Бюджетна система – Федосов В. М. – Список використаних джерел

1. Александров И. М. Бюджетная система Российской Федерации : учеб. / Александров И. М. – 2-е изд. – М. : Издат.-торг. корпорация “Дашков и К°”, 2007. – 486 с.

2. Артус М. М. Бюджетна система України : навч. посіб. / М. М. Артус, Н. М. Хижа. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 220 с.

3. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування : навч. посіб. / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : КНЕУ, 2011. – 311 с.

4. Бадида М. П. Міжбюджетні відносини та соціально-економічний розвиток місцевих громад / М. П. Бадида // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7. – С. 46-52.

5. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : [монографія] / Барановський О. І.

– К. : КНТЕУ, 2004. – 759 с.

6. Болтинова О. В. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах : учеб. пособ. / Болтинова О. В. – М. : Профобразование, 2002.

– 96 с.

7. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т. / [Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Геєць В. М. та ін.] ; голова ред. кол. М. Я. Азаров. – К. : НДФІ, 2004. – Т. 1 : Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні. – 638 с. ; Т. 3 : Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів. – 308 с. ; Т. 6 : Підвищення ефективності боргової політики держави. – 347 с.

8. Бюджетна система України : навч. посіб. / [Булгакова С. О., Василенко Л. І., Єрмошенко Л. В. та ін.] ; за ред. С. О. Булгакової. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 228 с.

9. Бюджетна система України : навч. посіб. / [Юрій С. І., Бескид Й. М., Крисоватий А. І. та ін.]. – К. : НІОС, 2000. – 400 с.

10. Бюджетна система України та Євросоюзу : [монографія] / [Булгакова С. О., Барановський О. І., Кучер Г. В. та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2010. – 396 с.

11. Бюджетная система России : учеб. / [Парыгина В. А., Браун К., Стиглиц Д. Э. и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Eksmo Education : Эксмо, 2006. – 752 с.

12. Бюджетний кодекс України від 21 черв. 2001 р. № 2542-Ш зі змінами й доповненнями від 16 квіт. 2009 р. № 1275-УІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.

13. Бюджетний кодекс України від 8 лип. 2010 р. № 2456-17 [ Електронний ресурс] / Верховна Рада України.

14. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / [Панкевич Л. В., Зва-рич М. А., Могиляк П. Я., Хомічак Б. І.]. – К. : Знання, 2006. – 293 с.

15. Бюджетний менеджмент : підруч. / [Федосов В. М., Опарін В. М., Сафонова Л. Д. та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004.

– 864 с.

16. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ [Електронний ресурс] / Бюджетный Кодекс РФ.

17. Бюджетування результативності (Бюджетний процес та результати використання бюджетних коштів) : підруч. / Річард Ю. Зоді, М. Скот Лоуренс, Дональд П. Лейсі. – Блексбер (шт. Вірджинія) : Ін-т держ. управління, Політех. ін-т і Ун-т шт. Вірджинія, 1987 . – 147 с.

18. Василик О. Д. Державні фінанси : підруч. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр учбов. літератури, 2004. – 608 с.

19. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Ведунг Е. ; пер. з англ. В. Шульги. – К. : Всеувито, 2003. – 350 с.

20. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік [Електронний ресурс] / Рахункова палата України.

21. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі : навч. посіб. / Вітлінський В. В., Верченко П. І., Ігал А. В., Наконечний Я. С.

– К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.

22. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : [монографія] / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ,

2004. – 480 с.

23. Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Галушка Є. О. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 280 с.

24. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-ІУ [ Електронний ресурс] / Верховна Рада України.

25. Государственные финансы : учеб. пособ. / [Федосов В. М., Буряк Л. Д., Бутаков Д. Д. и др.] ; под ред. В. М. Федосова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. – К. : Лыбидь, 1991. – 276 с.

26. Данилов О. Д. Податок на додану вартість : навч. посіб. / Данилов О. Д. – К., 2003. – 254 с.

27. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : [монографія] / Дем’янишин В. Г.

– Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

28. Держава – податки – бізнес (зі світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки) : [монографія] / Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. – К. : Либідь, 1992. – 328 с.

29. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / [Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І. та ін.]. – К. : НДФІ, 2004. – 712 с.

30. Державний бюджет і бюджетна стратегія, 2012-2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : [монографія] / за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Держ. навч.-наук. установа “Акад. фін. управління”, 2011. – Ч. 1. – 268 с.

31. Державний бюджет і бюджетна стратегія, 2012-2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : [монографія] / за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Держ. навч.-наук. установа “Акад. фін. управління”, 2011. – Ч. 2. – 702 с.

32. Десятнюк О. М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика : [монографія] / Десятнюк О. М. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009.

– 312 с.

