Операційний менеджмент – Капінос Г. І

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – Вступ

Для ефективного управління сучасними господарюючими суб’єктами та прийняття відповідних управлінських рішень керівники різних рівнів потребують грунтовної теоретичної підготовки та навиків ефективного управління підприємством. Проблема підготовки висококваліфікованих фахівців з управління виробництвом в сучасних умовах набуває

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – Розділ 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

1.1. Сутність, сфера та організація виробничої діяльності людей. Взаємозв’язок функції організації з управлінням Будь-яке підприємство в процесі свого функціонування здійснює виробничу діяльність, яка поряд з фінансовою та маркетинговою діяльністю забезпечує досягнення його цілей. Під

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 1.1. Сутність, сфера та організація виробничої діяльності людей. Взаємозв’язок функції організації з управлінням

1.1. Сутність, сфера та організація виробничої діяльності людей. Взаємозв’язок функції організації з управлінням Будь-яке підприємство в процесі свого функціонування здійснює виробничу діяльність, яка поряд з фінансовою та маркетинговою діяльністю забезпечує досягнення його цілей. Під

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 1.2. Поняття операційного менеджменту та еволюція його розвитку

Операційний менеджмент багатьма науковцями та практиками трактується дещо по різному в зв’язку з його багатогранністю та пошуком найбільш вдалого визначення. Як правило, прийнято пов’язувати операційний менеджмент з виробничою діяльністю або фізичними змінами стану предметів

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 1.3. Цілі та завдання операційного менеджменту

Предметом дисципліни операційний менеджмент є вивчення науково-обгрунтованих форм і методів управління процесами створення операційної системи і способів забезпечення її ефективного функціонування у різних режимах (нормативному, перехідному). Серед методологічних основ вивчення курсу “Операційний менеджмент” можливо

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 1.4. Процес реалізації операційного менеджменту

Предметом дисципліни операційний менеджмент є вивчення науково-обгрунтованих форм і методів управління процесами створення операційної системи і способів забезпечення її ефективного функціонування у різних режимах (нормативному, перехідному). Серед методологічних основ вивчення курсу “Операційний менеджмент” можливо

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 1.5. Функції, методи і принципи операційного менеджменту

Суть Управління Полягає в досягненні підприємством його мети при найбільш оптимальному використанні ресурсів і максимальному виході цільового продукту. Управління – це забезпечення ефективного використання на ринку основних функцій підприємства. Розглянемо їх більш детально. Функція

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – Розділ 2. Операційна стратегія

2.1. Загальна характеристика змісту операційної стратегії підприємства Операційна стратегія відноситься до одного з функціональних напрямів корпоративної стратегії. Принципово важливим є те, що в сучасному бізнесі всі функціональні стратегії (фінансова, операційна, маркетингова, логістична, інформаційна, управління

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 2.1. Загальна характеристика змісту операційної стратегії підприємства

2.1. Загальна характеристика змісту операційної стратегії підприємства Операційна стратегія відноситься до одного з функціональних напрямів корпоративної стратегії. Принципово важливим є те, що в сучасному бізнесі всі функціональні стратегії (фінансова, операційна, маркетингова, логістична, інформаційна, управління

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 2.2. Сутність операційної стратегії

Операційна стратегія в сучасній літературі з управління розглядається як загальна політика і плани використання ресурсів підприємств, націлені на максимально ефективну підтримку їх довгострокової конкурентної стратегії [30]. В окремих підходах під операційною розглядають стратегію, яка

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 2.3. Операційні пріоритети

Відповідно до ранніх робіт С. Уікхема Скіннера з Гарвардської бізнес-школи і більш пізніх досліджень Террі Хілла з Лондонської бізнес-школи розрізняють кілька основних типів операційних пріоритетів: витрати виробництва, якість і надійність продукції, термін виконання замовлення,

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 2.4. Робочі рамки операційної стратегії у виробництві

Виробнича стратегія не може реалізовуватися ізольовано, вона повинна бути пов’язана зі споживачами (по вертикалі) і з іншими елементами структури підприємства (по горизонталі). На рис. 2.1 наочно відображена структура взаємозв’язків між запитами споживачів, їхніми пріоритетами

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 2.5. Формування стратегії виробництва товару

Як уже зазначалося, загальна (ділова) стратегія підприємства розробляється на основі корпоративної і визначає основні напрямки його діяльності. Виробнича стратегія, в свою чергу, може бути ефективною лише тоді, коли вона буде знаходитися в чіткій взаємодії

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 2.6. Особливості сфери послуг, що впливають на операційну стратегію

На підприємствах, зайнятих обслуговуванням, операційна стратегія, як правило, невіддільна від корпоративної. Для більшості таких підприємств система надання послуг і є бізнес як такий, і, таким чином, будь-яке стратегічне рішення повинно стосуватися виробництва. Однак керівники,

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 2.7. Розробка стратегії процесу

На підприємствах, зайнятих обслуговуванням, операційна стратегія, як правило, невіддільна від корпоративної. Для більшості таких підприємств система надання послуг і є бізнес як такий, і, таким чином, будь-яке стратегічне рішення повинно стосуватися виробництва. Однак керівники,

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – Розділ 3. Операційна система організації

3.1. Системний підхід в управлінні операційною системою Методологічною основою операційного менеджменту є системний підхід, загальна теорія систем і кібернетика. Теорія операційного менеджменту створюється в межах основних принципів системного підходу. Під системним підходом до управління

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 3.1. Системний підхід в управлінні операційною системою

3.1. Системний підхід в управлінні операційною системою Методологічною основою операційного менеджменту є системний підхід, загальна теорія систем і кібернетика. Теорія операційного менеджменту створюється в межах основних принципів системного підходу. Під системним підходом до управління

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 3.2. Операційна система як об’єкт управління

Ефективність організації залежить від правильного вибору операційної стратегії. Залежно від стратегії організації будується операційна система. Операційна система – одна зі складових будь-якої організації, у рамках якої реалізується операційна функція, тобто здійснюється процес виробництва продукції

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 3.3. Ієрархія системи

Ефективність організації залежить від правильного вибору операційної стратегії. Залежно від стратегії організації будується операційна система. Операційна система – одна зі складових будь-якої організації, у рамках якої реалізується операційна функція, тобто здійснюється процес виробництва продукції

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 3.4. Особливості операційних (виробничих) систем

Операційні системи належать до категорії складних і мають такі характерні Особливості: 1. Складаються з великої кількості підсистем і елементів Разом з тим кожна з них є єдиною системою, що складається з технічних засобів, програмно-обчислювального

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 3.5. Типологія операційних систем

Типологія – класифікація об’єктів за спільністю ознак. Потреба в типології систем виникає тоді, коли накопичений величезний дослідницький масив даних про них і виникає необхідність у формуванні єдиної картини. Типологія систем дає можливість для дослідника:

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – Розділ 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

4.1. Поняття операційної діяльності підприємства Будь-яка корисна діяльність пов’язана з переробкою чого-небудь. Наприклад, переробкою інформації на фондовій біржі, у видавничій справі чи сфері реклами. При наданні послуг (готель, перукарня, туризм тощо) у процес переробки

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 4.1. Поняття операційної діяльності підприємства

4.1. Поняття операційної діяльності підприємства Будь-яка корисна діяльність пов’язана з переробкою чого-небудь. Наприклад, переробкою інформації на фондовій біржі, у видавничій справі чи сфері реклами. При наданні послуг (готель, перукарня, туризм тощо) у процес переробки

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 4.2. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності

4.1. Поняття операційної діяльності підприємства Будь-яка корисна діяльність пов’язана з переробкою чого-небудь. Наприклад, переробкою інформації на фондовій біржі, у видавничій справі чи сфері реклами. При наданні послуг (готель, перукарня, туризм тощо) у процес переробки

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 4.3. Операційний (виробничий) процес організації, як основа функціонування та розвитку операційної системи

Операційний (виробничий) процес Представляє собою сукупність діяльності людей і засобів праці, необхідних на даному підприємстві для виготовлення продукції, тобто це сукупність взаємозв’язаних процесів праці, а іноді й природних процесів, в результаті яких вихідні матеріали

