Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – Розділ 12. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВ

12.1. Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітності.

12.2. Структура і характеристика 6-го і 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

12.3. Особливості відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат.

12.4. Особливості ведення податкового обліку.

Вивчивши цю тему, ви зможете:

1. З’ясувати вимоги національних Положень (стандартів) до обліку доходів і витрат в балансі банку.

2. Зрозуміти сутність понять “доходи”, “витрати”, “валові доходи”, “валові витрати” та відмінності між ними.

3. Визначити особливості формування фінансового результату банку та прибутку до оподаткування.

4. Пояснити призначення та особливості фінансового та податкового обліку, облік нарахування та сплати податку на прибуток.

5. Використати вивчене і набути професійних навичок під час виконання практичних завдань.

12.1. Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітності

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” дає визначення доходів та витрат відповідно до міжнародної практики.

Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати та порядок застосування банками основних принципів бухгалтерського обліку під час визначення та обліку доходів і витрат визначаються Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, зокрема:

– нарахування та відповідність доходів і витрат – відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходів і витрат під час їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів та порівняння доходів звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів, з метою визначення фінансового результату звітного періоду;

– обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів банку.

Доходи – це збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі зростання активів або зменшення зобов’язань, що спричиняють збільшення капіталу і не є внесками власників.

Витрати – це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі вибуття активів або виникнення заборгованості, що призводять до зменшення власного капіталу і не є розподіленими між акціонерами.

Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) банку. Критерії визнання доходів і витрат застосовуються окремо до кожної операції банку. Кожний вид доходів і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.

У результаті використання активів банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті та дивідендів.

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються відповідно до бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди.

Дивіденди визнаються у разі встановлення прав на отримання платежу.

Умовою визнання процентів і роялті є ймовірність отримання банком економічної вигоди, а дивідендів – достовірно оцінений дохід.

За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за наявності таких умов:

– покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на активи;

– банк не здійснює подальшого управління та контролю за реалізованими активами;

– суму доходу можна достовірно визначити;

– є впевненість, що в результаті операції збільшаться економічні вигоди банку;

– витрати, пов’язані з цією операцією, можна достовірно визначити.

Якщо дохід від надання послуг не можна достовірно оцінити, то він визнається та відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо на дату нарахування неможливо визначити дохід (витрати) за останні 2-3 дні місяця (наприклад, комісії за інкасаторські послуги, за послуги розрахунково-касового обслуговування тощо), то такий дохід (витрати) визнається наступного місяця.

Крім того, банк, ураховуючи принцип суттєвості, здійснює коригувальні проводки відповідно до Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України.

З метою визначення втрат у зв’язку з невизнанням доходів на рахунках 6-го класу надалі банк нараховує та обліковує зазначені доходи за позабалансовими рахунками. Доходи за такими операціями визнаються за рахунками 6-го класу під час їх фактичного отримання.

Доходи і витрати відображаються у Звіті про фінансові результати, який є одним із елементів річної фінансової звітності банківських установ.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – Розділ 12. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВