принцип” латинського походження, означає “опора”, “основа”, “керівництво”. Принципи навчання – керівні

Педагогіка – Максимюк С. П. – Тема 7. Зміст освіти в національній школі

1. Наукові основи визначення змісту освіти та шляхи його вдосконалення відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. 2. Історія реформування змісту шкільної освіти у XX столітті. 3. Основні принципи реформування змісту

Педагогіка – Максимюк С. П. – 1. Наукові основи визначення змісту освіти та шляхи його вдосконалення відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”

1. Наукові основи визначення змісту освіти та шляхи його вдосконалення відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. 2. Історія реформування змісту шкільної освіти у XX столітті. 3. Основні принципи реформування змісту

Педагогіка – Максимюк С. П. – 2. Історія реформування змісту шкільної освіти (з 20-х років XX століття)

Зміни в змісті шкільної освіти, починаючи з 20-х років, відображають як загальні риси розвитку народної освіти в колишньому СРСР, так і специфічні для України. Наркомос України в 1919 р. видав постанову про введення в