Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 10.4. Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками банку

З працівниками банку здійснюються такі розрахунки: нарахування та сплата заробітної плати та прирівняних до неї платежів; нарахування та утримання обов’язкових зборів; виплати та розрахунки за авансами, виданими працівникам банку під звіт на відрядження та господарські витрати тощо. Розрахунки з працівниками банку відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до вимог чинного законодавства України та облікової політики банку.

Розрахунки з працівниками банку обліковуються за балансовими рахунками:

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження

3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

3654 П Нараховані відпускні до сплати

3658 П Забезпечення оплати відпусток

3659 П Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

Відображення в бухгалтерському обліку нарахування та сплати заробітної плати та прирівняних до неї платежів; нарахування та утримання обов’язкових зборів. Заробітна плата працівників, які перебувають у штаті банку, визначається штатним розкладом, що затверджується керівником банку. У штатному розкладі визначаються місячні посадові оклади працівників банку.

Працівникам, які перебувають у штаті банку, можуть виплачуватись основна і додаткова заробітна плата.

Основна заробітна плата визначається кількістю відпрацьованих днів протягом місяця та виплачується в основному два рази на місяць: 16-го числа кожного місяця виплачується заробітна плата за першу половину місяця (аванс); 1-го числа кожного місяця виплачується заробітна плата за другу половину місяця.

Додаткова заробітна плата виплачується у вигляді премій.

Заробітна плата працівників, які не перебувають у штаті банку, визначається трудовою угодою.

Нараховані суми заробітної плати працівників, які перебувають у штаті банку та працівників, які не перебувають у штаті банку, обліковуються за рахунком 3652 П “Нарахування працівникам банку за заробітною платою”.

Витрати на оплату праці відображаються за рахунком 7400 А “Основна і додаткова заробітна плата”.

Із заробітної плати працівників банку утримуються суми на користь третіх осіб: з доходів фізичних осіб податку пенсійні внески, профспілкові внески, внески у фонд безробіття, внески у фонд соціального страхування.

Суми, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників, які перебувають у штаті банку, розраховуються так.

1. Сума податку з доходів фізичних осіб – 15 %. Розрахунок: (Сума доходу – Сума пенсійних внесків, сума внесків у фонд безробіття, сума внесків у фонд соціального страхування) ž 15 %. Виняток становлять особи, які мають пільги.

2. Сума пенсійних внесків:

– якщо сума заробітної плати дорівнює прожитковому мінімуму – сума пенсійних внесків – 0,5 %;

– якщо сума заробітної плати більше прожиткового мінімуму – сума пенсійних внесків – 2%. Розрахунок: (сума доходу – прожитковий мінімум) х х2%;

– сума профспілкових внесків – 1 %;

– сума внесків у фонд безробіття – 0,5 %.

Сума внесків у фонд соціального страхування:

– якщо сума заробітної плати менше прожиткового мінімуму – сума внесків у фонд соціального страхування – 0,5 %;

– якщо сума заробітної плати більше прожиткового мінімуму – сума внесків у фонд соціального страхування – 1 %.

Суми, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників, які не перебувають у штаті банку, розраховуються так.

Суми, які утримуються на користь третіх осіб, обліковуються за рахунком 3653 П “Утримання з працівників банку на користь третіх осіб”.

За час непрацездатності (за листками непрацездатності) працівникам, які перебувають у штаті банку, виплачується основна заробітна плата частково чи повністю залежно від трудового стажу:

– якщо трудовий стаж від 3 до 5 років – 60 %;

– якщо трудовий стаж від 5 до 8 років – 80 %;

– якщо трудовий стаж більший ніж 8 років – 100 % (від середньої заробітної плати за останні 6 міс.).

Суми заробітної плати за листками непрацездатності обліковуються за рахунком 3559 А “Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами”.

Погашення сум дебіторської заборгованості за листками непрацездатності здійснюється за рахунок утримань з працівників банку на користь третіх осіб.

Відпускні нараховуються залежно від середньої заробітної плати за рік. При нарахуванні відпускних не враховуються виплати за листками непрацездатності. Нараховані суми відпускних до сплати обліковуються за рахунком 3654 П “Нараховані відпускні до сплати”.

Витрати на сплату відпускних відображаються за рахунком 7400 А “Основна і додаткова заробітна плата”.