33. Дефіцит Пенсійного фонду в 2010 році становив 34,4 млрд грн [Електронний ресурс]

34. Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів [Електронний ресурс]. – Постанова Кабінету Міністрів України від 8 груд. 2010 р. № 1149.

35. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : [монографія] / [Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. та ін.] ; за ред. І. О. Луніної.

– К. : НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. – 320 с.

36. Економічна енциклопедія : у 3 т. / відп. ред. С. В. Мочерний. – К. : Вид. центр “Академія”, 2000. – Т. 3. – 952 с.

37. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / [Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А., Юрій С. І.] ; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – Т. 1. – 616 с.

38. Жез Г. Общая теория бюджета / Жез Г. – М. : Госфиниздат, 1930. – 339 с.

39. Загородній А. Г. Фінансовий словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Т-во “Знання” ; Л. : Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ, 2002 . – 566 с.

40. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2005. – 714 с.

41. Загорський В. С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку : [монографія] / Загорський В. С. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 285 с.

42. Запозичення муніципалітетів (станом на 14.01.2010 р.) [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України.

43. Засади формування бюджетної політики держави : [монографія] / [Єрмошенко М. М., Єрохін С. А., Плужников І. О. та ін.] ; за наук. ред. М. М. Єрмошенка. – К. : Нац. академія управління, 2003. – 284 с.

44. Зведені матеріали наукових досліджень “Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України” [Електронний ресурс]. – Матеріали Бюджетного комітету Верховної Ради України.

45. Звіт Рахункової палати України про результати аналізу формування та використання бюджету Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / Рахункова палата України.

46. Казначейська система : підруч. / Юрій С. І., Стоян В. І., Мац М. Й. – Тернопіль, 2002. – 394 c.

47. Казначейська справа : навч. посіб. / [А. Г. Петрашко, О. О. Чечу-ліна, В. Т. Александров та ін.] ; за ред. А. Г. Петрашка. – К. : НВП “АВТ”, 2004. – Т. 1. – 288 с.

48. Кириленко О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій : [монографія] / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Екон. думка,

2007. – 288 с.

49. Клітенко І. Ю. Державне казначейство України – повноважний учасник бюджетного процесу / Клітенко І. Ю. ; Харків. ун-т ім. В. Н. Ка-разіна // Науковий вісник. – 2010. – Вип. 17.

50. Крисоватий А. І. Податкова система : навч. посіб. / Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 331 с.

51. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика : навч. посіб. / Куценко Т. Ф. – К. : КНЕУ, 2005. – 508 с.

52. Кучер Г. В. Управління державним боргом : підруч. / Кучер Г. В.

– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 342 с.

53. Лагутін В. Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці : [монографія] / Лагутін В. Д. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 248 с.

54. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : [монографія] / Луніна І. О. – К. : Наук. думка, 2006. – 432 с.

55. Лунина И. Стратегия реформирования местных бюджетов в Украине / И. Лунина [Електронний ресурс] / Диалог.

56. Мінфін розпочинає реалізацію казначейських зобов’язань фізичним особам [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України.

57. Місцеві бюджети в умовах кризових явищ і реформування : [монографія] / за заг. ред. О. Л. Яременка. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2011.

– 182 с.

58. Місцеві фінанси : підруч. / за ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

59. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. [Гапонюк М. А., Бураченко А. Є., Яцюта В. Т. та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. – К. : КНЕУ, 2010. – 600 с.

60. Мярковський А. І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи / А. І. Мярковський // Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 3-5.

61. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / [Азаров М. Я., Копилов В. А., Воронова Л. К. та ін.] ; за заг. ред.

М. Я. Азарова. – К. : НДФІ, 2006. – 632 с.

62. Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации : учеб. / Нешитой А. С. – 8-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К°, 2009. – 320 с.

63. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання / Жаліло Я. А., Молдован О. О., Шевченко О. В.; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 35 с.

64. Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України: теорія та практика : [монографія] / Огонь Ц. Г. – К. : КНТЕУ, 2003. – 580 с.

65. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : [монографія] / Павлюк К. В. – К. : НДФІ,

2006. – 584 с.

66. Пасічник Ю. Б. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посіб. / Пасічник Ю. В. – К. : Знання-Прес, 2002. – 495 с.

67. Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні : [монографія] / Пасічник Ю. В. – Донецьк : Т-во “Юго-Восток”, 2005. – 642 с.

68. Пенсійне забезпечення [Електронний ресурс].

69. Підсумковий моніторинг розвитку соціальної сфери за 2010 рік. [Електронний ресурс] / Центр перспективних соціальних досліджень.

70. Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-XVII [ Електронний ресурс] / Верховна Рада України.

71. Податковий кодекс: про всі зміни / [Андрусь О., Войтенко Т., Кавторєва Я. та ін.]. – X. : Фактор, 2011. – 160 с.

72. Податковий менеджмент : підруч. / Іванов Ю. Б., Крисова-тий А. І., Кізима А. Я., Карпова В. В. – К. : Знання, 2008. – 525 с.

73. Про випуск казначейських зобов’язань [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квіт. 2009 р. № 362.

74. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України : Закон України від 23 груд. 2010 р. № 2856-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 29. – Ст. 272.

75. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 берез. 2000 р. № 1602-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25.

– Ст. 195.

76. Про державні цільові програми : Закон України від 18 берез. 2004 р. № 1621-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 352.

77. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. –

№ 32. – Ст. 314.

78. Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з державним боргом [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 16 черв. 2010 р. № 461.

79. Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 14 січ. 2011 р. № 15.

80. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи [Електронний ресурс] : Закон України від 8 лип. 2011 р. № 3668-17.

81. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовт. 2010 р. № 2591-УІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 9. – Ст. 58.

82. Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 13 трав. 2011 р. № 3358-УІ.

83. Про паспорти бюджетних програм [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 29 груд. 2002 р. № 1098.

84. Про Положення про Державну казначейську службу України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 13 квіт. 2011 р. № 460.

85. Про Положення про Державну податкову службу України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 трав. 2011 р. № 584.

86. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 23 квіт. 2011 р. № 499.

87. Про Положення про Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 26 серп. 1999 р. № 1081/99.

88. Про Положення про Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 8 квіт. 2011 р. № 446.

89. Про результати аудиту стану державного та гарантованого державою боргу за 2009 рік та аналізу тенденцій у 2010 році [Електронний ресурс] : Рахункова палата України.

90. Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі [Електронний ресурс] : Розпорядження

Кабінету Міністрів України від 14 верес. 2002 р. № 538-р.

91. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів [ Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 трав. 2007 р. № 308-р.

92. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3480-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

93. Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології і організації : [монографія] / [Бочарніков В. П., Захаров К. В., Лаба М. С. та ін.] ; за ред. В. П. Ніколаєва. – К. : “МП

Леся”, 2006. – 320 с.

94. Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (основные положения) [Електронний ресурс] / Министерство финансов Российской Федерации.

95. Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2011-2013 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 берез. 2011 р. № 170.

96. Соколовська А. М. Основи теорії податків : навч. посіб. / Соколовська А. М. – К., 2010. – 326 с.

97. Старостенко Г. Г. Бюджетна система : навч. посіб. / Г. Г. Старо-стенко, Ю. В. Булгаков. – К. : Центр учбов. літератури, 2006. – 240 с.

98. Управління Державним бюджетом України : підруч. / заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.

99. Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : [монография] / И. В. Усков. – Симферополь : Ариал, 2012. – 450 с.

100. Фещенко Л. В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Фещенко Л. В., Проноза П. В., Кузьминчук Н. В. – К. : Кондор, 2008.

– 292 с.

101. Финансовый словарь / А. А. Благодатин, Л. Ш. Лозовский,

Б. А. Райзберг. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 377 с.

102. Финансы: Оксфордский толковый словарь : Англо-русский. – М. : Весь мир, 1997. – 496 с.

103. Фінанси : підруч. / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алек-сеєнко та ін. ; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008.

– 611 с.

104. Фінансова думка України : в 3 т. Т. 1. Монографія / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – 687 с.

105. Фінансова думка України : в 3 т. Т. 2. Енциклопедія / С. В. Льо-вочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – 582 с.

106. Фінансова думка України : в 3 т. Т. 3. Хрестоматія : в 2 ч. / авт.-упоряд. С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Ч. 1. – 471 с.

107. Фінансова думка України : в 3 т. Т. 3. Хрестоматія : в 2 ч. / авт.-упоряд. С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Ч. 2. – 734 с.

108. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : в 3 т. / за ред. А. І. Даниленка. – К. : Фенікс, 2008. – Т. 1: Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації. – 468 с.

109. Циммерманн X. Муниципальные финансы : учеб. / Циммер-манн X. ; пер. с нем. – М. : Дело и Сервис, 2003. – 352 с.

110. Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку : [монографія] / Чугунов І. Я. – К. : НІОС, 2003. – 488 с.

111. Экономический словарь / Е. Г. Багудина и др.; отв. ред. А. И. Архипов. – М. : ТК Велби : Проспект, 2005. – 624 с.

112. Юхименко П. І. Монетаризм: теорія і практика : [монографія] / Юхименко П. І. – К. : Кондор, 2005. – 312 с.

113. A Manual on Government Finance Statistics. – Washington : International Monetary Fund, 1986. – 373 p.

114. A Risk Management Standard [Електронний ресурс] // AIRMIC The Association of Insurance and Risk Managers, ALARM The National Forum for Risk Management in the Public Sector, The Institute of Risk Management, 2002. – 17 p.

