Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 8.5. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ

Державна фінансова підтримка малого бізнесу*17 включає насамперед податкові та кредитні методи впливу на цей сектор економіки. Як засвідчує світовий досвід, виважена, диференційована податкова та грошово-кредитна політика здійснює вирішальний вплив на формування і подальший розвиток суб’єктів малого бізнесу.

*17: {Під час написання цього підрозділу використано збірник: Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну / Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні “Єднання”. – К., 1997.}

Реальні труднощі з фінансуванням є чи не найголовнішою проблемою сьогодні для малого бізнесу України.

Недостатність капіталу в більшості населення, складність, невигідність, а подекуди й неможливість отримати позичкові кошти гальмують розвиток малого бізнесу. Отже, завдання держави – створювати передумови, що стимулюють вкладення інвестицій у цей сектор економіки. Підтримка з боку держави на цьому рівні має здійснюватися двома взаємопов’язаними шляхами:

1) допомога у формуванні капіталу для відкриття підприємства;

2) забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку фінкціонуючих малих підприємств.

Саме тому у Програмі розвитку малого підприємництва в Україні записано, що завданнями Програми є:

– створення правових, економічних та організаційних умов для сталого розвитку малого підприємництва;

– формування системи державної підтримки малого підприємництва;

– сприяння розвиткові малих підприємств у виробничій, інноваційній та соціальній сферах, створення нових робочих місць, стимулювання інвестиційної активності та обмеження монополізму в підприємницькій діяльності;

– розвиток фінансово-кредитних та інвестиційних відносин у сфері малого підприємництва;

– формування розвинутої інфраструктури малого підприємництва на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях;

– створення широкого прошарку “підприємців-власників”*18.

*18: {Див.: Крупка М. І. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть. – Львів: Діалог, 1997. – С. 218.}

Одним із головних напрямів підтримки малого бізнесу є створення системи фінансово-кредитної підтримки. Найважливіші важелі державної фінансової підтримки малого підприємництва в Україні можна поділити на дві основні групи методів державної фінансової підтримки – прямі і непрямі методи.

Механізм прямих заходів включає такі основні форми державної фінансової підтримки малого підприємництва:

– надання субсидій;

– надання позик;

– формування державних фондів;

– створення спеціалізованих фінансових установ.

Заходам другої групи притаманний непрямий характер, вони поступово витісняють важелі прямого адміністративного виливу.

До основних форм такої державної фінансової підтримки підприємництва насамперед слід віднести:

– податкові знижки (або повне звільнення від інших податків);

– податкові пільги;

– прискорена амортизація;

– знижки на науково-дослідні витрати, на витрати, пов’язані з підготовкою кадрів для підприємницької діяльності, тощо.

Зазначені форми державної політики тою чи іншою мірою використовуються в Україні і зарекомендували себе як ефективні гнучкі важелі державної допомоги, які мають в основному недискримінаційний характер.

Усі підприємства, навіть такі, справи яких ідуть досить успішно, на майбутнє потребуватимуть фінансування на такі цілі:

– розгортання нового підприємства;

– розвиток нових технологій та розробка випуску нових продуктів;

– поширення бізнесу (нові споруди, вдосконалення технології, наймання кадрів);

– освоєння нових ринків.

Доступ до сталого фінансування за доступними процентними ставками залишається життєво важливим питанням для представників малих підприємств. Головні засоби, що створюють сприятливі умови для розвитку малих підприємств, включають:

– наявність доступного капіталу (суми, нагромаджені за рахунок приросту капіталу, які можуть бути використані малими підприємствами);

– відповідна структура установ (система комерційних банків, індустрія ризикового фінансування, фондові біржі та інші механізми, що дозволяють зв’язати постачальників капіталу з тими, хто має в ньому потребу);

– помірні проценти;

– відповідні фінансові механізми (різні види позик, відповідні форми інвестування акціонерного капіталу).

Головне питання – визначити, що уряд може зробити для сприяння формуванню цих засобів, у зв’язку з чим доцільно визначити такі головні завдання в галузі фінансування малих підприємств:

– поширення участі комерційних банків у наданні позик малим підприємствам;

– нагляд і регулювання щодо надання банками позик малим підприємствам;

– забезпечення збільшення капіталу, який може бути використаний шляхом розвитку конкуренції на ринку надання позик малим підприємствам;

– зміщення акцентів і раціоналізація державних програм допомоги малим та середнім підприємствам;

– сприяння наданню акціонерного капіталу малим підприємствам.

На доступність фінансування впливає система забезпечення позик, подібна до тієї, що діє в інших країнах. Замість того, щоб витрачати гроші на субсидії та дотації, уряд може сприяти наданню приватним секторам позик підприємствам, які мають у цьому потребу, гарантуючи повернення позики в разі їх неплатоспроможності. Таким чином, уряд зменшує ризик для позикодавця й усуває головну перешкоду на шляху надання позик малим підприємствам.

З метою сприяння реалізації державної політики фінансової підтримки підприємництва, створення відповідних умов для розвитку малого підприємництва у грудні 1991 року Кабінет Міністрів України створив Український національний фонд підтримки підприємництва і розвитку конкуренції, який у серпні 1995-го був перетворений в Український фонд підтримки підприємництва (постанова № 687 Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 року).

Згідно з цією постановою Український фонд підтримки підприємництва є некомерційною організацією і не має за мету своєї діяльності отримання прибутку.

Основними завданнями Фонду є:

– сприяння реалізації державної політики розвитку підприємництва шляхом залучення й ефективного використання фінансових ресурсів на поворотній і безповоротній основі, фінансування цільових програм та проектів часткової сплати процентів за видані підприємцям кредити установами банків;

– співробітництво з міжнародними, іноземними та українськими фінансовими організаціями в питаннях розвитку підприємництва;

– участь у реалізації міжнародних договорів у частині фінансового розвитку підприємництва в Україні.

Для реалізації основних завдань Фонду використовують кошти, передбачені державним бюджетом на фінансову підтримку підприємництва.

Питання для самоконтролю

1. Які критерії віднесення підприємств до малих та середніх у різних країнах?

2. Які джерела фінансового забезпечення малого бізнесу ви знаєте?

3. Охарактеризуйте моделі оподаткування підприємств малого бізнесу.

4. Як здійснюється сплата ПДВ за спрощеної системи оподаткування?

5. Що є об’єктом оподаткування підприємств малого бізнесу?

6. Яким чином підприємства малого бізнесу сплачують місцеві податки і збори?

7. Охарактеризуйте заходи державної політики підтримки малого бізнесу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 8.5. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