Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Глобальні обчислювальні мережі

§ 1. Глобальні обчислювальні мережі

Насущні потреби ринку інформаційних послуг нарівні з бурхливим розвитком телекомунікаційних технологій в останні десятиріччя стали вагомими спонукальними причинами стрімкого розвитку технологій широкого обміну інформацією, побудови потужних територіальних і глобальних обчислювальних мереж.

Створення і розвиток таких мереж є цілком закономірним і природним процесом. Розглядаючи сучасне суспільство як деяку складну динамічну систему, всередині якої постійно відбуваються процеси інформаційного обміну, необхідно особливо виділити як базовий елемент побудови інформаційної інфраструктури такого суспільства технології інформаційного обміну, технології передачі даних на великі відстані, технології побудови систем оперативного доступу до різноманітної інформації.

Як відомо із загальної теорії інформації, будь-які відомості або факти з навколишнього середовища лише тоді стають інформацією, коли вони становлять для людини певну користь і можуть передаватися різними способами. Тому розвиток засобів обчислювальної техніки, що дозволив звільнити людину від рутинних розрахункових і логічних операцій, не може бути самоціллю, не може бути обернений сам на себе. Вдосконалення техніки і технології обчислень, зберігання та обробки інформації викликає необхідність створення систем обміну даними, доступу і спільного використання територіально віддалених масивів інформації.

Першим кроком на шляху побудови таких систем на базі персонального комп’ютера як найбільш доступного і популярного засобу організації індивідуального інформаційного простору стали локальні обчислювальні мережі. Але внаслідок своєї територіальної і організаційно-технологічної обмеженості вони не здатні вирішити всіх проблем організації процесів глобальної інформаційної взаємодії. Це зумовлено, передусім, тим, що при побудові локальних обчислювальних мереж насамперед враховуються потреби конкретного підприємства або установи, що відображають інформаційну, організаційну і виробничу специфіку. При цьому, як правило, обирається власна стратегія розвитку інформаційної і телекомунікаційної інфраструктури, що часто не враховує необхідності ведення процесів обміну даними з іншими організаціями, тим більше якщо вони не знаходяться в організаційному або структурному взаємозв’язку.

Наявність досить великої кількості локальних рішень з організації процедур інформаційного обміну, орієнтованих на використання різноманітних протоколів обміну даними, що мають різну топологію та архітектуру побудови мережі, істотно ускладнює проектування і побудову систем глобального інформаційного обміну. При цьому на початковому етапі створення таких систем основна проблема полягала у відсутності єдиних загальновизнаних міжнародних стандартів і протоколів міжмережного обміну даними.

Однак об’єктивна необхідність і актуальність вирішення завдань об’єднання розрізнених інформаційних і обчислювальних ресурсів сприяла створенню і розвитку національних і міжнародних асоціацій систем комп’ютерного зв’язку. За порівняно короткий проміжок часу були вироблені національні і міжнародні стандарти побудови та організації функціонування систем глобального обміну інформацією на основі об’єднання різноманітних комп’ютерних мереж. Комплекс заходів, здійснених міжнародними організаціями з метою впорядкування і стандартизації систем і протоколів між-мережної взаємодії, дозволив вирішити основні проблеми побудови глобальних телекомунікаційних та інформаційних систем.

Сьогодні проблема організації міжмережного обміну даними і побудови на цій основі глобальних комп’ютерних мереж вирішена не тільки на концептуальному, але й на практичному, прикладному рівні. Існує досить велика кількість мереж, що успішно вирішують проблеми організації віддаленого доступу до найрізноманітніших розподілених інформаційних і обчислювальних ресурсів.

Останнім часом найбільше розповсюдження і широку популярність серед абсолютної більшості користувачів комп’ютерних систем отримала мережа Internet, яка, безсумнівно, заслуговує на те, щоб розглянути її більш детально. Але, перш ніж почати висвітлення питань побудови, функціонування і розвитку Internet, необхідно хоча б коротко згадати інші глобальні комп’ютерні мережі та системи, які представлені сьогодні на ринку телекомунікаційних і комп’ютерних систем.

Ще до того, як Internet набула такого значного поширення серед користувачів мережних інформаційних технологій, вже були відомі і успішно використовувалися спеціалізовані системи, що дозволяли отримати той чи інший вид інформаційних послуг або навіть цілий комплекс таких послуг.

Наприклад, для розсилання електронної кореспонденції, читання електронних варіантів останніх новин, організації прямого спілкування в режимі діалогу між окремими користувачами широко використовувалися і використовуються сьогодні такі мережні служби, як CompuServe, America Online та ін.

Значна кількість мережних діалогових служб мають прекрасний інформаційний сервіс і цілий ряд можливостей, яких немає в Internet. Існує безліч невеликих за своїми технічними можливостями, але досить популярних діалогових служб, так званих BBS (Bulletin Board System) – системи електронних дошок оголошень, які, маючи часто вузькоспеціальну спрямованість, розраховані на інформаційне обслуговування конкретного кола користувачів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Глобальні обчислювальні мережі