Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Місячна звітність

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та “Про Державний бюджет України на 2002 рік”, інших нормативно-правових актів форми місячної фінансової звітності, порядок їх заповнення та подання встановлені Інструкцією, затвердженою наказом Державного казначейства № 18 від 31 січня 2002 року.

Відповідно до Інструкції Державного казночейства № 18 від 31. 01.2002 р. головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, які отримують кошти місцевого бюджету, місячний звіт про виконання кошторисів подають у такому обсязі за формами:

O №2мм “Звіт про виконання кошторису установи”;

O №4-1мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

O №4-2мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

O №4-3мм “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”;

O №°7мм “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

O №°8мм “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” . Госпрозрахункові підприємства та організації (одержувачі бюджетних коштів),

Що отримують кошти загального фонду місцевих бюджетів, складають місячну фінансову звітність про використання отриманих бюджетних коштів за формою №2мм, а про використання коштів спеціального фонду – за формою №4-3міст. При цьому підприємства та організації, що не мають статусу бюджетної установи за отримані бюджетні кошти загального фонду, подають до органів Державного казначейства України звіт за формою №8мм.

Форма №2мм “Звіт про виконання кошторису установи” складається установами, що отримують кошти загального фонду місцевих бюджетів. Звіт складається за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

План асигнувань відображається за скороченою економічною класифікацією видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробітну плату”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”, 5000 “Інші видатки” .

У разі прийняття скорочення (обмеження) видатків загального фонду заповнюється відповідна графа.

Касові видатки за звітний період відображаються у розрізі кодів економічної класифікації як сальдо видатків загального фонду бюджету, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків, зменшених на суми, що надійшли на реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків.

Залишок коштів на кінець звітного періоду відображається в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Звіти про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються установами, які отримують кошти місцевих бюджетів у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів за формами:

O №°4-1мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

O №4-2мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

O №4-3мм “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” .

Форма №4-1мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складається установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України. Вони мають постійний характер і обов’язково плануються у кошторисі та використовуються за цільовим призначенням. Форма №4-1мм включає плату за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

Форма №4-2мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” складається установами, що отримують гранти та дарунки (благодійні внески), а також кошти на виконання окремих доручень (суми за дорученнями). Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках попереднього укладення угод або за календарними планами проведення централізованих заходів.

Форма №4-3мм “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” складається установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

Форма №4-3мм складається у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Форми №4-1мм та №4-2мм складаються за кодами економічної класифікації видатків тільки за касовими видатками.

Надходження коштів до спеціального фонду відображається за кожним джерелом надходжень.

Бюджетні установи складають та подають звіти за формою №4мм відповідно до джерел надходжень спеціального фонду, які є в даній установі.

Зведені місячні звіти за формами №2мм, №4мм, №7мм головними розпорядниками коштів до Державного казначейства України не подаються.

Форма №7мм “Звіт про заборгованість бюджетних установ” складається установами, що отримують кошти місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла у зв’язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіт складається в розрізі кодів економічної та тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відображає суму дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту. При цьому, прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату із загальної суми кредиторської заборгованості установи виділяється окремо.

Заборгованість із простроченим терміном оплати – це заборгованість, яка залишилась на обліку після строку, встановленого для оплати. Якщо строк оплати не встановлено, то заборгованість вважається простроченою після 30 днів з дня випи-сання рахунка на оплату.

Звіти за формою №7мм складаються окремо за загальним і спеціальним фондами.

Форма №8мм “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” складається всіма установами, що отримують кошти загального фонду місцевих бюджетів. Звіт складається за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Звіт складається установами, які обслуговуються в органах Державного казначейства України.

У звіті відображається сума фінансових зобов’язань, які зареєстровані протягом поточного року в органі Державного казначейства України.

Операції за звітний період, проведені в натуральній формі, відображаються за окремими формами фінансової звітності. Відповідальність за правильність відображення в звітах зазначених операцій несуть розпорядники бюджетних коштів.

Форми фінансової звітності про операції в натуральній формі повинні бути складені в національній валюті. При цьому звіти повинні містити дані як про надходження, так і касові видатки в рівному обсязі.

Форми фінансової звітності про операції, проведені в іноземній валюті, повинні бути складені в національній валюті за курсом Національного банку України за загальним порядком.

Кошти, які надходять на ім’я установ і, згідно з чинним законодавством України, відносяться на відновлення касових видатків (за телефонні переговори, помилково перераховані), відображаються у відповідних формах фінансової звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені.

Звіти складаються в гривнях, а зведені звіти – у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

При казначейській формі виконання кошторисів місячні фінансові звіти перевіряються і візуються органами Державного казначейства України (в яких відкриті реєстраційні рахунки установи) на відповідність даних казначейського обліку з проставленням підпису, печатки або штампа.

Органи Державного казначейства України та розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за достовірність даних у формах фінансової звітності та їх відповідність даним органів Державного казначейства України.

Термін подання місячної фінансової звітності встановлюється органами, до яких ці звіти подаються, у межах, визначених постановою Кабінету Міністрів України №419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”, із змінами та доповненнями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Місячна звітність