Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 25.2. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток.

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.

Залежно від формування та розподілу розрізняють декілька видів прибутку:

– валовий;

– від операційної діяльності;

– від звичайної діяльності до оподаткування;

– від звичайної діяльності;

– чистий.

Згідно з П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, прибуток і іс сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рис. 25.1).

Економіка підприємства  Іванілов О. С.  25.2. Фінансово економічні результати діяльності підприємства

Рис. 25.1. Розрахунок валового прибутку (збитку)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування із доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Формування чистого доходу (виручки) підприємства можна представити у вигляді:

Економіка підприємства  Іванілов О. С.  25.2. Фінансово економічні результати діяльності підприємства

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебрична сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат:

Економіка підприємства  Іванілов О. С.  25.2. Фінансово економічні результати діяльності підприємства

Де ФРод – фінансовий результат від операційної діяльності;

ВП – валовий прибуток;

ЮД – інші операційні доходи;

АВ – адміністративні витрати;

ВЗ – витрати на збут;

ІОВ – інші операційні витрати.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебрична сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків):

Економіка підприємства  Іванілов О. С.  25.2. Фінансово економічні результати діяльності підприємства

Де ПРзд – прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

ФРзд – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;

Дк – дохід від участі в капіталі;

Іфд – інші фінансові доходи;

Ід – інші доходи;

ФВ – фінансові витрати;

Вук – витрати від участі в капіталі;

ІВ – інші витрати.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток:

Економіка підприємства  Іванілов О. С.  25.2. Фінансово економічні результати діяльності підприємства

Де ЧПРзд – прибуток від звичайної діяльності визначається (або збиток);

ПРзд – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (або збиток);

Подпр – податки, що вираховуються з прибутку.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебрична сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку (надзвичайного збитку) та відрахування податків із надзвичайного прибутку:

Економіка підприємства  Іванілов О. С.  25.2. Фінансово економічні результати діяльності підприємства

Де ЧП – чистий прибуток (або збиток);

ПРизд – надзвичайний прибуток;

Подпринд – податки із надзвичайного прибутку.

На рис. 25.2 наведено механізм розрахунку чистого прибутку від звичайної діяльності.

Значну частку в складі чистого прибутку підприємства займає чистий прибуток від основної (статутної) діяльності.

ПСБО 17 “Податок на прибуток” введено нові терміни: обліковий прибуток (збиток) та податковий прибуток (збиток).

Обліковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період.

Податковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об’єктом оподаткування за звітний період.

Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, прибуток, який є об’єктом оподаткування (Пр), визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу (ВД) на суму валових витрат (ВВ) та суму амортизаційних відрахувань (СА):

Економіка підприємства  Іванілов О. С.  25.2. Фінансово економічні результати діяльності підприємства

Під валовим доходом розуміють загальну суму доходу підприємства від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Економіка підприємства  Іванілов О. С.  25.2. Фінансово економічні результати діяльності підприємства

Рис. 25.2. Формування чистого прибутку від звичайної діяльності

Валові витрати виробництва та обігу – це сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаються (виготовляються) підприємством для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних засобів на початок розрахункового кварталу.

Методику визначення фінансових результатів можна представити у вигляді табл. 25.1.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Стаття

Код рядка

Показники за звітний період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Сума (+)

Податок на додану вартість

015

(-)

Акцизний збір

020

(-)

Витрати, які вилучаються з виручки

025

(-)

Інші вирахування з доходу

030

(-)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

(= 010-015-020-025-030)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Сума

Валовий:

(= 035-040)

– прибуток

050

= (+)

– збиток

055

= (-)

Інші операційні доходи

060

(+)

Адміністративні витрати

070

(-)

Витрати на збут

080

(-)

Інші операційні витрати

090

(-)

Фінансові результати від операційної діяльності

050 (055)+ 060-070-080-090

– прибуток

– збиток

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

100

105

110

120

130

= (+)

= (-)

(+)

(+)

(+)

Фінансові витрати

140

(-)

Втрати від участі в капіталі

150

(-)

Інші витрати

160

(-)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

– збиток

170

175

-(+)

= (-)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(-)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

– прибуток

– збиток

190

195

= (+)

= (-)

Надзвичайні

– доходи

– витрати

200

205

(+)

(-)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(-)

Чистий:

– прибуток

– збиток

220

225

(+)

(-)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 25.2. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства