Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 8.4. ОРГАНІЗАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Спрощена система оподаткування, обліку і звітності вводиться для таких суб’єктів малого підприємництва:

– фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи й у трудових відносинах з якими, включаючи членів їхніх родин, протягом року перебуває не більш ніж 10 осіб і розмір виторгу яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

– юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і розмір виторгу яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн гривень.

Виторгом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок чи (і) в касу за здійснення операцій із продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи – мають право самостійно обрати спосіб оподатковування доходів за єдиним податком шляхом одержання свідчення про сплату єдиного податку.

Ставку єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб – установлюють місцеві ради за місцем їхньої державної реєстрації залежно від виду діяльності, у розмірі не менше ніж 20 гривень і не більше ніж 200 гривень на місяць.

У разі, якщо фізична особа – суб’єкт малого підприємництва – здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлені різні ставки єдиного податку, вона здобуває одне свідчення і сплачує єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.

У разі, якщо платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність із використанням найманої праці чи праці за участю в підприємницькій діяльності членів його родини, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа, що сплачує єдиний податок, звільняється від обов’язку нарахування, відрахування і перерахування в державні цільові фонди зборів, пов’язаних із виплатою заробітної плати працівникам, що перебувають із ним у трудових відносинах, включаючи членів його родини.

Суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа, що перейшла на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, самостійно обирає одну з таких ставок єдиного податку:

– 6% суми, отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без обліку акцизного збору в разі сплати податку на додану вартість відповідно до Закону України “Про податок на додану вартість”;

– 10% суми, отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Спрощену систему оподаткування, обліку і звітності для суб’єктів малого підприємництва можна застосовувати замість загальної системи оподаткування, обліку і звітності на вибір суб’єкта малого підприємництва.

Суб’єкт малого підприємництва, що сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов’язкових платежів):

– податок на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6%;

– податок із прибутку підприємств;

– податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва);

– плата (податок) за землю;

– збір на спеціальне використання природних ресурсів;

– збір у Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення;

– збір у Державний інноваційний фонд;

– збір на обов’язкове соціальне страхування;

– відрахування і збори на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг загального користування України;

– комунальний податок;

– податок на промисел;

– збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

– збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг;

– внески у Фонд соціального захисту інвалідів України;

– внески в Державний фонд сприяння зайнятості населення;

– плата за патенти відповідно до Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”.

Підприємства малого бізнесу подають фінансовий звіт, у якому основною частиною є баланс. У статті балансу “Незавершене будівництво”

Відображається вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), здійснюваних для власних потреб суб’єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій.

У статті “Основні засоби” відображається вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів та орендованих цілісних державних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також відображається вартість нематеріальних активів.

У статті відображають окремо початкову (переоцінену) і залишкову вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нараховану в установленому порядку суму їхнього зношення. У підсумок балансу включають залишкову вартість, що визначається як різниця між початковою (переоціненою) вартістю зазначених необоротних активів і сумою їхнього зношення на дату балансу.

У статті “Довгострокові фінансові інвестиції” відображають фінансові інвестиції на період більше ніж один рік, а також усі інші фінансові інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

У статті “Інші необоротні активи” відображають суми інших необоротних активів, що не можуть бути включені у вищевказані статті розділу “Необоротні активи”.

У статті “Виробничі запаси” відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу.

У статті “Готова продукція” відображається собівартість виробів на складі, обробку яких завершено і котрі пройшли випробування, приймання, укомплектовані відповідно до умов договорів із замовниками і відповідають технічним умовам та стандартам. У цій статті наводиться також купівельна вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу.

У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” відображається заборгованість покупців і замовників за реалізовані їм продукцію, товари чи роботи, послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість. У підсумок балансу включають чисту реалізаційну вартість, яку визначають шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” відображають визнану дебіторську заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” відображається заборгованість дебіторів, що не включена в інші статті дебіторської заборгованості і відбита в складі оборотних активів.

У статті “Поточні фінансові інвестиції” відображають фінансові інвестиції на термін, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами коштів).

У статті “Кошти і їхні еквіваленти” відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти коштів. У цій статті окремо наводять кошти в національній та іноземній валютах. У складі витрат майбутніх періодів відображають витрати, що мали місце протягом поточного чи попередніх звітних періодів, але належать до наступного за звітним періоду.

У статті “Статутний капітал” наводять зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, що є внеском власників (учасників) у капітал підприємства.

У статті “Додатковий капітал” відображають суму дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних чи фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. У статті “Резервний капітал” наводять суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображають суму нерозподіленого прибутку.

У складі забезпечення майбутніх витрат і платежів відображають суми забезпечення для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на виплату майбутніх відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань і т. п.), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень із бюджету та інших джерел.

У статті “Короткострокові кредити банків” відображають суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них короткостроковими позиками. Зобов’язання за кредитами банків наводять у балансі з обліком належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за користування ними.

У статті “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” відображають суму заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями.

У статтях “Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом”, “Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування”, “Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці” відображається заборгованість, відповідно, перед бюджетом, страховими компаніями за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою.

До складу доходів майбутніх періодів включають доходи, отримані протягом поточного чи попередніх звітних періодів, що належать до майбутніх звітних періодів.

Звіт про фінансові результати є другою складовою фінансового звіту.

У статті “Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” відображається загальний дохід (виторг) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом відрахування з доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших відрахувань з доходу.

У статті “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” відображають виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і собівартість реалізованих товарів.

У статті “Інші операційні доходи” відображають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) і т. п.

У статті “Інші операційні витрати” відображають:

– адміністративні витрати, витрати на збут; собівартість реалізованих оборотних активів (крім фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів;

– списання безнадійних боргів; утрати від знецінювання запасів; утрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування майбутніх витрат; інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства (крім витрат, які включають у собівартість продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті “Інші звичайні доходи” відображають дивіденди, проценти, доходи від участі в капіталі й інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У статтях “Надзвичайні витрати” і “Надзвичайні доходи” відображають відповідно: утрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій і т. п.), включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха і техногенних аварій; суми страхового відшкодування і покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; чи доходи або втрати від інших подій і операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Баланс на_200 _ р

Форма № 1-м Код за ДКУД

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

Початкова вартість

031

Зношеність

032

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом 1

080

II. Оборотні активи Виробничі запаси

100

Готова продукція

130

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

Початкова вартість

161

Резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

У національній валюті

230

В іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

І. Власний капітал Статутний капітал

300

Додатковий капітал

320

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Усього за розділом І

380

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

III. Довгострокові зобов’язання

480

IV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом

540 550

Зі страхування

570

З оплати праці

580

Інші поточні зобов’язання

610

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

У розділі І звіту про фінансові результати відображається чистий прибуток.

У розділі II Звіту про фінансові результати “Елементи операційних витрат” наводиться сума відповідних елементів операційних витрат (на виробництво і збут, керування й інші операційні витрати), що зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду (табл. 8.2).

Таблица 8.2

Звіт про фінансові результати за_ 200 _ p.

Форма № 2-м Код за ДКУД

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Інші операційні доходи

060

Інші операційні витрати

090

Інші звичайні доходи

130

Інші звичайні витрати

160

Надзвичайні: доходи

200

Витрати

205

Податок на прибуток

210

Чистий фінансовий результат (035 – 040 + 060 – 090 + 130 – 160 + 200 – 205 – 210) прибуток

220

Збиток

225

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 8.4. ОРГАНІЗАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА