Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 5. Можливості практичного використання мережі Internet

Глобальні інформаційні ресурси, зосереджені у світовій мережі Internet нарівні з інформаційними службами нового покоління, можна розглядати як прототип нової системи соціальної комунікації в рамках усієї світової спільноти. Вже сьогодні створення і розвиток цієї мережі вважається чи не найбільш значним винаходом XX століття, що дозволив абсолютно по-новому поглянути на питання глобального інформаційного обміну, на організацію процесів пошуку, обробки і зберігання колосальних обсягів різноманітної інформації.

Сьогодні можна з повною упевненістю говорити про єдине комунікаційне співтовариство, яке об’єднує в єдиний інформаційний простір вже понад 148 млн. користувачів. Ця феноменальна технологія не просто модне захоплення, як могло здатися спочатку, це прообраз нової системи світового суспільного устрою, в основу якого вже покладені перші блоки.

Стрімкий розвиток Internet-технологій відкриває користувачам нові способи ведення справ, створює безпрецедентні можливості підтримання ділових відносин у віртуальному інформаційному просторі на різноманітних рівнях.

Використання Internet у діловій практиці для багатьох зарубіжних компаній стало звичною нормою. На ранній стадії еволюції Internet просте розміщення рекламних або інформаційних повідомлень в глобальній мережі вже обіцяло компанії або банку солідні конкурентні переваги. Однак сьогодні цього вже не досить. Необхідно забезпечити динамічне, інтерактивне, постійне доступне інформаційне наповнення, для того щоб привернути увагу потенційних користувачів до потрібної інформації.

Глобальна мережа Internet сьогодні використовується не тільки для обміну інформаційними повідомленнями і для доступу до різноманітних інформаційних ресурсів, все більше застосування знаходять Internet-технології для здійснення конкретних комерційних операцій. У даному контексті використання Internet і сучасних технологій інформаційного обміну дозволить отримати істотні переваги завдяки скороченню витрат, прискоренню різноманітних бізнес-процесів, внаслідок чого зросте інформаційна привабливість, загальна прибутковість діяльності компаній або банків.

Процес використання Internet-технологій для оптимізації інформаційних і комерційних процедур, що відбуваються в рамках глобальних процесів соціальної комунікації, обумовив появу цілого ряду нових способів отримання прибутку за допомогою мережі Internet. Назвемо найбільш поширені з них:

1. Реклама. Багатомільйонна аудиторія мережі Internet дозволяє привернути масову увагу до продукції, що продається, або послуг.

2. Маркетинг. Розміщення в Internet інформації презентаційного характеру дозволяє компаніям заявити про себе і свою діяльність. Крім цього, Internet дозволяє в умовах жорсткої конкуренції здійснювати так званий індивідуальний маркетинг, тобто пропонувати товари і послуги, максимально адаптовані до потреб конкретного споживача.

3. Зв’язок з філіями і мобільними співробітниками. За допомогою Web-вузлів підприємства та організації можуть розширити можливості звичайної електронної пошти Internet, надавши можливість авторизованим користувачам (співробітникам, клієнтам, постачальникам та ін.) права доступу до найсвіжіших корпоративних даних. 4. Публікація інформації. Internet має незаперечні переваги перед іншими засобами масової інформації, маючи можливість в будь-який час і з будь-якої точки земної кулі надавати новини, огляди, довідкові дані, електронні бібліотеки, аудіо – і відеодані.

4. Спільна розробка проектів. Internet надає можливість спільної розробки програмних продуктів, чим досягається істотне скорочення витрат на організацію робочих груп програмістів.

5. Спрощення бізнес-процесів. У рамках Internet і Web-технологій. існує можливість організації Intranet-мереж, які є гнучким і конкурентоспроможним засобом, що дозволяє підприємствам більш ефективно використати свій інформаційний потенціал і свою інформаційну інфраструктуру.

6. Електронна комерція. Купівля і продаж різноманітних продуктів і послуг за допомогою глобальної мережі Internet.

З усього наведеного (далеко не повного) переліку способів ведення електронного бізнесу з використанням Internet найбільш багатообіцяючим і динамічним є електронна комерція. У широкому значенні під даним виглядом електронного бізнесу розуміють весь спектр надання товарів і послуг, який характерний для звичайного бізнесу. Вже зараз стає очевидним той факт, що Internet може розглядатися як гігантський торговий і фінансовий центр майбутнього. Термін електронна комерція став виключно популярним у світі бізнесу. Такий вид ведення бізнес-процесів передбачає проведення найрізноманітніших трансакцій за допомогою Internet і Web-технологій.

Поява принципово нових засобів фінансових розрахунків надала можливість зробити фінансові послуги доступними користувачам прямо з дому або з місця роботи. Сучасні інформаційні технології дозволили створити віртуальна магазини, банки, біржі – цілий світ електронної комерції, який доповнює і деякими елементами замінює звичну економічну і соціальну інфраструктуру. У загальному випадку системи електронної комерції покликані виконувати не тільки прості операції купівлі і продажу товару або послуги, вони повинні стимулювати попит на продукцію і послуги, автоматизувати базовий перелік адміністративних функцій, логістики, маркетингу і т. д.

У зв’язку з цим автоматизація надання банківських послуг не є винятком. Використання передових технологій для організації роботи банку з клієнтами може принести істотні вигоди, оскільки не тільки значно розширює спектр автоматизованих послуг, що надаються банком, й стимулює зростання кількості клієнтів банку.

На сьогоднішній день існує два різних підходи до побудови автоматизованих платіжних систем і систем надання фінансових послуг у сфері банківського бізнесу.

За одним із них подібні системи повинні являти собою жорстко централізовані організаційно-технологічні структури, в рамках яких створюється та експлуатується весь комплекс програмно-технічних рішень по здійсненню різних платіжних трансакцій.

Інший підхід до організації таких систем передбачає максимальне використання при побудові систем розрахунків поширених, загальнодоступних технологій і програмних засобів, що дозволяють отримати недорогу і гнучку систему надання фінансових послуг на основі технологій електронної комерції.

Перш ніж провести порівняльний аналіз даних підходів до автоматизації банківських процедур, необхідно зробити ряд істотних зауважень. Це дозволить розглядати кожний з цих підходів у тісному взаємозв’язку із завданнями, що вирішуються з їх допомогою.

При виборі систем автоматизації банківських процедур слід розрізняти два великих блоки проблем щодо побудови платіжних систем:

По-перше, проблеми, пов’язані із здійсненням міжбанківського етапу платежів;

По-друге, проблеми, пов’язані з обслуговуванням фізичних і юридичних осіб – клієнтів банків.

Залежно від того, які види платіжних трансакцій будуть автоматизуватися в рамках тієї чи іншої платіжної системи, банк має ухвалити принципове рішення про вибір підходів до вирішення даного завдання на ранньому етапі проектування системи.

Не викликає сумніву той факт, що при створенні глобальних систем міжбанківської взаємодії, які зобов’язані провести безготівкові розрахунки між банками, необхідно орієнтуватися на побудову закритих корпоративних систем з єдиним технологічним і організаційним центром, з жорсткою системою захисту інформації від стороннього несанкціонованого доступу. Весь комплекс заходів з розробки технології і регламенту функціонування подібної системи повинен розроблятися в рамках єдиної структури, наділеної відповідними повноваженнями. Ці функції може виконувати центральний банк держави або інший уповноважений орган (спеціалізований розрахунковий банк, акціонерне товариство, розрахункова палата, клірингова палата і т. д.). У рамках такої електронної платіжної системи її учасники часто використовують для взаєморозрахунків унікальні закриті програмно-технічні комплекси, вирішуючи вузьке коло спеціальних завдань по забезпеченню функціонування системи згідно з технологічним регламентом.

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ), що існує та успішно функціонує в Україні, є на сьогодні найбільш яскравим представником таких систем. Вдале поєднання і злагоджена взаємодія в даній системі всього комплексу програмно-технічних засобів, що складають технологічну і методологічну основу системи міжбанківських розрахунків в Україні, ставлять СЕП НБУ в ряд найбільш потужних і надійних систем подібного класу.

У зарубіжних країнах існує достатня кількість подібних систем. Маючи певні переваги і недоліки, вони покликані, як правило, вирішувати цілком конкретний перелік завдань, зокрема, здійснювати міжбанківський етап безготівкових розрахунків.