115. Arthur C. Risk management &; insurance / C. Arthur, C. Williams, Jr., Peter C. Young, Michael L. Smith, McGraw-Hill // 7th Edition, Inc. 1995. – 680 p.

116. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies under Fund-Supported Programs / Prepared by Willem H. Buiter. – IMF, WP/97/31, April 1997. – 10 p.

117. Australian Taxation Office [Електронний ресурс] // Compliance Program 2008-09, Commonwealth of Australia, Canberra.

118. Barnhill M. Assessing Fiscal Sustainability Under Uncertainty [Електронний ресурс] / M. Barnhill, Jr. Theodore, G. Kopits // International Monetary Fund, Working Paper. – 2003. – № 03/79.

119. Buchanan J. M. Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. / J. M. Buchanan, R. A Musgrave. – Cambridge (Mass.), London: The MIT Press, 2000. – IX, 272 p.

120. Budget enforcement Act, 1990.

121. Chiarini B. Tax Rates and Tax Evasion: An Empirical Analysis of the Structural Aspects and Long – Run Characteristics in Italy [Електронний ресурс] / B. Chiarini, E. Marzano, F. Schneider // Discussion Paper № 447. -2008. – April.

122. Council Regulation (EC) №3605/93 of November 1993 on the application of the Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the Treaty establishing the European Community.

123. Government Finance Statistics Yearbook. – Washington : IMF, 2001-2011. – 445 p.

124. Hemming R. A Framework for Assessing Fiscal Vulnerability [Електронний ресурс] / R. Hemming, P. Murray // International Monetary Fund.

125. Jay P. The Budget. – L. : Jackdaw Publications Ltd., 1972.

126. Jinping Sun, Thomas D. Lynch. Government budget forecasting : theory and practice / ed. by Jinping Sun, Thomas D. Lynch. – Auerbach Publications Taylor &; Francis Group, LLC, 2008.

127. Jones M. Local governments / M. Jones // International encyclopedia of public policy and administration.- Boulder : Westview, 1998. – Vol. 3. – P. 1295-1300.

128. Kaminsky G. Currency and Banking Crises – The Early Warnings of Distress [Електронний ресурс] / G. Kaminsky // International Monetary Fund.

129. Kaminsky G. Leading Indicators of Currency Crises [Електронний ресурс] / G. Kaminsky, L. Saul, C. Reinhart // International Monetary Fund.

130. King D. Fiscal Tiers: The Economics of Multi-Level Government / King D. – London ; Boston : G. Allen &; Unwin, on Federal Financial Relations, the Australian National University, 1984. – 326 р.

131. Kremer J. A Disaggregared Framework for the Analysis of Structural Developments in Public Finances [Електронний ресурс] / J. Kremer, C. Rodrigues, T. Braz, G. Brosens, S. Langenus, Momigliano, M. Spolander // European Central Bank.

132. Lexicon of Terms and Concepts in Public Administration, Public Policy and Political Science / ed. by S. Badger, M. Bejzuk, S. Christianson a. o. – Kyiv : Osnovy Publishers, 1994. – 448 р.

133. Managing Public Expenditures. A Reference Book for Transition Countries / ed. by R. Allen, D. Tommasi. – Paris : OECD, 2001. – 501 p.

134. Messere K. Tax policy: theory and practice in OECD countries / Messere K., Flip de Kam, Ch. Heady. – Oxford : Oxford University Press, 2003. – 268 р.

135. Mikesell John L. Fiscal Administration : analysis and applications for the Public Sector / Mikesell John L. – 4th ed. – Belmont, California : Wadsworth Publishing Company, 1995. – XXIII, 594 p.

136. Musgrave R. A. Economics of Fiscal Federalism // Public Finance in a Democratic Society ; Coll. Papers. – Brighton (U. K.) : Wheatsheaf Books Ltd, 1986. – Vol. 2. – Р. 33-35.

137. Power J. Decentralization // International encyclopedia of public policy and administration / ed. in chief J. M. Shafritz. – Boulder : Westview, 1998. – Vol. 2. – P. 633-635 .

138. Protocol № 5 on the excessive deficit procedure // European Union. Selected Instruments taken from the Treaties. Book I. (1995. Brussels. Luxembourg) – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1995. – 897 p.

139. Risk Management Guide for Tax Administration [Електронний ресурс] // Version 1.02 (February, 2006) ; European Commission.

140. Savage James D. Balanced Budgets and American Politics / Savage James D. – Ithaca : Cornell University Press, 1988. – 368 p.

141. Wagner R. E. The Fiscal Organization of American Federalism / Wagner R. E. – Chicago : Chicago University Press, 1971. – VII, 119 p.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Бюджетна система – Федосов В. М. – Список використаних джерел