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 4.4. Основні принципи організації виробничих процесів

Організація виробничого процесу в часі та просторі базується на принципах: диференціації, концентрації та інтеграції, спеціалізації, пропорційності, паралельності, прямоточності, безперервності, ритмічності, автоматичності, гнучкості, електронізації. Правильне використання цих принципів забезпечує підвищення ефективності роботи підприємства, раціональне використання

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 4.5. Організація виробничого процесу в просторі та часі

Ефективність виробничого процесу залежить від часу здійснення і ступеня його неперервності. На ефективність виробничого процесу значний вплив має форма його організації, яка визначається диференціацією та розміщенням процесів виробництва у просторі й часі. Диференціація виробничого

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 4.6. Організаційно-технічний рівень виробництва

Критерієм організаційно-технічного рівня виробництва є сумарні витрати на виробництво продукції. Організаційно-технічний рівень виробництва може бути тільки тоді визнаний високим, якщо підприємство виробляє високоякісну продукцію і використовує при цьому високотехнологічне обладнання, ресурсозберігаючу технологію, ефективну організацію

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – Розділ 5. Управління процесом проектування операційної системи

5.1. Основи проектування операційної системи 5.1.1. Передумови проектування операційної системи З метою вивчення процесів при проектуванні виробничих систем доцільно виділяти три взаємопов’язані аспекти. В першу чергу розглядається Виробничий аспект. Діяльність підприємства оцінюється з погляду

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.1. Основи проектування операційної системи

5.1. Основи проектування операційної системи 5.1.1. Передумови проектування операційної системи З метою вивчення процесів при проектуванні виробничих систем доцільно виділяти три взаємопов’язані аспекти. В першу чергу розглядається Виробничий аспект. Діяльність підприємства оцінюється з погляду

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.1.1. Передумови проектування операційної системи

5.1. Основи проектування операційної системи 5.1.1. Передумови проектування операційної системи З метою вивчення процесів при проектуванні виробничих систем доцільно виділяти три взаємопов’язані аспекти. В першу чергу розглядається Виробничий аспект. Діяльність підприємства оцінюється з погляду

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.1.2. Методика проектування операційної системи виробничого підприємства

5.1. Основи проектування операційної системи 5.1.1. Передумови проектування операційної системи З метою вивчення процесів при проектуванні виробничих систем доцільно виділяти три взаємопов’язані аспекти. В першу чергу розглядається Виробничий аспект. Діяльність підприємства оцінюється з погляду

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.1.3. Основні етапи процесу проектування продукту

Точкою відліку при створенні виробничої системи підприємства є вибір або проектування продукції або послуги, які будуть нею випускатись або надаватись. Далі вибирають технологічний процес і допоміжні структури, а потім розробляється філософія якості товарів і

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.1.4. Управління якістю при проектуванні виробу

Інформація про рівень якості продукції та послуг, надана клієнтам, починає реально втілюватися у виробах і послугах з етапів проектування виробу, забезпечується на етапах виготовлення і виявляється в процесі експлуатації продукції або споживання послуг. Необхідно

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.1.5. Вартісний аналіз та його етапи

При проектуванні нових видів продукції одним з найбільш поширених методів оцінки проектних рішень є функціонально-вартісний аналіз. Він зарекомендував себе як ефективний метод інженерної діяльності, за допомогою якого вдається швидко і з невеликими витратами знаходити

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.1.6. Проектування процесу виробництва продукції чи надання послуг

Коли виріб спроектований, необхідно визначити етапи процесу виробництва цього виробу, загальну тривалість його виготовлення. Різні варіанти технологічного процесу впливають на середній час виробництва, трудомісткість виготовлення виробів, вантажопотоки на підприємстві, використання виробничих потужностей. Найбільший ефект

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.1.7. Критерії та методи розташування виробничих об’єктів

Рішення стосовно розміщення підприємства приймається на основі врахування цілого ряду факторів на макро – і мікрорівнях. Основним питанням створення підприємства є попит, тобто об’єктивна потреба в цьому продукті. Розташування поблизу ринку збуту товару чи

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.2. Організація виробничого та обслуговуючого процесів на підприємствах

5.2.1. Структура і принципи організації потокового виробництва Потокове виробництво – прогресивна форма організації виробництва заснована на ритмічному повторенні погоджених в часі основних і допоміжних операцій, які виконуються на спеціалізованих робочих місцях, розташованих в послідовності

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.2.1. Структура і принципи організації потокового виробництва

5.2.1. Структура і принципи організації потокового виробництва Потокове виробництво – прогресивна форма організації виробництва заснована на ритмічному повторенні погоджених в часі основних і допоміжних операцій, які виконуються на спеціалізованих робочих місцях, розташованих в послідовності

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.2.2. Сучасні проблеми розвитку потокового виробництва

На промислових підприємствах масового і багатосерійного виробництва використовується велика кількість потокових ліній. Однак, поряд з високою ефективністю потоковому виробництву властиві недоліки. В умовах частої зміни об’єктів виробництва в роботі потоків виникає ряд протиріч: між

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.2.3. Особливості створення та експлуатації гнучких виробничих систем

Під Гнучкістю виробництва Розуміють його здатність без будь-яких суттєвих змін техніки, технології та організації виробництва забезпечувати освоєння нових виробів в найкоротший термін і з мінімальними затратами праці та матеріальних ресурсів незалежно від зміни конструктивних

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 5.2.4. Організація обслуговуючих підрозділів підприємства

Сучасні машинобудівні підприємства оснащуються дорогим і різноманітним обладнанням, автоматизованими системами, роботизованими комплексами і гнучкими виробничими системами. Для безперебійної роботи обладнання із заданими точністними характеристиками необхідне проведення його систематичного технічного обслуговування (ТО), виконання ремонтних робіт

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – Розділ 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

6.1. Оперативне управління виробництвом 6.1.1. Системи планування операційної діяльності Планування – це перш за все процес напрацювання та прийняття рішень, які дозволяють ефективніше функціонувати та розвиватись підприємству в майбутньому. Об’єктами планових рішень є: Постановка

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 6.1. Оперативне управління виробництвом

6.1. Оперативне управління виробництвом 6.1.1. Системи планування операційної діяльності Планування – це перш за все процес напрацювання та прийняття рішень, які дозволяють ефективніше функціонувати та розвиватись підприємству в майбутньому. Об’єктами планових рішень є: Постановка

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 6.1.1. Системи планування операційної діяльності

6.1. Оперативне управління виробництвом 6.1.1. Системи планування операційної діяльності Планування – це перш за все процес напрацювання та прийняття рішень, які дозволяють ефективніше функціонувати та розвиватись підприємству в майбутньому. Об’єктами планових рішень є: Постановка

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 6.1.2. Зміст оперативного управління виробництвом

Оперативне управління виробництвом Має на меті забезпечення чіткого виконання заданого плану випуску продукції за кількістю кожної номенклатури і в заданий час на основі раціонального використання виробничих ресурсів, а також за допомогою виявлення та мобілізації

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 6.1.3. Організація диспетчеризації виробництва

Диспетчеризація – особлива форма управління, що передбачає відокремлення в окрему централізовану службу функцій оперативного управління виробництвом і відповідну цій формі сукупність методів і технічних засобів управління. Для того, щоб диспетчерська служба могла виконати свої

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 6.1.4. Види систем оперативного управління виробництвом

Кожну систему оперативного управління виробництвом оцінюють передусім тим, наскільки її застосування сприяє встановленню та підтриманню чіткого ритму в роботі підприємства. Ритмічність має узгоджуватись з максимально можливою неперервністю виробничих процесів. Окрім того, вибір тієї чи

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 6.2. Управління матеріально-технічним забезпеченням

Запаси – це продукція виробничо-технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або особистого споживання. Як правило, запаси –

Операційний менеджмент – Капінос Г. І. – 6.2.1. Зміст, види, функції запасів

Запаси – це продукція виробничо-технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або особистого споживання. Як правило, запаси –