Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.6. Бухгалтерський облік доходів та витрат за кредитними операціями банку

Процентні доходи і витрати – це доходи і витрати, які обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов’язання.

Визнані банком проценти за кредитами відображаються в бухгалтерському обліку згідно з Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 255. Розрахунок та облік процентних доходів і витрат ведеться згідно з цими Правилами.

Визначення кількості днів, що застосовуються при розрахунку процентів. При розрахунку процентів враховується перший день і не враховується останній день контракту. Дати початку та закінчення контракту визнаються як дати валютування.

При нарахуванні процентів за звітний місяць останній день місяця включається в розрахунок, крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції.

Є кілька методів визначення кількості днів для розрахунку процентів:

– метод “факт/факт”. Фактична кількість днів у місяці та році;

– метод “факт/360”. Фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів;

– метод “30/360”. Умовна кількість днів у році – 360, у місяці – 30.

Облік процентних доходів і витрат базується на принципах нарахування,

Відповідності, обережності.

Проценти обліковуються регулярно не рідше одного разу на місяць. Доходи та витрати за останні дні поточного місяця можуть враховуватися у наступному місяці.

Нараховані доходи та витрати за процентами обліковуються за рахунками 1-го та 2-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

1 Казначейські та міжбанківські операції

12 Кошти в Національному банку України

13 Кошти Національного банку України

15 Кошти в інших банках

16 Кошти інших банків 2 Операції з клієнтами

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

26 Кошти клієнтів банку

Доходи та витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунками 3-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: 3500 А “Витрати майбутніх періодів”, 3600 П “Доходи майбутніх періодів”.

Отримані доходи та сплачені витрати за процентами обліковуються за рахунками 6-го та 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

6 Доходи

60 Процентні доходи

7 Витрати

70 Процентні витрати.

За рішенням банку за рахунками 6-го і 7-го класів відкриваються аналітичні рахунки для обліку нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню.

Бухгалтерські проводки

1. Наприкінці поточного місяця (або щоденно – за рішенням банку):

– при нарахуванні доходів:

Д-т Нараховані доходи

К-т Доходи

– при нарахуванні витрат:

Д-т Витрати

К-т Нараховані витрати

2. На дату здійснення платежу:

– при отриманні коштів:

Д-т 1001,1200,2600,2620

К-т Нараховані доходи

– при сплаті коштів:

Д-т Нараховані витрати

К-т 1001,1200,2600,2620

3. Сплата процентів авансом:

– при отриманні коштів:

Д-т 1001, 1200, 2600, 2620

К-т Доходи майбутніх періодів

– при сплаті коштів:

Д-т Витрати майбутніх періодів

К-т 1001, 1200,2600,2620

4. Наприкінці кожного місяця на суму, яку відносять до звітного періоду:

– у разі доходів:

Д-т Доходи майбутніх періодів

К-т Доходи

– у разі витрат:

Д-т Витрати

К-т Витрати майбутніх періодів

5. Амортизація дисконту за депозитами:

Д-т Витрати

К-т Неамортизований дисконт за строковими депозитами

6. Амортизація премії за депозитами:

Д-т Неамортизована премія за строковими депозитами

К-т Витрати

Прострочена заборгованість за нарахованими процентами за кредитами обліковується за рахунками прострочених нарахованих доходів відповідних груп кредитів:

1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

2029 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

2039 А Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2069 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2089 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2229 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2239 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Облік заборгованості за сумнівними процентами за кредитами здійснюється за балансовими рахунками 1780 А “Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями”, 2480 А “Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами”.

Банки формують резерви під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за кредитами.

Резерви під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за кредитами обліковуються на контрактивних рахунках 1790 КА “Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями”, 2490 КА “Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами”.

Відрахування в резерви під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за кредитами здійснюється шляхом дебетування рахунку 7720 АП “Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами”.

Списання безнадійної заборгованості за нарахованими доходами здійснюється за рахунок сформованих резервів. Списана безнадійна заборгованість за нарахованими доходами обліковується за позабалансовими рахунками: 9600 А “Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками”, 9601А “Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами”.

Бухгалтерські проводки

1. Прострочена заборгованість за нарахованими за кредитом процентами:

Д-т Прострочені нараховані доходи

К-т Нараховані доходи

2. Погашення простроченої заборгованості за нарахованими за кредитом процентами:

Д-т 1001,1200,2600,2620

К-т Прострочені нараховані доходи

3. Сумнівна заборгованість за нарахованими за кредитом процентами:

Д-т Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами

К-т Прострочені нараховані доходи

4. Погашення сумнівної заборгованості за нарахованими за кредитом процентами:

Д-т 1001, 1200, 2600, 2620

К-т Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами

5. Формування резервів під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за кредитами:

Д-т 7720

К-т 1790, 2490

6. Зменшення суми резервів під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за кредитами:

Д-т 1790, 2490

К-т 7720

7. Списання безнадійної заборгованості за нарахованими доходами:

Д-т 1790, 2490

К-т 1780, 2480

– одночасно:

Д-т 9600, 9601

К-т 9910

8. Повернення раніше списаної суми безнадійної заборгованості за нарахованими доходами:

– якщо повернення здійснюється протягом року:

Д-т 1001, 1200, 2600, 2620

К-т 7720

– якщо повернення здійснюється в наступному році:

Д-т 1001, 1200, 2600, 2620

К-т 6717

– одночасно:

Д-т 9910

К-т 9600,9601

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Визначте порядок здійснення банками кредитних операцій.

2. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку кредитів, наданих клієнтам банку, та міжбанківських кредитів.

3. Визначте правила відображення в бухгалтерському обліку кредитів, наданих суб’єктам господарювання.

4. Визначте правила відображення в бухгалтерському обліку кредитів, наданих фізичним особам.

5. Визначте правила відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у міжбанківській сфері.

6. Помніть особливості обліку кредитних ліній, кредитів овердрафт, операцій репо, факторингових операцій, операцій з консорціумного кредитування, операцій з урахування векселів, кредитів овернайт.

7. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку простроченої, сумнівної та безнадійної заборгованості за кредитними операціями.

8. Визначте правила відображення в бухгалтерському обліку простроченої, сумнівної та безнадійної заборгованості за кредитними операціями.

9. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку формування та використання резервів на покриття можливих втрат за наданими кредитами.

10. Визначте порядок та особливості відображення в бухгалтерському обліку формування та використання резервів на покриття можливих втрат за наданими кредитами.

11. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку доходів та витрат за кредитними операціями банку.

12. Визначте правила відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат за кредитними операціями банку.

Практичні завдання

Вправа 5.1

Завдання

1. Погодьте визначення з терміном, проставляючи біля них відповідні літери.

Терміни

1. Довгостроковий кредит.

2. Ефективна ставка відсотка.

3. Зобов’язання з кредитування.

4. Короткостроковий кредит.

5. Кредитна лінія.

6. Кредитоспроможність.

7. Овердрафт.

8. Прострочена заборгованість.

9. Сумнівна заборгованість.

10. Факторинг.

Визначення

A. Заборгованість, за якою в банку є сумнів щодо її погашення.

Б. Зобов’язання банку надати клієнту кредит на певних умовах.

B. Наданий або отриманий кредит на строк більше ніж один рік.

Г. Наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік.

Д. Заборгованість, яка не погашена в строк, установлений договором.

Б. Форма короткострокового кредиту, що надається банком надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми.

Є. Згода банку-кредитора надати кредит у розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів.

Ж. Наявність у позичальника (контрагента банку) передумов для отримання кредиту та його здатність повернути кредит і проценти за ним у повному обсязі та в обумовлені договором строки.

З. Операція з переуступки першим кредитором права вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

І. Ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту.

Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами – заборгованість за нарахованими доходами, за якою у банку є сумнів щодо її погашення.

Факторинг – операція з переуступки першим кредитором права вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

Фінансовий інструмент – контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб’єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу в іншого.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 5.6. Бухгалтерський облік доходів та витрат за кредитними операціями банку