Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Інші фінансові продукти МФК

З другої половини 80-х років одним з важливих напрямів діяльності МФК стала участь у формуванні приватного сектора на основі приватизації. МФК підтримує проведення приватизації в країнах з низьким рівнем підприємництва і платоспроможності, нерозвинутими ринками капіталу та нестабільною регулятивною базою. Значна частка приватизаційних послуг МФК припадає на ринки, які традиційно не є конкурентними (наприклад, сфера інфраструктури). МФК бере участь у процесі приватизації і як консультант, і як інвестор. На початкових етапах приватизації МФК надає консультативні послуги стосовно розробки схем приватизаційних проектів, які часто стають моделлю для проведення приватизації в країні в цілому, а пізніше здійснює консультативну підтримку підприємств після приватизації.

Для приватизованих компаній МФК виступає як інвестиційний партнер або фінансист постприватизаційних інвестиційних програм. Портфель інвестицій МФК у приватизованих компаніях швидко зростає. Структура приватизаційного інвестування МФК охоплює як власне промисловість, так і фінансовий сектор. Інвестиції в приватизовані компанії є частиною регулярних інвестиційних програм МФК у країнах, де приватизація тільки почалася. Там, де процес приватизації перебуває на завершальному етапі, інвестиційна діяльність МФК зосереджується передусім на секторі інфраструктури, а також на ринку цінних паперів. Це пов’язано з тим, шо приватизація потребує додаткових капіталів, що, своєю чергою, вимагає розвитку інститутів фондового ринку, які мобілізують заощадження населення і забезпечують участь населення у приватизації.

МФК і зовнішнє фінансування

Ефективність діяльності МФК не вимірюється лише сумою її власних інвестицій. За порівняно невисоких видатків із власних фондів МФК відіграє роль певного каталізатора, прискорюючи процес прямого інвестування приватного капіталу в економіку країн, що розвиваються, за допомогою залучення джерел фінансування боргу і капіталу приватних компаній на міжнародних фінансових ринках. Участь МФК у проекті підвищує впевненість приватних інвесторів і кредиторів, робить для них привабливим приватний сектор країн-реципієнтів. Так, у 1996 р. на кожний долар, інвестований МФК, інші інвестори і кредитори вклали 5,13 дол.

МФК залучає додаткове приватне фінансування для компаній країн, що розвиваються, у різний спосіб: за допомогою кредитних консорціумів, гарантування випусків цінних паперів, створення інвестиційних фондів тощо. Шляхом синдикації позик МФК залучає кредити провідних міжнародних комерційних банків і водночас зменшує власні кредитні ризики, перерозподіляючи їх серед учасників консорціуму. При наданні синдикованих позик МФК звичайно виступає в ролі офіційного кредитора, який підписує угоду з позичальником. Протягом ЗО років роботи за програмою синдикованих кредитів МФК залучила для участі в синдикатах 350 фінансових інституцій. Тепер МФК керує кредитним портфелем учасників синдикаційних кредитів загальною вартістю понад 6 млрд дол. США.

МФК залучає також кошти від інших джерел фінансування за допомогою повних або часткових гарантій. Так, МФК гарантує розміщення акцій і боргових зобов’язань приватних компаній на міжнародних фінансових ринках, здійснює андеррайтинг інвестиційних фондів. Як андеррайтер МФК бере зобов’язання викупити весь випуск цінних паперів за узгодженою з емітентом ціною і гарантує розміщення цінних паперів головним чином серед обмеженого кола інвесторів (через приватне розміщення). Розміщенням цінних паперів МФК управляє спільно з провідними міжнародними інвестиційними банками. Завдяки фінансовим фондам, створеним за її допомогою, МФК сприяє формуванню портфеля замовлень іноземних інвестицій на фондових біржах країн, що розвиваються. Розміщенню інвестицій на фондових ринках сприяє і створений МФК у 1994 р. Загальний трастовий фонд.

Для іноземних інвесторів, які виявляють інтерес до новоутворених фондових ринків, МФК розробила в 1993 р. новий інструмент – інвестиційні індекси МФК. Інвестиційні індекси МФК дають інформацію про поведінку акцій 650 компаній на 18 таких ринках. У індексах застосовується єдина шкала для цих ринків і враховуються всі чинні на цих ринках корпоративні або юридичні обмеження щодо іноземних інвестицій.

Інші фінансові продукти МФК

Новий напрям діяльності МФК у 90-ті роки – послуги приватним компаніям країн, що розвиваються, з управління фінансовими ризиками. МФК надає консультації щодо хеджових стратегій компаній, а також здійснює посередництво при хеджуванні. Звичайно фінансові послуги Корпорації охоплюють хеджування ризику процентних ставок, валютного і цінового ризиків. Для мінімізації фінансових втрат, пов’язаних з ухваленням фінансових рішень, МФК пропонує такі інструменти управління ризиками, як валютні і процентні свопи, опціони, ф’ючерси тощо. Ці фінансові послуги відкривають підприємцям країн, що розвиваються, доступ до техніки ризикованого менеджменту, яка застосовується на фінансових ринках розвинутих країн. Можливість хеджування ризиків збільшує кредитоспроможність та рентабельність приватних компаній.

МФК надає також консультативні послуги і технічну допомогу приватним компаніям та урядам країн-членів. Консультативна й технічна допомога приватним компаніям охоплює широке коло питань щодо технічної й фінансової реорганізації підприємств, стратегічного планування, маркетингу, визначення фінансових і технічних партнерів тощо. Звичайно МФК надає консультації незалежно від її участі в інвестиції, але за платню, що відповідає вимогам ринку. Консультативні послуги МФК урядам стосуються насамперед поліпшення умов розвитку приватного інвестування. Основна частка дорадчих послуг МФК урядам пов’язана з проблемами структурної реорганізації і приватизації державних підприємств, створення сучасного фінансового сектора та механізмів функціонування фондових ринків.

Попит на послуги МФК, розширення і диверсифікація операцій Корпорації тісно пов’язані з економічними реформами в країнах, що розвиваються, а також з ринковою трансформацією колишніх соціалістичних країн. Щорічний обсяг фінансових зобов’язань МФК коливається на рівні 2-4 млрд дол. США. Так, у 1999 фінансовому році він становив 3,6 млрд дол. США для 79 країн, у 2000 – 2,4 млрд дол. США для 75 країн. У цілому за час своєї діяльності МФК затвердила надання фінансування на суму більш як 21 млрд дол. США.

Щодо регіональної стратегії Корпорації, то й інвестиційна діяльність, і приватизаційні послуги МФК зосереджені головним чином у латиноамериканських та, дещо меншою мірою, азійських країнах. Так, на країни Латинської Америки за період з 1986 до 1995 рр. припадало близько 50 % сукупної вартості затверджених МФК проектів із приватизації. Втім, у 90-ті роки збільшився обсяг інвестицій МФК, пов’язаних із приватизацією та структурною перебудовою у країнах Центральної і Східної Европи та країнах, що утворилися на теренах колишнього Радянського Союзу. Співпрацює МФК і з Україною (див. розділ 41).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Інші фінансові продукти МФК