Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає сутність операцій оренди і лізингу основних фондів?

Згідно ст. 292 Господарського кодексу України є два види лізингу – фінансовий і оперативний. У бухгалтерському стандарті 14 використовується тільки поняття оренда – операційна і фінансова. Податкове законодавство використовує обидва поняття і лізинг, і оренда, не відокремлює їх один від одного, проте виділяє два їх види – фінансовий лізинг (оренда) і оперативний лізинг (оренда). Таким чином, порядок передачі майна в оренду (лізинг) в Україні регламентується Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 14 “Оренда” (П(С)БО 14).

Згідно п. 1.18 ст. 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” лізингова операція – господарська операція, що передбачає надання основних фондів або землі у користування іншим фізичним або юридичним особам (орендарям) за оренду плату та на визначений строк. Згідно П(С)БО 14 оренда – угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом узгодженого з орендодавцем строку.

Оренда – явище багатогранне, у межах кожного орендного договору здійснюється декілька різноманітних господарських операцій з:

O передачі і повернення об’єкта оренди;

O нарахування орендної плати і сплати орендних платежів.

Крім того, залежно від умов договору, орендодавець або орендар можуть здійснювати витрати на утримання й експлуатацію об’єкта оренди та його поліпшення.

Яка різниця між операційною і фінансовою орендою (лізингом)?

Операційна оренда визначена в П(С)БО 14 як оренда інша, ніж фінансова. У Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” оперативний лізинг (оренда) – господарська операція, що передбачає передання орендарю майна, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом (орендою).

Згідно П(С)БО 14 оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з ознак:

1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

2) орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчу за його справедливу вартість на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди.

Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” “лізинг (оренда) вважається фінансовою, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

Об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості за нормами амортизації, визначеними статтею 8 цього закону, та орендар зобов’язаний придбати об’єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

Сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об’єкта лізингу;

Якщо у лізинг передається об’єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від звичайної ціни за такий об’єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної на дату початку дії лізингового договору на весь його строк;

Майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Для цілей цього підпункту під терміном “строк фінансового лізингу” розуміється строк від дати передання майна лізингоотримувачу (орендарю) до дати набуття права власності на таке майно або здійснення останнього лізингового платежу лізингоотримувачем, залежно від того, яка подія станеться раніше” [86].

Таким чином, за своєю економічною сутністю фінансова оренда об’єднує риси двох операцій: купівлі-продажу майна і власне оренди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає сутність операцій оренди і лізингу основних фондів?