Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.1. Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності

5.1. Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності

Економічна ефективність заходів щодо оздоровлення навколишнього середовища в першу чергу оцінюється за критерієм підвищення ефективності суспільного виробництва.

Проектований і планований комплекс природоохоронних заходів повинний забезпечувати досягнення двох цілей:

1) дотримання нормативних вимог до якості навколишнього середовища, що відповідають інтересам здоров’я людей і охорони середовища з урахуванням перспективних змін, обумовлених розвитком виробництва і демографічних зрушень;

2) одержання максимального народногосподарського економічного ефекту від поліпшення стану навколишнього середовища, заощадження і більш повного використання природних ресурсів.

Ступінь досягнення вищезгаданих цілей визначається за допомогою показників загального екологічного і соціально-економічного результатів чи ефектів природоохоронних заходів.

Загальний екологічний результат полягає у :

– зменшенні негативного впливу на навколишнє середовище, поліпшенні його стану;

– зниженні обсягів забруднень, що надходять у середовище;

– збільшенні кількості і поліпшенні якості придатних до використання земельних, лісових і водних ресурсів.

Загальний соціально-економічний результат полягає в підвищенні рівня життя населення, ефективності суспільного виробництва і збільшенні національного багатства країни. Він визначається рядом конкретних соціальних і економічних результатів.

Соціальні результати полягають у.

– поліпшенні фізичного розвитку населення;

– скороченні захворюваності;

– збільшенні тривалості життя і періоду активної діяльності;

– поліпшенні умов праці і відпочинку;

– підтримці екологічної рівноваги, включаючи збереження генетичного фонду;

– збереженні естетичної цінності природних і антропогенних ландшафтів, пам’яток природи, заповідних зон і інших охоронних територій.

Екологічні результати полягають у:

– зменшенні обсягів забруднення довкілля;

– поліпшенні якості довкілля.

Економічні результати природоохоронних заходів полягають у:

– економії чи запобіганні втрат природних ресурсів;

– живої й упредметненої праці у виробничій і невиробничій сферах народного господарства, а також у сфері особистого споживання, що досягаються завдяки їхньому здійсненню.

Іншими словами можна сказати, що економічним результатом природоохоронних заходів є сума таких величин:

– відверненого економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, тобто не виробничих, завдяки зменшенню забруднення навколишнього середовища, витрат у матеріальному виробництві, невиробничій сфері і витрат населення;

– приросту економічної (грошової) оцінки природних ресурсів, що заощаджуються за рахунок реалізації природоохоронних заходів;

– приросту грошової оцінки реалізованої продукції, одержаного за рахунок повної утилізації сировинних, паливно* енергетичних і інших матеріальних ресурсів в результаті здійснення природоохоронних заходів.

5.2. Народногосподарський підхід в обгрунтуванні природоохоронних заходів

При економічному обгрунтуванні природоохоронних заходів повинно дотримуватися народногосподарського підходу, що припускає:

А) можливо більш повне охоплення всіх позитивних і негативних соціально-економічних наслідків реалізації природозахисних заходів у різних сферах народного господарства як у найближчий, так і в більш віддалений період;

Б) можливо більш повне врахування витрат, пов’язаних із здійсненням розглянутих варіантів природоохоронних заходів;

В) врахування фактору часу при оцінці витрат і результатів природоохоронних заходів;

Г) міжгалузевий підхід до обгрунтування природоохоронних заходів з урахуванням необхідності економії витрат на поліпшення стану навколишнього середовища і забезпечення більш ефективного використання природних ресурсів у масштабах розглянутої території (району, області, країни).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.1. Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності