Фінанси – Лондар С. Л. – Ринок міжнародних капіталів

Упродовж останніх років Україна активно накопичувала досвід роботи на міжнародних ринках позичкового капіталу. З метою покриття дефіциту державного бюджету здійснено кілька емісій державних облігацій зовнішньої позики, розширювалась практика отримання синдикованих кредитів від іноземних банків, здійснено кілька емісій корпоративних облігацій.

На рисунку 4.5 показана динаміка зміни державного прямого та гарантованого боргу за останні п’ять років.

Як видно з рисунка прямий державний борг у абсолютному розмірі підвищився: з близько 66133 млі і гри. у 2003 ропі до 78040 тис. гри на середину 2008 року. Гарантований борг склав у 2007 році 17450 млн. грн., тоді як у 2003 році він складав близько 11400 млн. грн.

На рисунку 4.5 представлено динаміку зміни валового зовнішнього боргу та його структуру за період останніх п’яти років.

Видно, що зовнішній державний борг в номінальному вимірі (грн.) протягом останніх п’яти років зростає і в жовтні 2008 року складає близько 60375 млн. грн. Заборгованість, не віднесена до інших категорій в структурі зовнішнього державного боргу займає найбільшу частку (у 2008 році близько 35218 млн. грн.) і характеризується значним зростанням. Динаміка росту характерна також для заборгованості за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку.

Ринок цінних паперів.

На сьогодні інфраструктура ринку цінних паперів (інша назва – фондового ринку) України складається з професійних учасників: торговців цінними паперами, компаній з управління активами, організаторів торгівлі на фондовому ринку, депозитаріїв та організацій, які здійснюють кліринг, реєстраторів і зберігачів, за безпосередньої участі яких забезпечується випуск (емітування) та обіг цінних паперів. Участь у торгівлі цінними паперами беруть і інші учасники ринку, серед яких найбільші – банки та інвестиційні компанії. Порівняльні дані з обсягів виконаних у 2007-2008 рр. договорів різними видами торговців цінними паперами поквартально показано у таблиці 14.1.

Загальний річний обсяг продаж цінних паперів в Україні в другому кварталі 2008 року склав 190109,79 млн. грн., що на 25289,69 млн. грн. більше ніж в аналогічному періоді минулого року. Домінуюча частка торгівлі цінними паперами в системі організованого фондового ринку сконцентрована в ПФТС (Перша фондова торговельна система). Наприклад, частка ПФТС на організованому ринку за обсягами торгів в 2007 році досягла близько 90 % . За результатами таких торгів формуються фондові індекси.

За результатами січня – жовтня 2008 р. на організованому фондовому ринку України індекс ПФТС (відображає коливання цін на акції найбільш привабливих підприємств) знизився порівняно з початком року на 841,54 пункти, або на 76,93 %, – до 252,31 пунктів. Зниження індексу ПФТС на українському фондовому ринку певною мірою пов’язане із напруженою ситуацією на світових фінансових ринках, яка зумовила зниження зацікавленості іноземних інвесторів в інвестуванні коштів у цінні папери країн з перехідною економікою, зокрема й України (рис. 13.5).

Фінанси   Лондар С. Л.   Ринок міжнародних капіталів

Рис. 13.5. Динаміка фондових індексів економіки окремих країн (вересень 2007року-кінець 2008року, відносна величина індексів на 01.09.2007року -1,00) ^Розраховано на основі даних НБУ

Водночас посилення гнучкості курсу гривні та зменшення лімітів на інвестування у фінансові інструменти країн з перехідною економікою (через нестабільність на світових фінансових ринках) зменшилися обсяги участі на ринку державних цінних паперів іноземних інвесторів. Обсяг облігацій внутрішніх державних позик (ОВДЛ) у власності нерезидентів протягом січня – жовтня 2008 р. зменшився до 1306,5 млн. грн. і за станом на 01.11.2008 р. становив 9,6 % від загального обсягу ОВДП, що перебувають в обігу. Загальний же обсяг торгів на торговельному майданчику Фондової біржі ПФТС (яка є найбільшим організатором торгівлі цінними паперами в Україні) у січні – жовтні 2008 р. збільшився порівняно з аналогічним періодом 2007 р. майже у 1,8 рази – до 29,84 млрд. грн.

Протягом січня – вересня поточного року Міністерство фінансів України під час первинного розміщення ОВДП залучило до державного бюджету лише 1247,03 млн. грн., що становить близько 16 % від надходжень, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Фінанси   Лондар С. Л.   Ринок міжнародних капіталів

Рис. 13.6. Динаміка зміни державного прямого та гарантованого боргу за останні десять років ^розраховано на основі даних НБУ

Слід зауважити, що протягом зазначеного періоду Міністерство фінансів України підвищило рівень дохідності за державними облігаціями. Так, якщо в січні – липні 2008 р. середньозважена дохідність за державними облігаціями, розміщеними на первинних аукціонах, коливалася в межах 6,9 %-7,9 % річних, то в серпні – вересні їх середньозважена дохідність зросла до 11,5 % та 12,1 % відповідно.

Що стосується світових фондових ринків, то сучасна нестабільність на них спричинена негативною макроекономічною та корпоративною статистикою, очікуваннями інвесторів на рецесію світових економік. Заходи, запроваджувані керівництвами країн щодо стимулювання економік та запобігання поширенню фінансової кризи не змогли втримати фондові ринки від падіння – провідні світові фондові індекси знизилися в середньому на 18 %.

Фінанси   Лондар С. Л.   Ринок міжнародних капіталів

Рис. 13.7. Динаміка зміни валового зовнішнього боргу та його структура за період і третій квартал 2005 року – четвертий квартал 2007 року ^розраховано на основі даних НБУ

На кінець жовтня 2008 року значення провідних фондових індексів світу становили: DJI (-13,95 %), S&;P500 (-16,83 %), Nasdaq (-17,35 %), DAX (-14,46 %), Nikkei 225 (-23,83 %), SSE (-24,63 %), RTS (-36,18 %).

Протягом другого півріччя 2008 року на світові фондові ринки впливали такі негативні чинники: побоювання інвесторів щодо недостатньої ефективності плану спасіння фінансового сектора (“плану Полсона”); публікація песимістичної макроекономічної статистики; зниження індикатора споживчої довіри в США за жовтень до історичного мінімуму (38 пунктів, очікувалось на рівні 53 пунктів); негативні квартальні корпоративні звіти (зокрема, таких блакитних фішок, як PepsiCo, Citigroup, Boeing, Caterpillar, DuPont, Dow Chemical, Texas Instruments, Yahoo!).

Насамкінець, наведемо інформацію про суть окремих цінних паперів, якими торгують на ринку цінних паперів.

Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, що їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що виплавають з цих документів іншим особам.

В Україні в цивільному обороті можуть бути такі види цінних паперів: 1) пайові цінні папери (акції, інвестиційні сертифікати);

2) боргові цінні папери (облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі);

3) іпотечні цінні папери (сертифікати фондів операцій з нерухомістю, іпотечні сертифікати).

4) похідні фінансові інструменти (ф’ючерси, форварди, опціони тощо). Інструментами ринку цінних паперів в Україні є: акції; облігації внутрішніх

Та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання України; ощадні сертифікати; векселі; приватизаційні папери.

Акція – це цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції випускаються іменні і на пред’явника, прості і привілейовані.

Власнику простої акції сплачуються дивіденди, якщо протягом року акціонерне товариство отримало прибуток і загальні збори акціонерів прийняли рішення про спрямування всього чи частини прибутку на виплату дивідендів. Власники простих акцій мають право голосу на загальних зборах акціонерів при управлінні акціонерним товариством, але не мають право на фіксований розмір дивідендних виплат.

Власник привілейованої акції має переважне право на отримання дивідендів. Дивіденди за привілейованими акціями, як правило, фіксовані і визначаються в процентах до їх номінальної акції. Власники привілейованих акцій мають право на отримання фіксованого розміру дивідендних виплат, але не мають право голосу в управлінні акціонерним товариством. Загальна кількість привілейованих акцій не може перевищувати 10 % статутного капіталу акціонерного товариства. Це обмеження пов’язане з необхідністю фіксованих дивідендних виплат за привілейованими акціями, що може значно впливати на фінансову стійкість акціонерного товариства.

Облігація – це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого процента. Є різні види облігацій залежно від емітента, способу виплати доходу, термінів, на які вони випускаються, умов обігу та надійності.

Казначейські зобов’язання – вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власником грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу. Випускають казначейські зобов’язання таких видів:

– короткострокові – з терміном обігу до 1 року;

– середньострокові – від 1 до 5 років;

– довгострокові – від 5 до 10 років.

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право власника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів за ним. Існують строкові ощадні сертифікати і до запитання, іменні і на пред’явника. Дохід за ощадним сертифікатом виплачується при пред’явленні їх для оплати в банк, що їх випустив. У разі коли власник строкового сертифіката вимагає повернення депонованих коштів раніше обумовленого строку, йому виплачують понижений процент, рівень якого визначається на договірних умовах при внесенні депозиту.

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Розрізняють два види векселів: прості та переказні.

Простий вексель виписується і підписується боржником і містить його безумовне зобов’язання сплатити кредитору визначену суму у визначений термін у визначеному місці. Переказний вексель на відміну від простого виписується і підписується кредитором (трасантом) і містить наказ боржнику (трасату) сплатити у зазначений термін визначену у векселі суму третій особі (ремітенту). Ремітент володіє векселем, пред’являє його до сплати й отримує гроші або передає вексель за допомогою передавального підпису іншій особі в погашення свого боргу. Передавальний підпис (індосамент) власник векселя (індосант) робить на користь іншої особи (індосатора) на зворотній стороні векселя.

Інкасація і доміциляція – основні розрахункові операції банку, які пов’язані з оплатою векселів. Інкасація векселя передбачає стягнення банком платежу з боржника. Доміциляція полягає в дорученні векселедавця або трасата банку сплатити за векселем у зазначений термін за рахунок залишку коштів, що є на рахунку. Оплата такого векселя гарантована і здійснюється швидко.

Приватизаційні папери – це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частики майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – Ринок міжнародних капіталів