В аналітичному обліку на кожного працівника банку ведеться аналітичний рахунок – розрахункова картка. Працівникам банку видаються витяги з особових рахунків.

Бухгалтерські проводки

1. Нарахування заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат):

Д-т 7400,7403,7409,3559

К-т 3652

2. Виплата заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат):

Д-т 3652

К-т 1001, 1002, 2620, 2625

3. Депонування коштів у випадках, передбачених законодавством України:

Д-т 3652

К-т 3652 (окремий аналітичний рахунок), 3659

4. Виплата сум за листками непрацездатності:

Д-т 3559

К-т 1001, 2620, 1200

5. Погашення дебіторської заборгованості за листками непрацездатності за рахунок утримань з працівників банку на користь третіх осіб:

Д-т 3653

К-т3559

6. Нарахування сум відпускних:

Д-т 7400 – на суму, що належить до поточного місяця

Д-т 3500,3559 К-т 3652,3654

К-т 3658 – на суму нарахованого забезпечення майбутніх виплат

7. За умови створення банком забезпечення під відпускні на суму визнаних у звітному місяці відпускних:

Д-т 3658

К-т 3652,3654

8. Виплата сум відпускних:

Д-т 3652,3654

К-т 1001,1002, 2620,2625

9. Нарахування податків і обов’язкових зборів, пов’язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування:

Д-т 7401

Д-т 3500 – на суму сплачених у поточному місяці відпускних, що належать до майбутніх періодів

Д-т 3559,3652 К-т 3622

10. На суму виплат, що були раніше визнані як дебіторська заборгованість та витрати майбутніх періодів:

Д-т 7400, 7401, 7403, 7409

К-т 3500,3559

11. Утримання з працівників банку на користь третіх осіб:

Д-т 3652

К-т 3653

12. Сплата нарахованих податків, обов’язкових зборів і платежів, пов’язаних з оплатою праці, та утримання з працівників банку на користь третіх осіб:

Д-т 3622

Д-т 3522 – за умови авансових платежів

Д-т 3653

К-т 1200

Відображення в бухгалтерському обліку виплат та розрахунків за авансами, виданими працівникам банку під звіт на відрядження та інші господарські витрати. Працівникам банку, які відбувають у відрядження, видаються аванси за приблизним розрахунком: оплата за поїзд, оплата за проживання, добові. Після повернення з відрядження працівник банку складає авансовий звіт та повертає невикористані кошти.

Суми авансів працівникам банку на витрати з відрядження обліковуються за рахунком 3550 А “Аванси працівникам банку на витрати з відрядження”.

Суми, нараховані працівникам банку на відрядження, які не отримані працівниками, обліковуються за рахунком 3650 П “Заборгованість працівникам банку на відрядження”.

Витрати на відрядження відображаються за рахунком 7452 А “Витрати на відрядження”.

Працівникам банку видаються аванси на господарські витрати для придбання канцтоварів, письмового приладдя тощо. Після здійснення господарської операції працівник банку складає авансовий звіт та повертає невикористані кошти.

Аванси працівникам банку на господарські витрати обліковуються за рахунком 3551А “Аванси працівникам банку на господарські витрати”.

Нараховані суми на господарські витрати згідно з авансовими звітами обліковуються за рахунком 3651 П “Заборгованість працівникам банку на господарські витрати”.

Витрати на відрядження відображаються за рахунком 7431А “Господарські витрати”.

Бухгалтерські проводки

1. Видача авансів працівникам банку під звіт на відрядження та інші господарські витрати:

Д-т 3550, 3551, 3559

К-т 1001, 1002, 2625

2. Подано підзвітною особою авансовий звіт про використані кошти:

Д-т 7431, 7433, 7452,7454

К-т 3550, 3551,3559

3. Повернення підзвітною особою невикористаних коштів згідно з авансовим звітом:

Д-т 1001,1002

К-т 3550,3551,3559

4. Виплата коштів працівнику банку за результатами авансового звіту:

Д-т 7431,7433,7452,7454

К-т 3650,3651,3659

– одночасно:

Д-т 3650,3651,3659

К-т 1001,1002,2625

Виплати працівникам банку за результатами авансового звіту можуть відображатися в бухгалтерському обліку із застосуванням рахунків дебіторської заборгованості групи 355 “Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 10.4. Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками банку