Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 80. Оцінка ефективності діяльності торговельного підприємства

За даними таблиці оцінити ефективність діяльності торговельного підприємства

Таблиця

Показники

І квартал

II квартал

1. Прибуток до оподаткування, тис. грн

980

1020

2. Товарооборот, тис. грн

10090

11620

3. Витрати обігу, тис грн

1650

1970

4. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн

7240

6420

5. Торговельна площа, м2

1201

1211

6. Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

320

335

7. Середня сума власного капіталу, тис. грн

14660

18325

8. Середній рівень рентабельності власного капіталу на підприємствах торгівлі (обчислений виходячи з чистого прибутку), %

3,1

4,6

9. Середня ставка по банківських депозитах, % річних

14,1

15,5

При визначенні показників рентабельності використати чистий прибуток.

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 80. Оцінка ефективності діяльності торговельного підприємства

Продовження

Показники

Алгоритм розрахунку

І квартал II квартал ___-

6. Рентабельність власного капіталу (/V), %

^-0.75 Я7Г

Де ДА” – середня сума власного капіталу

980 °-75 .00 = 5.01 14660

1020 °’75-100 = 4,17 18325

7. Нормальний прибуток до оподаткування (77норм, до ояод.)”

Тис. грн

_вк-рвк

* ‘ норм, до опод і до / V, / ./ ,

Де – середній рівень рентабельності власного капіталу на підприємствах торгівлі (обчислений виходячи з чистого прибутку)

14660-3’1/0,75 = 605.9 100

18325 4’6/0,75″1123.9 100

> 18. Мінімальний 1 прибуток до оподаткування (Пміидоопод)9 [тис. грн

Я^4_ = /’АГС'”7О–/І00/0,75,

4

Де Ставка – середня ставка по Занківських депозитах.

14660 ,4Д/100/0,75 = 689,0 4

18325 15’5 /100/0.75 = 946.” 4

9. Коефіцієнт досягнення нормального прибутку,

(Кдосягм норм. приб}

До опод

Досягн. норм. приб ‘ ш-т

Норм до опод

980

^- = 1,62 605,9

1020

-^- = 0,91 1123,9

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

І квартал

П квартал

10. Коефіцієнт досягнення мінімального прибутку,

І (Кдосягнмінім приб)

У Н до опод досягн. мінім приб у.

Мінім до опод

980 = 1,42 689

1020 =1,08 946,8

11. Висновок щодо ступеня досягнення підприємством нормального прибутку

Якщо КдОСІп1НОрМІіриб>1 – досягається Якщо Кдосягн трм “ри^І – не досягається

Досягається

Не досягається

12. Висновок щодо ступеня досягнення підприємством мінімального прибутку

Якщо КДОСЯГІІМ1НШ Ііріт6 >1 – досягається Якщо Кдаслг^цц^ < 1 – не досягається

Досягається

Досягається

13. Чи задовольняють уявлення власників даного підприємства щодо мінімального рівня рентабельності 1 власного капіталу?

Якщо КЛОСЯГНштм! Ц)и6 >1 – так Якщо КДОСЯПІМІИІМ прИб < 1 – ні

Так

Так

Задача 81. Розрахунок можливого обсягу прибутку від реалізації товарів у плановому періоді (1)

За даними таблиці розрахуйте можливий (очікуваний) обсяг прибутку (збитку) торговельного підприємства від реалізації товарів. Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-еконо-мічних розрахунків та факторно-аналітичним методом.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту, тис. грн

1242,5

Темп зростання товарообороту на плановий період, %

102,1

Частка у загальному обсязі товарообороту, %:

1. Продовольчі товари

ЗО

2. Непродовольчі товари

70

Рівень торговельної надбавки, %

1. Продовольчі товари

20

2. Непродовольчі товари

28

Витрати обігу звітного періоду, тис. грн:

Змінні витрати обігу

112

Постійні витрати обігу

45

Очікувана зміна витрат обігу:

Фонд оплати праці (окладна частина), тис. грн

15,5

Орендні та комунальні платежі, тис. грн

25

Рівня змінних витрат обігу, п. п.

2,6

Розв’язок

1. Розрахунок рівня комерційного доходу по продовольчих товарах (Ркд прод):

Р прод = р””р* “<хб”Р0д – =-20–

Т ^ № + Рпоргнад6прод) (100 + 20)

Де Рторг набпР°й ~ рівень торговельної надбавки по продовольчих товарах.

2. Розрахунок рівня комерційного доходу по непродовольчих товарах (Р/щ непрод):

РщНепр0д = Рторги^епрод –28__

Т р (Ш + Рторгиадбнепрод) (100+28)

ДЄ РторгнадбНЄПР°д~&;ВСНЬ тоРговеЛЬНОЇ Надбавки ПО НЄПрОДО-

Вольчих товарах.

3. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу від реалізації продовольчих товарів (КД прод. пл):

ТОя. Щю”р 1242,5-30 16>б7

Щпродт–ЇЖШ-=-^ІЬ^–6243 тис-грн’

Де ТОпл – обсяг планового товарообороту;

Чпрод – частка реалізації продовольчих товарів у загальному обсязі товарообороту.

4. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу від реалізації непродовольчих товарів (КДнепрод. пл):

ТОмЧнепрод

—Рщнепрод

КДнепрод^ =–=

Ад 100

1242,5-70 л, вв —-21,88

= -^-= 190,26 тис. грн,

100 г

Де Чнепрод – частка реалізації непродовольчих товарів у загальному обсязі товарообороту.

5. Розрахунок загального планового обсягу комерційного доходу від реалізації продовольчих та непродовольчих товарів (КДпл):

КДт = КДпродт + КДнепрод^ = 62,13 + 190,26 = 252,38 тис. грн.

6. Розрахунок обсягу постійних витрат обігу на плановий період

І$пост. іиУ*

Впост. п* = ЯИОоп”+^ *<мот+ ^ воренда. комун = 45+15Д+ 25 = 85,50 тис. грн.

Де Впостх – постійні витрати обігу звітного періоду;

]Вфоп – зростання обсягу фонду оплати праці (окладна частина);

] В оренда, комун – зростання обсягу орендних та комунальних платежів.

7. Розрахунок рівня змінних витрат обігу звітного періоду

(Рім/н. и.)-

=–100 =—-100 = 9,2%,

(ТОт’100/ТрТОт) (1242,5-100/102,1)

Де ” – змінні витрати обігу звітного періоду;

Т, ТОм – темп зростання товарообороту на плановий період.

8. Розрахунок рівня змінних витрат обігу планового періоду

(Р$мигям)*

Рзмін. пл ~ Рзмін. зв+ ^ Рімін. пот. зв = 9,2 + 2,6 = 1 1,8%,

Де Т л*” * – очікуване зростання рівня змінних витрат обігу.

9. Розрахунок обсягу змінних витрат обігу планового періоду

(ВзмІн. пмУ*

Рзмін*, – ТО” 11,80-1242,5 В – шшпл–!”.–= 146,657 тис. грн.

100 100

10. Розрахунок обсягу прибутку (збитку) від реалізації товарів (77): П = КДт-Вт-ВШІлт =25*38-85,50-144657 = 20,23 шмс. фЛ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 80. Оцінка ефективності діяльності торговельного підприємства