Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 2.4. Координація діяльності учасників бюджетного процесу

Досягнення конкретних результатів при виконанні бюджету, вимагає від кожного учасника бюджетного процесу чіткої координації та відповідальності. Завданням координації є залучення всього наявного потенціалу для досягнення спільних цілей. Координація роботи кожного керівника має бути направлена на те, щоб :

– чітко знати свої завдання та оцінити результати роботи;

– нести відповідальність за використання бюджетних коштів та прийняття управлінських рішень;

– мати всю необхідну інформацію для оперативного управління.

Координація діяльності учасників бюджетного процесу направлена на вирішення головного завдання – забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів та фінансування передбачених бюджетом програм.

Фінансовий орган у процесі виконання відповідного бюджету взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, а також місцевими податковими інспекціями, контрольно-ревізійною службою, та відділеннями державного казначейства.

Мовою закону:

Згідно зі статтею 50 Бюджетного кодексу, органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету податків, зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

Головна роль у системі податкового контролю належить Державній податковій службі України. Завданням органів Державної податкової служби в процесі виконання місцевих бюджетів є:

– здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету, державних цільових фондів податків та зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, встановлених законодавством України;

– недопущення ухилення від оподаткування. Державна податкова служба має такі функції:

– виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних інспекцій, пов’язану із:

– здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах, а також контролю за наявністю ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

– здійсненням контролю за своєчасністю та повнотою зарахування платежів до бюджету;

– обліком платників;

– веденням обліку надходжень податків та інших платежів;

– розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок дотримання податкового законодавства;

– подає фінансовим органам звіт про надходження податків, інших платежів;

– прогнозує, аналізує надходження податків та інших обов’язкових платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету.

Основними завданнями місцевих фінансових органів у бюджетному процесі є:

– забезпечення ефективного виконання бюджету;

– реалізація бюджетної політики;

– удосконалення механізму фінансування витрат. Фінансовий орган, згідно із покладеними на нього завданнями:

– організує виконання відповідного бюджету по доходах і видатках;

– здійснює фінансування видатків відповідно до затвердженого бюджету;

– вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

– складає розпис доходів та видатків;

– здійснює обслуговування боргу;

– розробляє пропозиції щодо ефективного та результативного використання бюджетних коштів;

– здійснює за потреби місцеві запозичення та обслуговування боргу;

– здійснює прогнозування;

– здійснює аналіз виконання відповідного бюджету;

– готує висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного бюджету;

– складає звіти про виконання місцевого бюджету на підставі звітів головних розпорядників бюджетних коштів;

– складає протоколи про бюджетні правопорушення та приймає рішення про призупинення операцій з коштами місцевого бюджету.

Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Основні функції головного розпорядника коштів у процесі виконання місцевого бюджету:

– отримує бюджетні призначення відповідно до рішення про місцевий бюджет;

– розподіляє обсяги асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;

– забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;

– затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;

– здійснює внутрішній контроль за використанням бюджетних коштів;

– одержує звіти про використання коштів від підпорядкованих установ – розпорядників нижчого рівня;

– аналізує ефективність використання бюджетних коштів та результативність програм.

Органи Державного казначейства в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів здійснюють відкриття рахунків, операції з коштами місцевих бюджетів, розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів, а також ведуть бухгалтерський облік і складають звітність про виконання бюджетів.

До функцій казначейства щодо операцій з коштами місцевих бюджетів входить:

– розмежування за надходженнями між рівнями місцевих бюджетів;

– повернення надмірно або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів на підставі висновків податкових органів;

– виконання рішень судових органів про повернення коштів з місцевих бюджетів;

– здійснення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;

– здійснення контролю за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису бюджету;

– здійснення платежів за дорученням розпорядників бюджетних коштів;

– ведення бухгалтерського обліку доходів місцевих бюджетів, узятих зобов’язань, перерахованих трансфертів та виконання відповідного бюджету;

– встановлення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів;

– надання відповідним місцевим органам необхідної інформації та звітів про виконання місцевих бюджетів.

Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби в процесі виконання місцевих бюджетів є здійснення контролю за:

– витрачанням бюджетних коштів;

– станом і достовірністю бухгалтерського обліку;

– усуненням недоліків і порушень, виявлених у ході попередніх ревізій та перевірок.

Контроль здійснюється у формі ревізій і перевірок. Крім цього, контрольно-ревізійні управління розробляють пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм надалі, а також застосовують до юридичних осіб фінансові санкції за допущені порушення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 2.4. Координація діяльності учасників бюджетного процесу