Стосовно систем обслуговування клієнтів банків, орієнтація на унікальні, централізовані та жорстко регламентовані електронні системи здійснення платежів і надання фінансових послуг набуває консервативного, застарілого характеру. Найбільшу віддачу з погляду економічної вигоди в цьому випадку можуть принести технології електронної комерції, орієнтовані на використання Internet і Web-технологій.

Сьогодні стрімке зростання популярності таких технологій обумовлюється тим, що потенційний ринок надання фінансових послуг на основі Internet-технологій є глобальним за своєю природою. Internet дозволяє банкам долати перешкоди, пов’язані з проведенням фінансових операцій з клієнтами в географічно віддалених регіонах, і тим самим істотно розширити межі свого бізнесу. Впровадження більш досконалих технологій, таких, як програмні агенти, платіжні системи на основі смарткарт, метамова XML та інші, дозволять створити нові, персоніфіковані комбінації фінансових і банківських послуг, які будуть в недалекому майбутньому основою обороту банківського капіталу.

Наявність широкого спектра програмних продуктів, що дозволяють отримати досить простий і зрозумілий інструментарій для доступу до банківських послуг нарівні з іншими перевагами Internet-технологій, безсумнівно, вплине на розширення кола потенційних клієнтів банків, які використовують такі технології.

Але, крім безпосередніх переваг від застосування технологій електронної комерції, клієнти банків можуть отримати ряд додаткових послуг, які не можуть надати банки, що застосовують традиційний підхід до обслуговування клієнтів. Це стосується, передусім, різного роду інформаційно-довідкової інформації, яка часто має допоміжний характер, але здатна чинити істотний психологічний вплив, демонструючи клієнтам певний рівень відвертості і надаючи можливість робити самостійні висновки про фінансове положення і рівень ліквідності банку.

Крім стандартизованих видів фінансової звітності, банк може подавати в розпорядження користувачів деяку інформацію про стан основних економічних показників своєї діяльності. Ці дані, як і будь-яка інша інформація, що надається в електронному вигляді, легко піддаються декомпозиції, з якої на вимогу клієнтів можна формувати будь-які необхідні комбінації.

Така модель обслуговування клієнтів докорінно відрізняється від традиційної схеми поширення інформації, при якій зміст інформаційних і статистичних матеріалів визначається не клієнтом, а самим банком. Ще один істотний чинник полягає в інтерактивному характері споживання інформації і виконанні банківських операцій зі своїм рахунком.

Уявна складність такого персоналізованого ринку надання банківських послуг з точки зору його суб’єктів і банківського менеджменту компенсується наявністю нових технологій обслуговування інформаційного Internet-простору. У міру вдосконалення Internet-технологій і придбання практичного досвіду ведення справ на ринку електронної комерції та електронних банківських послуг будуть виникати не тільки технічні і технологічні проблеми, пов’язані, наприклад, з проблемами інформаційної безпеки, але й проблеми, які змушують по-новому поглянути на економічні і правові принципи, що лежать в основі побудови подібних систем. Породжений технологіями Internet, ринок електронних послуг підкоряється своїм законам, часто відмінним від принципів традиційної економіки, тому у використовуванні методи економічного аналізу і моделювання мотивації поведінки учасників цього ринку необхідно внести поправки, що враховують появу нетрадиційних товарів і послуг і утворення нових, раніше не існуючих, сегментів ринку.

Розробка базових елементів методології такого аналізу вже сьогодні є надто важливим завданням. Вже в найближчому майбутньому світове співтовариство зіткнеться з усе зростаючим впливом на різні макро – і мікроекономічні процеси нових технологій проведення бізнес-операцій. В умовах жорсткої конкуренції не тільки з іншими учасниками ринку, але і нетрадиційними способами ведення бізнесу знання нових методів економічного аналізу здатне надати істотну допомогу всім учасникам економічної ситуації, що змінилася.

Електронна комерція як повноправний учасник загального ринку продажу товарів і послуг переживає нині стрімкий розвиток буквально у всьому світі. Процес створення в Internet спеціалізованих структур, що займаються наданням електронних послуг, неухильно розвивається. У зв’язку з цим вже на початку XXI століття за оцінками фахівців необхідно чекати радикальних змін у загальній культурі спілкування людства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 5. Можливості практичного використання мережі Internet